Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
196/QĐ-UBND 17/01/2017 Quyết định V/v phê duyệt Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
50/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 NGHI QUYẾT Về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT 27/06/2016 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ -CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn vớỉ chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 Bộ Tài chính,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12/2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
74/QĐ-UBDT 29/02/2016 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2015 Ủy ban Dân tộc
73/QĐ-UBDT 29/02/2016 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI Ủy ban Dân tộc
75/QĐ-UBDT 29/02/2016 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016 Thủ tướng Chính phủ
204/QĐ-TTg 01/02/2016 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016 Thủ tướng Chính phủ
203/QĐ-TTg 01/02/2016 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 Thủ tướng Chính phủ
64/2015/QĐ-TTg 17/12/2015 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn Thủ tướng Chính phủ
601/QĐ-UBDT 29/10/2015 Công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi Ủy ban Dân tộc
1557/QĐ-TTg 10/09/2015 về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 Thủ tướng Chính phủ
75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 Thủ tướng Chính phủ
2242/2015/QĐ-UBND 04/08/2015 Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
05/CT-UBND 14/02/2015 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng UBND tỉnh Quảng Ninh
236/QĐ-UBND 27/01/2015 Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở. đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 755/QĐ-TTg UBND tỉnh Quảng Ninh
126/2015/QĐ-UBND 16/01/2015 Về việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở các xã trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ninh
2435/QĐ-UBND 27/10/2014 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL 15/10/2014 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTG và Quyết định số 1977/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Dân tộc ,Bộ Thông tin - Truyền thông,Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch
358/QĐ-UBDT 17/09/2014 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc về hội nhập quốc tế giai đoạn 2014-2020 Ủy ban Dân tộc
02/2014/TTLT-BNV-UBDT 11/09/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc Bộ Nội vụ,Ủy ban Dân tộc
28/CT-TTg 10/09/2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc Thủ tướng Chính phủ
02/2014/TT-UBDT 01/08/2014 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc Ủy ban Dân tộc
1049/QĐ-TTg 26/06/2014 Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn Thủ tướng Chính phủ
582/QĐ-UBDT 18/12/2013 Phê duyệt danh sách thopon đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi vào diện đầu tư củ Chương trình 135 Ủy ban Dân tộc

2405/QĐ-TTg 10/12/2013 Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 Thủ tướng Chính phủ
2356/QĐ-TTg 04/12/2013 Ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ
1977/QĐ-TTg 30/10/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2, Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch kiểm tra việc triển khai công tác điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân bằng 150% chuẩn nghèo năm 2013 tại huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái 25/10/2013 Ngày 22/10/2013, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-BDT.CS và Quyết định số 36/QĐ-BDT.CS thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai công tác điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân bằng 150% chuẩn nghèo năm 2013 tại huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái.

447/QĐ-UBDT 19/09/2013 Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân t6oocj và miền núi giai đoạn 2012-2015 Ủy ban Dân tộc
Đăng ký danh sách đại biểu dự Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013 29/08/2013 Ngày 29/8/2013, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh gửi Công văn số 177/BDT-CS “về việc đăng ký danh sách đại biểu dự Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013” tới Ủy ban nhân dân và Phòng Dân tộc, Cán bộ công tác dân tộc trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Quảng Ninh.

Về việc rà soát, thống kê đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 21/08/2013 Ngày 20/8/2013, Ban Dân tộc tỉnh gửi Công văn số 169/BDT-TTTT V/v rà soát, thống kê đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ tới Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Cơ quan công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện.


Về việc rà soát xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ 21/08/2013 Ngày 15/8/2013, Ban Dân tộc tỉnh gửi Công văn số 164 /BDT-KHTH V/v rà soát xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ tới Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Cơ quan công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện.


2129/QĐ-UBND 20/08/2013 về việc ban hành quy định về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1988/QĐ-UBND 07/08/2013 Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07-NQ-TU ngày 29/5/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
Về việc tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên 31/07/2013 Ngày 26/7/2013, Ban Dân tộc tỉnh gửi Công văn số 144/BDT-CS Về việc đăng ký danh sách và mời đại biểu người có uy tín tham gia Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên tới Ủy ban nhân dân, Phòng Dân tộc huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái. Ngày 31/7/2013, Ban Dân tộc có Công văn số 150/BDT Về việc tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên thay thế công văn trênvới nội dung như sau:

07-NQ/TU 29/05/2013 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tỉnh ủy
1088a-QĐ/TU 28/05/2013 Phê duyệt đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" Tỉnh ủy
Cấp báo Quảng Ninh cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 15/04/2013 Ngày 02/4/2013, Ban Dân tộc tỉnh gửi công văn số 70/BDT-CS về việc cấp phát Báo Quảng Ninh cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tới Ủy ban nhân dân, Phòng Dân tộc, Cán bộ phụ trách công tác dân tộc trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh 15/04/2013 Ngày 09/4/2013, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh gửi tới Ủy ban nhân dân, Phòng Dân tộc huyện (thị xã, thành phố) trong tỉnh Công văn số 76 /BDT-CS Về việc sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 328
Đã truy cập: 400273