Chức năng - nhiệm vụ

1.CHỨC NĂNG

1.1 Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh.

1.2 Là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Tỉnh ủy.

 2. NHIỆM VỤ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

a. Tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Ban thường vụ; cụ thể hóa chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b. Xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c. Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý.

d. Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

b. Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp ủy cấp dưới và cán bộ tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

c. Việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của BanCchấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

d. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, quản lý cơ sở dữ liệu  đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiến nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên của các cấp ủy trực thuộc.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

a. Các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cấp dưới, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b. Tham gia thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành trong tỉnh theo phân cấp.

c. Thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân sự dự kiến bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

d. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị hiện nay theo quy định.

2.4. Phối hợp:

a. Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

c. Chủ trì phối hợp với các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện.

d. Chủ trì tham mưu, đề xuất chế dộ, chính sách đối với cán bộ công tác tại các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy giao:

a. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trực thuộc Tỉnh ủy.

b. Thẩm định, xác nhận, hiệp y, quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo phân cấp của Ban thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở báo cáo, đề nghị của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

c. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cử cán bộ đi học cao cấp, cử nhân lý luận chính trị - hành chính tại các Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Học viện Báo chí Tuyên truyền theo sự ủy quyền, phân cấp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

d. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể ở địa phương. Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

e. Quản lý hồ sơ cán bộ diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy quản lý và hồ sơ cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

f. Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

g. Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc.

h. Tổ chức thi tuyển cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể.

i. Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.

k. Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 262
Đã truy cập: 700317