Cơ quan thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh

19/07/2019
                  GIỚI THIỆU CHUNG 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QUẢNG NINH


IMG_1769.JPG
 

 


 

* Thông tin chung:

- Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo quyết định số 273/QĐ-TU ngày 20/3/1990 của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

- Tên cơ quan: Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Tòa nhà Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Điện thoại: 0333.846207  Fax:   0333.849250

- Email:  Hccb@quangninh.gov.vn

* Sơ đồ tổ chức bộ máy cơ quan Thường trực Hội CCB tỉnh:

1.jpg
       
* Lãnh đạo Tỉnh Hội:          03 đồng chí

1.     Đ/c Đỗ Viết Cường           - Chủ tịch Hội CCB tỉnh 

2.     Đ/c Đàm Huy Đắc           - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh 

3.     Đ/c Trần Đình Trách        - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh 


                                    * Các Ban chức năng:

 

1. BAN TUYÊN GIÁO:

a) Nhân sự:

- Đ/c Hoàng Hưng                   - Trưởng ban

- Đ/c  Nguyễn Thanh Thản   - Phó trưởng ban    

b) – Chức năng, nhiệm vụ:

* CHỨC NĂNG:

Ban tuyên giáo là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh Hội về công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục và công tác thi đua - khen thưởng; Xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần cho CCB và cựu quân nhân; Công tác phong trào, liên kết với các ban ngành của tỉnh.

* NHIỆM VỤ:

- Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho CCB, cựu quân nhân.

- Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của Hội.

- Hướng dẫn phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục pháp luật, tuyên truyền những hoạt động của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác Hội cho cán bộ, hội viên CCB, CQN.

- Tham gia và chỉ đạo các chương trình liên kết phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Bộ CHQS, Biên phòng và Sở Giao thông).

- Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm bồi dưỡng về công tác chuyên môn cho cấp dưới.

2. BAN TỔ CHỨC – CHÍNH SÁCH:

a) – Nhân sự:

- Đ/c Vũ Anh Tuấn                    - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Quang Vịnh    - Phó trưởng ban

        b) – Chức năng, nhiệm vụ:

* CHỨC NĂNG:

Ban Tổ chức-Chính sách là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh Hội về công tác tổ chức và hoạt động của Hội, công tác cán bộ và công tác chính sách có liên quan đến cựu chiến binh, cựu quân nhân.

* NHIỆM VỤ:

- Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, theo dõi thực hiện Điều lệ Hội; xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành; công tác xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức; hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức Câu lạc bộ Cựu quân nhân, Ban liên lạc truyền thống.

- Tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực Tỉnh Hội về công tác tổ chức cán bộ. Kiện toàn biên chế cán bộ, viên chức cơ quan Tỉnh Hội. Đề xuất và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với  cựu chiến binh và cán bộ Hội Cựu chiến binh.

- Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn Hội tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở.

- Sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn bồi dưỡng về công tác tổ chức chức - chính sách cho cấp dưới.

3. BAN KINH TẾ :

a) – Nhân sự:

- Đ/c Hoàng Văn Mai       - Trưởng ban

- Đ/c Bùi Thị Thanh Nga - Chuyên viên

  b) – Chức năng, nhiệm vụ

*  CHỨC NĂNG:

Là cơ quan thường trực giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh Hội về kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp cho cựu chiến binh. Chỉ đạo tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

* NHIỆM VỤ:

- Nghiên cứu, đề xuất với Ban chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh Hội chỉ đạo, hướng dẫn, động viên hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

- Tổ chức hướng dẫn lập dự án và phân bổ vốn vay chương trình quốc gia về việc làm theo kênh của TW và địa phương. Chỉ đạo cơ sở vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh theo hộ gia đình, phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác, HTX, tạo việc làm cho hội viên và gia đình hội viên quản lý và đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích.

- Thực hiện tốt chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh, Sở Lao động & TBXH, Liên minh HTX - DNNQD, Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư, Sở Tài nguyên & Môi trường để mở các lớp tập huấn xoá đói giảm nghèo, chuyển giao kỹ thuật, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện chỉ tiêu xoá nghèo hàng năm của BCH Hội CCB tỉnh.

 4. VĂN PHÒNG :

a) – Nhân sự:

Đ/c Nguyễn Văn Phúc            - Chánh văn phòng

- Đ/c Ngô Thị Phương Hạnh    - Phó Chánh văn phòng

- Đ/c Nguyễn Đăng Túy              - Chuyên viên

- Đ/c Đặng Thanh Nga                 - Chuyên viên

        

           b) - Chức năng nhiệm vụ:

  *  CHỨC NĂNG:

- Tham mưu, tổng hợp tình hình công tác Hội cho Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực  Hội CCB tỉnh.

- Bảo đảm công tác hành chính phục vụ cho các hoạt động của cơ quan  Tỉnh Hội.

* NHIỆM VỤ:

- Chủ trì phối hợp với các ban tổng hợp tình hình hoạt động của Hội, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội với Thường vụ, Ban chấp hành, Thường trực Tỉnh Hội  theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 1 năm.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo Trung ương Hội, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ban ngành liên quan ở địa phương theo quy định.

- Tiếp nhận, thông tin, đề xuất với Thường trực cơ quan Tỉnh Hội xử lý các văn bản của cấp trên và các ban ngành có liên quan. Kiểm tra tính pháp quy, kỹ thuật soạn thảo văn bản của cơ quan Tỉnh Hội.

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính; bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt của cơ quan Tỉnh Hội.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ  với TW Hội, các cơ quan Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể có liên quan ở địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Thường trực Tỉnh Hội giao.

5. BAN KIỂM TRA: (Trực thuộc Ban chấp hành Tỉnh Hội)

a) – Nhân sự:

- Đ/c  Trần Đình Trách  – Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh – Trưởng ban Kiểm tra

- Đ/c Nguyễn Quang Vịnh - Phó ban TC-CS - Ủy viên thường trực Ban Kiểm tra.

b) – Chức năng, nhiệm vụ

* CHỨC NĂNG:

Giúp Ban chấp hành, ban Thường vụ Tỉnh Hội về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội.

* NHIỆM VỤ:

- Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Hội về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Hội. Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra toàn nhiệm kỳ và từng năm.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Hội do Điều lệ Hội quy định và các nhiệm vụ khác do Thường vụ, Thường trực Tỉnh Hội giao.

- Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh Hội về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật  của hội viên và tổ chức Hội.

- Thực hiện quy chế dân  chủ ở cơ sở, tham gia đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS.

- Là cộng tác viên của văn phòng trợ giúp pháp lý, tiếp nhận đơn thư, tư vấn về công tác trợ giúp pháp lý cho CCB, bảo đảm  quyền lợi và lợi ích chính đáng của CCB và cựu quân nhân.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 230
Đã truy cập: 74750