Kế hoạch số 02/KH-CCB

26/07/2011 15:00
V/v “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”.

   HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM                    CỘNG  HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

   TỈNH HỘI QUẢNG NINH                                Độc  lập  - Tự  do - Hạnh phúc

                    _______________                                                         ___________________________________________________                

    Số:        /KH- CCB                                       Hạ Long, ngày 04  tháng 01  năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ  Chính trị và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 07/12/2010 của Tỉnh ủy Quảng Ninh V/v “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”.

__________


                Kính gửi
:    - Thường trực các huyện, thị, thành Hội

- Hội CCB cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trong toàn tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai đồng bộ  nhiều giải pháp trong phòng chống tội phạm, do đó đã kiềm chế hoạt động của bọn  tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, tội pham ma túy gần đây xuất hiện nhiều; tội phạm suy thoái đạo đức xã hội có nhiều biểu hiện gia tăng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu vẫn còn xảy ra nhiều gây bức xúc và lo lắng trong nhân dân.

Những nguyên nhân dẫn đến công tác PCTP chưa đạt hiệu quả cao do một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự chú trọng chỉ đạo; sự vào cuộc và huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và công tác động viên toàn dân tham gia PCTP còn hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong thanh, thiếu niên, học sinh chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao...

Những năm tới đây, tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến  phức tạp, các thế lực  thù địch và phần tử xấu lợi dụng kích động gây mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến an  ninh, trật tự xã hội... Để làm chuyển biến mạnh mẽ công tác PCTP, ngày  22/10/2010, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác PCTP trong tình hình mới”.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới như sau:

 

I - MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

Hội CCB phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong hội viên, gia đình hội viên CCB, không để người thân vi phạm pháp luật dẫn đến phạm tội.

Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tham gia giáo dục, giúp đỡ những đối tượng phạm tội sau khi đi cải tạo trở về tái hòa nhập cùng cộng đồng, tạo công ăn việc làm giúp họ ổn định cuộc sống.

2. Yêu cầu:

- Các cấp Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể,  lấy công tác tuyên truyền vận động, giáo dục thuyết phục phòng ngừa tội phạm là chính, kết hợp phối hợp với địa phương sẵn sàng tấn công trấn áp tội phạm.

- Trong tổ chức sinh hoạt Hội các cấp phải thường xuyên tuyên truyền giáo dục công tác PCTP đối với hội viên, người thân hội viên CCB và nhân dân địa phương để mọi người thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ tích cực tham gia  PCTP ở gia đình mình, địa phương mình.

- Phối kết hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tích cực tuyên truyền giáo dục pháp luật để mọi người “sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật”; thực hiện “Ngày pháp luật” ở các cấp Hội  từ tháng 1/2011 trở đi.

II – NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP:

1.  Hội CCB các cấp phải coi công tác PCTP là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phải quan tâm chỉ đạo xây dựng chương trình, nghị quyết, kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung phòng chống tội phạm, đề ra mục tiêu tuyên truyền, phối hợp để đạt hiệu quả. Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng khắc phục những tồn tại, yếu kém, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác PCTP ở địa phương mình.

Người đứng đầu tổ chức Hội CCB các cấp và BCH cùng cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm và trách nhiệm trong công tác PCTP ở cấp Hội do mình quản lý.

Mỗi cán bộ, hội viên có trách nhiệm thực hiện và tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện pháp luật  liên quan đến công tác PCTP, đưa kết quả thực hiện công tác PCTP là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại hàng năm đối với mỗi tổ Hội cơ sở, đảng viên, hội viên CCB. Chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên, hội viên bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện  tiêu cực trong PCTP. Cán bộ đảng viên, hội viên có vợ (hoặc chồng), con bị xử lý hình sự thì tùy theo mức độ liên đới phải xem xét trong việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo Hội hoặc miễn nhiệm, cách chức nếu cán bộ, đảng viên, hội viên đó đang giữ chức vụ  lãnh đạo trong Hội.

Coi trọng việc phát triển kinh tế xóa nghèo vươn lên làm giàu chính đáng cho hội viên, gắn việc phát triển kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, tạo công ăn việc làm cho con em hội viên có thu nhập chính đáng, hạn chế con cháu thanh thiêu niên không có công ăn việc làm, lêu lổng, sa đọa vào cờ bạc, đề đóm, rượu chè... dẫn đến phạm tội.

2. Bằng nhiều hình thức, biện pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về PCTP, về đạo đức, lối sống; kết hợp tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền theo các đợt, chiến dịch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của các cấp Hội, góp phần  hạn chế tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội và xây dựng lối sống lành mạnh trong mỗi gia đình hội viên. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục củng cố, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các cấp Hội tổ chức ký cam  kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư thôn xóm, bản làng, tổ dân khối phố không có người mắc hành vi phạm tội.

Quan tâm xây dựng mô hình và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong PCTP, mô hình cai nghiện, mô hình giúp đỡ người lầm lỗi sau tập trung cải tạo, giáo dưỡng về sinh hoạt cùng cộng đồng dân cư, không kỳ thị, phân biệt, tạo điều kiện để họ  tái hòa nhập cộng đồng dân cư. Vận động hội viên và nhân dân tích cực đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn. Thực hiện chính sách, khen thưởng kịp thời cho hội viên và tổ chức Hội có những đóng góp tích cực vào phong trào phòng chống tội phạm ở địa phương, kiên quyết bảo vệ những hội viên, tổ chức Hội dám đấu tranh với những loại tội phạm nguy hiểm và đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp có chính sách đãi ngộ thích đáng.

3. Phối hợp với cơ quan pháp luật đẩy mạnh công tác tư pháp, tổ chức giáo dục học tập pháp luật, nâng cao trình độ hiểu biết luật pháp của hội viên để hiểu và thực hiện pháp luật, đồng thời coi trọng  việc phát hiện, tố giác những hành vi bỏ lọt tội phạm.

III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc  kế hoạch PCTP, xác định đây là một  nhiệm vụ chính trị của cấp mình, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, đôn đốc kiểm tra kế hoạch cụ thể của cấp hội cơ sở.

2. Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền giáo dục PCTP tại cộng đồng dân cư cững như ở Hội cơ sở. Phát động phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng địa phương lành mạnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTP trên địa bàn. Tích cực, chủ động phát hiện, kiến nghị  với cơ quan có thẩm quyền  xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Kế hoạch PCTP trong tình hình mới của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã được Thường trực Hội CCB tỉnh thông qua ngày 05/01/2011 là văn bản  pháp lý gửi  Hội CCB các cấp tổ chức xây dựng kế hoạch ở cấp mình, đồng thời triển khai  tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này từ tháng 01/2011 trở đi. Hàng năm dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng địa phương tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục, kết quả phối hợp tổ chức thực hiện, những ưu, nhược điểm trong công tác PCTP ở cấp Hội, địa phương mình và báo cáo về Thường trực Hội CCB tỉnh./.

 

 

                                                                                              TM/ THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI

 Nơi nhận:                                                                                   CHỦ  TỊCH  

- TW Hội CCBVN (b/c)                                                                     (Đã ký)

- Thường trực Tỉnh ủy QN (b/c)

- Ban chỉ đạo 138 tỉnh (p/h)

- Như kính gửi (t/ h)

- Lưu VP.

                                       

 

                                                                                         Phạm Ngọc Cương

Ban Kiểm tra Tỉnh Hội


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 11
Đã truy cập: 70082