THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019