Chức năng - nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được phê duyệt theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 25/02/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh.

I. Vị trí, vai trò

      - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng thời, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Liên hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết.

       - Mục đích của Liên hiệp Hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần và lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội của Tỉnh, điều hoà và phối hợp hoạt động của các hội thành viên để phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Quảng Ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

       - Liên hiệp hội Quảng Ninh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. 

II. Chức năng

        - Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh; điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên trên địa bàn tỉnh.

      - Làm đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội.

        - Trong khuôn khổ luật pháp quy định, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

III. Các nhiệm vụ chính

       - Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên trong Tỉnh.

      - Tham gia thực hiện vận động xã hội hóa để phát triển các hoạt động về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo.

      - Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

       - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức phi chính phủ ở trong nước và nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

      - Quản lý, điều phối và hướng dẫn các hoạt động đối nội, đối ngoại và hợp tác quốc tế của các hội thành viên, các trung tâm, đơn vị trực thuộc và của Liên hiệp hội.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 868071