Ban Giám đốc

19/12/2019

 

1. Giám đốc:  Ông Nguyễn Đức Hiển

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0203.3826534
- Điện thoại di động: 0904.596.289
- Email:
hien.nguyenduc@sbv.gov.vn

- Thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu Chi nhánh, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Chi nhánh.

- Lãnh đạo, điều hành Chi nhánh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc chi nhánh theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định 1692/QĐ-NHNN ngày 08/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Điều 7 Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Điều 3 Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-QUN1 ngày 25/9/2017 của Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.

- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm soát nội bộ; công tác tổng hợp; công tác thanh tra, giám sát; xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật, cụ thể:

+ Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn.

+ Thực hiện công tác thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, tiền tệ trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và hoạt động ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, chính địa phương địa phương về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác thông tin ứng dụng.

+ Thực hiện công tác quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.

+ Thực hiện nhiệm vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi được Thống đốc ủy quyền.

+ Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

+ Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo phân công, ủy quyền của Thống đốc.

+ Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua, bán, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức tín dụng và chấp thuận nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

+ Thực hiện việc giám sát, chỉ đạo việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

+ Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

+ Tham mưu, trình Thống đốc xem xét chấp thuận hoặc chấp thuận theo ủy quyền của Thống đốc danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa bàn và thực hiện đình chỉ các chức danh nói trên theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

+ Có ý kiến bằng văn bản với Tỉnh ủy và với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc đồng ý hoặc không đồng ý trước khi các đơn vị này thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, kỷ luật, thôi việc đối với Giám đốc và tương đương của đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

+ Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định.

+ Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo qui định.

+ Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, văn hóa công sở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

+ Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng.

+ Quản lý biên chế, thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự của Chi nhánh; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động theo phân cấp ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

+ Báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân và Đoán Đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

- Đại diện pháp nhân Ngân hàng Nhà nước trước cơ quan pháp luật tại địa phương theo ủy quyền của Thống đốc.  

- Người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.

- Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng tại Đảng bộ cơ quan Ngân hàng tỉnh Quảng Ninh.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban phòng, chống tham nhũng ngành Ngân hàng Quảng Ninh; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng Quảng Ninh và của Chi nhánh; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng Quảng Ninh và Chi nhánh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Thanh tra, giám sát Chi nhánh.

2. Phó Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Đoan

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0203.3824784
- Điện thoại di động: 0902.268.689
- Email:
doan.nguyenvan@sbv.gov.vn

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc Chi nhánh theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định 1692/QĐ-NHNN ngày 08/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Điều 4 Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-QUN1 ngày 25/9/2017 của Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.

- Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác: Kế toán - Thanh toán; Tiền tệ  - Kho quỹ và Hành chính, quản trị, cụ thể:

+ Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc về lĩnh vực được phân công đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn.

+ Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

+ Quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Chi nhánh.

+ Quản lý, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá bảo quản tại Chi nhánh và khi giao nhận theo quy định. Quản lý, bảo quản an toàn quỹ dự trữ phát hành, quỹ nghiệp vụ phát hành, tài sản qúy, giấy tờ có giá tại Chi nhánh; thực hiện nhiệm vụ xuất, nhập quỹ dự trữ phát hành; thu, chi quỹ nghiệp vụ của Chi nhánh và giao nhận tiền mặt với các tổ chức tín dụng và khách hành theo quy định.

+ Quản lý Nhà nước về tiền tệ, kho quỹ; tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ an toàn kho, quỹ và việc chấp hành quy định về quản lý tiền mặt của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

+ Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định. Thực hiện công khai tài sản, tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tin học, quản lý trang thiết bị tin học; quản lý, giám sát hệ thống camera an ninh của cơ quan.

+ Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

+ Tổ chức mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu văn phòng, công tác xây dựng cơ bản, bố trí, sử dụng tài sản và các cơ sở vật chất khác thuộc quyền quản lý của Chi nhánh.

+ Triển khai các nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

+ Làm đầu mối phối hợp với công an địa phương, bộ đội biên phòng, cơ quan hải quan trong việc đấu tranh phòng, chống tiền giả; tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

+ Thực hiện công tác thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích kinh tế và thực hiện chế độ thông tin báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với lĩnh vực được phân công theo quy định.

- Thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Chi nhánh khi Giám đốc đi vắng (được ủy quyền bằng văn bản), chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những việc đã giải quyết và báo cáo lại khi Giám đốc có mặt.

- Thực hiện nhiệm vụ Người được uỷ quyền phát ngôn của Chi nhánh theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng nhà nước cho báo chí.

- Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng tại Đảng bộ cơ quan Ngân hàng tỉnh và hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

- Tham gia chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tại các Ban, Hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật và của cấp có thẩm quyền .

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh.

- Sinh hoạt chuyên môn tại phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính.

   
 

 


Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 49311626.