Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính


1. Trưởng phòng:

Ông Bùi Xuân Thi

 

 

       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT: Trung cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0320.3816058
       - Điện thoại di động: 0918.943.809
       - Email: thi.buixuan@sbv.gov.vn

 

 

2. Phó trưởng phòng:

- Bà Lê Thị Báu

          

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
          - Trình độ LLCT: Trung cấp
          - Điện thoại cơ quan: 0203.3826533
          - Điện thoại di động: 0904.790.564
          - Email:
bau.lethi@sbv.gov.vn


- Bà Nguyễn Thị Hiền

          

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
          - Trình độ LLCT:
          - Điện thoại cơ quan: 0203.3825911
          - Điện thoại di động: 0912.088.456
          - Email:
hien.nguyenthi3@sbv.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính

   - Xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Chi nhánh; đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
   - Xây dựng, trình Giám đốc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền về kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa lớn trụ sở làm việc, mua sắm, thanh lý tài sản. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
   - Tổ chức quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm phương tiện, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Chi nhánh.
    - Xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cơ quan; bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường nơi làm việc và khu vực trụ sở Chi nhánh.
    - Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật.
    - Tham mưu, giúp Giám đốc trình cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Chi nhánh.
    - Giúp Giám đốc trình cấp có thẩm quyền hoặc quyết định theo thẩm quyền về: Quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, nâng bậc, nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Chi nhánh.
    - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc quản lý, bố trí, sắp xếp cán bộ; quản lý hồ sơ cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức Chi nhánh theo phân cấp ủy quyền của Thống đốc và quy định của Pháp luật.
   - Tham mưu, giúp Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện về công tác Thi đua khen thưởng của Chi nhánh và làm thư ký Hội đồng thi đua cơ quan và các Hội đồng khác.
    - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật.
    - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật liên quan đến nhiệm vụ được giao.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao.
 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1978
Đã truy cập: 49322015.