Phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ

 

1. Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Công Hiển

 

 

       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT: Cao cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3825660
       - Điện thoại di động: 0977.203.572
       - Email: hien.nguyencong@sbv.gov.vn

 

2. Phó trưởng phòng:

Ông Thái Mạnh Cường

 

 

       - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
       - Trình độ LLCT:
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3822651
       - Điện thoại di động: 0904.418.486
       - Email: cuong.thaimanh@sbv.gov.vn

 

  


Ông Nguyễn Huy Lộc

      

       - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
       - Trình độ LLCT: Trung cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3826535
       - Điện thoại di động: 0986.272.455
       - Email: loc.nguyenhuy@sbv.gov.vn

 

Bà Nguyễn Hồng Cẩm

    

       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT: Trung cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3816058
       - Điện thoại di động: 0904.018.896
       - Email: cam.nguyenhong@sbv.gov.vn

 

 

 Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ:   

  - Giúp Giám đốc trong việc tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm Pháp luật của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
  - Giúp Giám đốc thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, nghiên cứu, phân tích, dự báo về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và kinh tế trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc và chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo của Thống đốc trong việc thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có liên quan đến hoạt động ngân hàng.
   - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc xây dựng báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương; trả lời thắc mắc và kiến nghị của các cơ quan báo chí về các vấn đề tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
   - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc yêu cầu các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh.
   - Thực hiện quản lý nhà nước về ngoại hối trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật.
   - Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi được Thống đốc ủy quyền.
   - Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm soát nội bộ tháng, quý, năm trình Giám đốc phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thuộc Chi nhánh tổ chức thực hiện.
   - Giúp Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về mọi hoạt động của Chi nhánh theo quy định của Thống đốc và của Pháp luật. Kiến nghị đề xuất xử lý các vi phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
   - Tham mưu, giúp Giám đốc trình cấp có thẩm quyền hoặc quyết định theo thẩm quyền về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Ngân hàng Quảng Ninh; làm thư ký của Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành Ngân hàng Quảng Ninh.
   - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật liên quan đến nhiệm vụ được giao.
   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao.

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2250
Đã truy cập: 49322287.