Thanh tra - Giám sát ngân hàng

 

1. Chánh thanh tra:

 

Ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Giám đốc)

 

       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT: Cao cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3826534
       - Điện thoại di động: 0904.596.289
       - Email: hien.nguyenduc@sbv.gov.vn

 

2. Phó chánh thanh tra:

 

- Bà Ngô Thị Bích Liên

 


       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT: Trung cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3825814
       - Điện thoại di động: 0915.345.911
       - Email: lien.ngobich@sbv.gov.vn

 

- Ông Đinh Văn Dũng

 

 

 

       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT: Cao cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3825814
       - Điện thoại di động: 0912.545.676
       - Email: dung.dinhvan@sbv.gov.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Minh

 

 

       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT:
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3825814
       - Điện thoại di động: 0983.058.166
       - Email: minh.nguyenthi1@sbv.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra - Giám sát ngân hàng:

      - Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.
      - Tham mưu, giúp Giám đốc xem xét, quyết định việc kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.
      - Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc và các công cụ chính sách tiền tệ khác đối với tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn để thực thi chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
      - Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.
      - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng và tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.
      - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc trình Thống đốc chuẩn y hoặc chuẩn y theo ủy quyền đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát các tổ chức tín dụng và đình chỉ các chức danh nói trên theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.
      - Tham mưu, giúp Giám đốc có ý kiến với người đứng đầu các tổ chức tín dụng Nhà nước, tổ chức tín dụng có cổ phần chi phối của Nhà nước trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển đối với chức danh giám đốc (hoặc tương đương) đơn vị thành viên đóng trên địa bàn.
      - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
      - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ được giao.
      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1121
Đã truy cập: 49321159.