VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

16/07/2020

 1. Vị trí và chức năng

 1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện chức năng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ liên quan theo quy định.
 2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; Trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

 

 1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình;
 2. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;
 3. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;
 4. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh;
 5. Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng ban Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh;
 6. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban chỉ đạo tỉnh và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo;
 7. Tổ chức công tác thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới;
 8. Chủ trì tổ chức xét đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh;
 9. Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện trong hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện kế hoạch chung của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
 10. Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cho Ban Điều hành Đề án “Tỉnh Quảng Ninh, mỗi xã, phường một sản phẩm” với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Điều hành Đề án;
 11. Điều phối và phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn;
 12. Bảo quản hồ sơ, tài liệu; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới;
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 283511