CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

16/07/2020

 

  1. Vị trí và chức năng

Ban Xây dựng nông thôn mới là cơ quan ngang sở có chức năng tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Ban Xây dựng nông thôn mới chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, Ngành trung ương có liên quan.

 

Ban Xây dựng nông thôn mới có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định, có trụ sở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Xây dựng nông thôn mới :

 

2.1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu, giúp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp”;

 

2.2. Xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác của Ban chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh và ủy ban nhân dân tỉnh;

 

2.3. Chủ trì, tham mưu công tác Quy hoạch, Kế hoạch, đầu tư thuộc nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; chủ trì xây dựng và tổng hợp kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

 

2.4. Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, đề xuất việc phân khai, điều hòa, lồng ghép các nguồn vốn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

2.5. Trực tiếp làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư trọng điểm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dự án cụ thể do UBND tỉnh xem xét, quyết định); tham gia thẩm định các hồ sơ chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư đối với các dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyêt định;

 

2.6. Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành đế thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; tham gia công tác thu hút, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

 

2.7. Tổng hợp, báo cáo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh trong từng giai đoạn cụ thể và theo yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh và Trung ương;

 

2.8. Xây dựng Kế hoạch kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Xây dựng nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định;

 

2.9. Chủ trì tổ chức xét đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh;

 

2.10. Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện trong hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện kể hoạch chung của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

2.11. Chủ trì tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

 

2.12. Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Ban Điều hành Đề án “Tỉnh Quảng Ninh - mỗi xã, phường một sản phẩm” giai đoạn 2013-2016 với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Điều hành Đề án.

 

2.13. Bảo quản hồ sơ, tài liệu; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Ban Chỉ đạo và Ban Xây dựng nông thôn mới;

 

2.14.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Ủy ban nhân dân tỉnh.


 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 172400