Thông tin chung và Lịch sử phát triển hình thành

12/01/2018

Tên cơ quan: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930.

Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam - một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế tục và phát huy vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay chủ trương phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính kiến, tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh", góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI 

1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT (1970 - 1974)

Đại hội tổ chức trong 3 ngày từ ngày 26 - 28/5/1970

Đại hội hiệp thương cử 88 vị ủy viên Ủy ban

Ủy ban hiệp thương cử ra 18 vị ủy viên Thường trực

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Vi Xuân Hỷ

Phó Chủ tịch:

Ông Bùi Xuân Thới

Ông Ngô Hữu Tình

Ông Nguyễn Danh Chấn (Không chuyên trách)

Ông Võ Thành Trinh (Không chuyên trách) 

2. ĐẠI HỘI LẦN THỨ II (1974 - 1978)

Đại hội tổ chức trong 3 ngày từ ngày 22 - 24/10/1974

Đại hội hiệp thương cử 71 vị ủy viên Ủy ban

Ủy ban hiệp thương cử ra 19 vị ủy viên Thường trực

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Vũ Khuê

Phó Chủ tịch:

Ông Ngô Hữu Tình

Ông Voòng Hổi

Ông Võ Thành Trinh (Không chuyên trách)

Ông Trương Văn Thạch (Không chuyên trách)

Ông Mai Đình Nghệ (Không chuyên trách) 

3. ĐẠI HỘI LẦN THỨ III (1978 - 1983)

Đại hội tổ chức trong ba ngày từ ngày 01 - 03/11/1978

Đại hội hiệp thương cử 67 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Vũ Khuê

Phó Chủ tịch:

Ông Voòng Hổi

Ông Trần Quang Bàn

Ông Phạm Khang

Ông Trương Văn Thạch (Không chuyên trách) 

4. ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV (1983 - 1988)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 18 - 19/01/1983

Đại hội hiệp thương cử 59 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Trần Quốc Lân

Phó Chủ tịch:

Ông Hoàng Quốc Hùng

Ông Đàm Hiển

Ông Đỗ Đăng Doanh

Ông Nguyễn Vấn (Không chuyên trách) 

5. ĐẠI HỘI LẦN THỨ V (1988 - 1993)

Đại hội tổ chức trong ba ngày từ ngày 04 - 06/8/1988

Đại hội hiệp thương cử 54 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Lê Nguyên Danh (Từ 1988 - 1990)

Ông Phạm Tiến Hồng (Từ 1990 - 1993)

Phó Chủ tịch:

Ông Lê Nguyên Danh (Từ 1990 - 1993)

Ông Đàm Hiển

Ông Phan Rạng (Từ 1988 - 1991)

Ông Nguyễn Cường 

6. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI (1993 - 1998)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 17 - 18/12/1993

Đại hội hiệp thương cử 53 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Hoàng Hồng (Từ 1993 - 1996)

Ông Hà Đăng Hạnh (Từ 1996 - 1998)

Phó Chủ tịch:

Ông Đàm Hiển

Ông Vi Xuân Đắc (Từ 1993 - 1995)

Ông Vũ Quý Đao

Ông Đoàn Duyệt (Từ 1997 - 1998)

Ông Vũ Mạnh Hùng (Không chuyên trách) 

7. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (1998 - 2003)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 24 - 25/11/1998

Đại hội hiệp thương cử 59 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Hà Đăng Hạnh

Phó Chủ tịch:

Ông Vũ Quý Đao (Từ 1998 - 2001)

Ông Đoàn Duyệt (Từ 1998 - 2001)

Bà Lưu Thị Hường

Ông Bùi Viết Thìn (Từ 2002 - 2003)

Ông Nguyễn Huy Quân (Từ 2002 - 2003)

Ủy viên Thường trực:

Ông Phạm Công Khanh

Ông Nguyễn Huy Quân (Từ 1998 - 2002)

Ông Vũ Hồng Hải (Từ 2002 - 2003) 

8. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII (2003 - 2009)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 11 - 12/12/2003

Đại hội hiệp thương cử 82 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Hà Đăng Hạnh (Từ 2003 - 2007)

Ông Nguyễn Chí Thăng (Từ 2007 - 2009)

Phó Chủ tịch:

Bà Lưu Thị Hường (Từ 2003 - 2006)

Ông Bùi Viết Thìn

Ông Nguyễn Huy Quân (Từ 2003 - 2006)

Ông Vũ Hồng Hải (Từ 2007 - 2009)

Bà Vi Ngọc Bích (Từ tháng 01/2009 - 5/2009)

Ủy viên Thường trực:

Ông Vũ Hồng Hải (Từ 2003 - 2007)

Ông Lương Nguyên Thán (Từ 2006 - 2008)

Bà Vũ Liên Oanh (Từ 2004 - 2006) 

9. ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX (2009 - 2014)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 12 - 13/5/2009

Đại hội hiệp thương cử 85 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Nguyễn Chí Thăng (Từ 2009 – 2011)

Ông Nguyễn Ngọc Minh (Từ 2011 – 2014)

Phó Chủ tịch:

Ông Bùi Viết Thìn (Từ 2009 - 2012)

Ông Vũ Hồng Hải (Từ 2009 - 2011)

Bà Vi Ngọc Bích (Từ 2009 - 2010)

Bà Trần Thị Thu Hoài (Từ 2011 - 2014)

Ông Phạm Hùng Sơn (Từ 2012 - 2014)

Ủy viên Thường trực:

Ông Đỗ Mạnh Hùng

Ông Hoàng Đức Hạnh

Ông Bùi Thế Anh 

10. ĐẠI HỘI LẦN THỨ X (2014 - 2019)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 01 - 02/7/2014

Đại hội hiệp thương cử 90 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Phạm Văn Điệt (Từ 2014 - 2018)

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Từ 2018 - 2019)

Phó Chủ tịch:

Ông Lê Mạnh Cường

Bà Trần Thị Thu Hoài (Từ 2014 - 2016)

Ông Phạm Hùng Sơn

Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Không chuyên trách)

Bà Lê Thị Kim Cúc (Từ 2017 - 2019)

Ủy viên Thường trực:

Ông Đỗ Mạnh Hùng

Ông Hoàng Đức Hạnh

Ông Bùi Thế Anh (Từ 2014 - 2016)

Ông Nguyễn Việt Long (Từ 2014 - 2018)

Ông Nguyễn Hồng Minh

Bà Trần Thị Thúy Quỳnh (Từ 2018 - 2019) 

11. ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI (2019 - 2024)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 24 - 25/7/2019

Đại hội hiệp thương cử 83 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Từ 2019 - 2020)

Ông Nguyễn Văn Hồi (Từ 2020 - nay)

Phó Chủ tịch:

Ông Lê Mạnh Cường (Từ 2019 - 2020)

Bà Lê Thị Kim Cúc (Từ 2019 - 2022)

Ông Hoàng Đức Hạnh

Bà Trần Thị Thúy Quỳnh (Từ 2020 - 2021)

Bà Nguyễn Thị Ngân (Từ 2021 - nay)

Ông Đỗ Khánh Tùng (Từ 2022 - nay)

Ủy viên Thường trực:

Ông Đỗ Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Hồng Minh

Bà Nguyễn Thị Hải Anh

Bà Nguyễn Thị Thu Hường

  
  
                                       

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1
Đã truy cập: 956842