Thông tin chung và Lịch sử phát triển hình thành

12/01/2018

 

Tên cơ quan: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

MTTQ VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH
91 NĂM HÌNH THÀNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh giới thiệu cùng bạn đọc những nét cơ bản quá trình hình thành, xây dựng và phát triển các hình thái tổ chức Mặt trận tại Quảng Ninh qua các thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo (1830 đến nay). 

I/ Quá trình thành lập tổ chức mặt trận trong vận động tập hợp toàn dân đấu tranh giành chính quyền ( 1930 – 1945)
*/ Giai đoạn (1930 -1935) từ Hội phản đế Đồng minh (1930) đến phản đế Liên minh (1935) vận động, tập hợp lực lượng quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi, chống khủng bố của địch
*/ Giai đoạn (1936-1939) Mặt trận dân chủ đông dương vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hoà bình 
*/ Giai đoạn (1939 - 1945) Mặt trận phản đế - Mặt trận việt minh vùng Quảng Ninh vận động toàn dân đoàn kết, đấu tranh chống phát xít Nhật -Pháp, nổi dậy giành chính quyền 
Trong suốt 15 năm tranh đấu dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, tập hợp trong các tổ chức Mặt trận như Hội Phản đế Đồng minh (1930), Hội Phản đế Liên minh (1935), Mặt trận Dân Chủ Đông Dương (1936-1939), đặc biệt là Mặt trận Việt Minh (1941). Với lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh đã đồng lòng, nhất trí, đoàn kết quanh Mặt trận để đấu tranh không khoan nhượng với bọn thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên các cao trào cách mạng và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do; kỷ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc. 
II/ Các tổ chức Mặt trận ở Quảng Yên,Hải Ninh và Đặc khu Hòn Gai trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1955)
*/ Giai đoạn (1945 - 1946) Mặt trận việt minh đoàn kết toàn dân, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ xã hội mới, khẩn trương chuẩn bị kháng chiến 
*/ Giai đoạn (1946 - 1949) Vận động nhân dân đẩy mạnh đấu tranh chống thực dân pháp xâm lược và khôi phục cơ sở 
*/ Giai đoạn(1950-1954) củng cố tổ chức và vận động nhân dân chống địch bắt lính, đẩy mạnh công tác địch vận, thi đua giết giặc lập công, tích cực sản xuất 
*/ Giai đoạn (1954-1955) Vận động nhân dân chống địch áp bức bóc lột, cưỡng ép di cư vào nam 
Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, mặc dù thực dân Pháp phong toả, kiểm soát khu mỏ rất gắt gao với những âm mưu và hành động hết sức thâm độc, song cùng với lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Yên, Hải Ninh và Hòn Gai đã tìm mọi phương thức để đấu tranh chống Pháp. Trong quá trình đó, Mặt trận Việt Minh - Liên Việt có vai trò to lớn trong việc tập hợp, phát động quần chúng đấu tranh. Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Liên hiệp công đoàn công nhân, Đoàn Thanh niên cứu quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... đã phát huy tốt vai trò của mình trong vận động quần chúng. Trải qua các giai đoạn của cuộc kháng chiến, có những lúc phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân gặp phải những khó khăn, thách thức tưởng chừng như không vượt qua nổi, nhưng với ý chí sắt đá, tinh thần kiên quyết đánh địch và thắng địch, nhân dân tỉnh Quảng Yên, Hải Ninh và Đặc khu Hòn Gai, dưới sự lãnh đạo của các Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Việt Minh-Liên Việt đã thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, phát động nhiều phong trào đấu tranh có hiệu quả, cùng nhân dân cả nước giành được những thắng lợi to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 
III/ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng Đất nước (1955-1975)
*/ Giai đoạn (1955 -1965) tăng cường vận động nhân dân thực hiện công cuộc cải tạo XHCN, tích cực đấu tranh thống nhất tổ quốc 
*/ Giai đoạn (1965 -1975) vận động nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh trả chiến  tranh phá hoại của đế quốc mỹ, tăng cường chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền nam 
Hơn 20 năm vừa xây dựng CHXH, vừa chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cùng với quân dân cả nước, quân dân Quảng Ninh ra sức sản xuất và chiến đấu chi viện hàng ngàn tấn lương thực, hàng trăm tấn thực phẩm cho cách mạng miền Nam. Trong những thành tích đó, có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc vận động nhân dân thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, tích cực đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), khẩu hiệu “sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc” đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng đối với người công nhân mỏ. Năm 1965, ngành than đã đạt sản lượng 3 triệu tấn (gấp 2 lần sản lượng than cao nhất thời thuộc Pháp). Nhiều đơn vị cá nhân điển hình tiên tiến, anh hùng lao động xuất hiện. Nhân dịp này, Bác Hồ đã về thăm Quảng Ninh và tặng cho ngành than Cờ thưởng luân lưu thi đua khá nhất. 
Trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, phát huy truyền thống bất khuất, kiên cường của vùng mỏ anh hùng, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đã đánh trả 2.340 lượt chiếc máy bay Mỹ, trong đó bắn rơi 200 chiếc; bắt sống 10 tên giặc lái, tiêu diệt 14 tên. Hàng ngàn thanh niên đã hăng hái xung phong nhập ngũ, 1.025 người trở thành thương binh, 1.662 người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, được công nhận là liệt sĩ. 
Những đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tô đậm trang sử chói lọi chống ngoại xâm của dân tộc ta, là nguồn cổ vũ lớn lao, tạo động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh bước vào thời kỳ mới – thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

IV / Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vận động nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-1987)
*/ Giai đoạn (1975-1979) Động viên các tầng lớp nhân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo vệ biên giới Tổ quốc. 
*/ Giai đoạn (1980-1987) Từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận, động viên nhân dân tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế - xã hội củng cố an ninh Quốc phòng. 
Qua hơn 10 năm (1975 - 1987), thực hiện các Nghị quyết Đại hội của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III và thứ IV, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và kiện toàn một bước. Hoạt động của Mặt trận tập trung vận động quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua, đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác vận động quần chúng. Hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở đã bám sát nghị quyết của Đảng để tuyên truyền, phát động các tổ chức thành viên tham gia tích cực các phong trào thi lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục. Thông qua phong trào cách mạng của quần chúng, hoạt động của Mặt trận các cấp được củng cố vững chắc, phát huy vai trò trong tập hợp, giáo dục quần chúng giữ gìn an ninh trật tự xã hội, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức bộ máy và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng còn một số hạn chế. Sự phối hợp hoạt động giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng chưa thường xuyên; chưa có sự chỉ đạo chặt chẽ nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua của quần chúng; hiệu quả các phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân chưa cao. 
Mặc dù còn một số hạn chế, song những kết quả đạt được trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo tiền đề để tỉnh Quảng Ninh vững bước tiến vào thời kỳ đổi mới. 
V/ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vận động nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1988-1997)
*/ Giai đoạn ( 1988-1993) Từng bước đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của mặt trận, tăng cường động viên nhân dân thực hiện đường lối đổi mới 
*/ Giai đoạn (1993-1997) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của mặt trận, tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện 
Từ Đại hội V đến Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1988 – 1997) là thời kỳ đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng có nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội lần thứ VI, VII của Đảng đề ra. Trong những năm đầu đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi 3 chương trình kinh tế: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; đồng thời triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội cấp bách ở địa phương, tạo nên bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc tỉnh từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác Mặt trận ở cơ sở, hình thành mạng lưới công tác Mặt trận rộng khắp. 
Tuy nhiên, những kết quả đạt được chỉ là bước đầu. Để tiếp tục tăng cường, mở rộng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân nhằm xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày một giàu đẹp, văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phải không ngừng đổi mới tổ chức, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể nhân dân. 
VI/ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế (1998-2010)
*/ Giai đoạn (1998-2003) Đẩy mạnh đổi mới tổ chức và hoạt động của mặt trận, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong những năm đầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
*/ Giai đoạn (2003-2010) Phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh sự nghiệp công  nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế trong những năm đầu đầu thế kỷ XXI 
Từ năm 1998 đến năm 2010 là thời gian khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, XI và XII. Đó cũng là thời kỳ công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa được sâu rộng hơn. Mặc dù có những khó khăn, thách thức, những yếu kém, hạn chế, song nhờ sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, liên tục; đời sống đại bộ phận các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân mỏ được cải thiện rõ rệt; tình hình chính trị - xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng, sự đồng thuận xã hội, đặc biệt là mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ngày càng trở thành mục đích và hành động chung giữa các thành viên trong cộng đồng các dân tộc Quảng Ninh. 
Từ những thành quả thu được trong công cuộc đổi mới và những chuyển biến trong tư duy, nhận thức về khối đoàn kết toàn dân tộc đã tạo tiền đề, động lực thúc đẩy sự đổi mới tổ chức, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, tạo ra được bước phát triển mới trong công tác tổ chức, vận động quần chúng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua đó, khẳng định vị thế của Mặt trận trong hành trình xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh công nghiệp trong những năm tiếp theo.                                                                             
Trải qua 91 năm hình thành và phát triển, tuy mỗi thời kỳ, hình thức tổ chức và tên gọi của Mặt trận khác nhau nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy truyền thống đoàn kết của các dân tộc trong tỉnh thành một lực lượng mạnh mẽ, đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự lớn mạnh của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã phát huy vai trò to lớn trong việc tổ chức, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân yêu nước; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thường xuyên mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng trong xã hội, phát huy sức mạnh vô địch của toàn dân, hoàn thành thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng trong các thời kỳ lịch sử của Đảng đề ra. 
Trong những năm bị đế quốc, thực dân phong kiến thống trị và đàn áp bóc lột, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của kẻ thù bằng nhiều hình thức thích hợp từ thấp đến cao, từ đấu tranh kinh tế tiến lên đấu tranh chính trị, kết hợp với đấu tranh vũ trang, giành lại quyền sống và độc lập tự do cho Tổ quốc. Khi chưa giành được chính quyền, Mặt trận đảm nhiệm một phần chức năng của chính quyền ở vùng căn cứ cách mạng và vùng mới giải phóng. Khi đã giành được chính quyền, Mặt trận là cơ sở vững chắc của chính quyền dân chủ nhân dân, là “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng, Đảng với dân. 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở vùng Đông Bắc và Duyên hải Bắc Bộ thắng lợi là kết quả của đường lối đúng đắn của Đảng được các đảng viên cộng sản vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương. Đồng thời, là thắng lợi của đường lối đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Đảng bộ tỉnh. Do có đường lối đại đoàn kết dân tộc đúng đắn, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quy tụ, tranh thủ mọi tầng lớp, đảng phái dân tộc có thể tranh thủ được vào Mặt trận Việt Minh. Vì vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung vào nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt là giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới; vừa kháng chiến vừa củng cố hậu phương; vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng. Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc trong tỉnh đã góp phần làm phá sản các chiến lược quân sự của kẻ thù, tạo nên thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải rút quân về nước, lập lại hòa bình tại vùng đất phía Đông Bắc của Tổ quốc. 
Bước vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có vai trò quan trọng trong việc động viên toàn dân tham gia xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang, làm công tác phòng không sơ tán; ổn định sản xuất và đời sống; khắc phục thiên tai và địch họa. Trong khói đạn chiến tranh, Mặt trận hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật của Nhà nước; đồng thời tạo điều kiện cho các tầng lớp nông dân, công nhân, nhà tư sản, trí thức, nhân sĩ phát huy mọi khả năng cống hiến cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
Trong thời kỳ đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã hướng hoạt động của mình vào việc phát huy vai trò tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội và từng bước hoàn thiện hình thức tổ chức Mặt trận thành một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn, có tính liên hiệp rộng rãi và tính quần chúng sâu rộng nhất. Nhờ đó, Mặt trận đã tập hợp được mọi lực lượng, mọi khả năng của các giai tầng xã hội để phát huy tinh thần chủ động của một Liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo. 
Trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình, chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lại thu hút được nhiều thành viên như những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI. Trên cơ sở chương trình hoạt động của mình, Mặt trận đã tích cực tham gia có trách nhiệm vào công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tham gia củng cố và bảo vệ chính quyền. 
Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò to lớn trong việc tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ngoài việc góp phần tích cực vào quá trình đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền nhân dân, chống mọi hoạt động chia rẽ, kích động của các thế lực thù địch, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, Mặt trận còn chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên động viên nhân dân thực hiện tốt các chương trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận đã đi sâu vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tích cực vận động quần chúng tham gia ngăn ngừa tội phạm, vận động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, triển khai có kết quả các cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình và phong trào phụ lão mẫu mực… 
Thông qua hoạt động thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trở thành lực lượng chính trị không thể thiếu trong tiến trình cách mạng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, củng cố khối liên minh công - nông - trí thức xã hội chủ nghĩa; xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân; mở rộng đoàn kết quốc tế, xây dựng tình hữu nghị hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới. 
Chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã chứng tỏ, Mặt trận là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nhân lên gấp bội sức mạnh của mỗi người dân và của cả dân tộc; là đại biểu giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. Cách mạng càng tiến lên, Mặt trận dân tộc thống nhất ngày càng mở rộng để tập hợp mọi lực lượng xã hội hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng đề ra. 80 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã để lại những kinh nghiệm quý báu: 
1- Nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để tổ chức, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chương trình hành động của ủy ban Mặt trận Tổ quốc phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nhằm đề ra chương trình hành động đúng đắn, phù hợp với tình hình thế giới và nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, sát hợp với từng giai tầng trong xã hội và tình hình thế giới, nhằm động viên quần chúng nhân dân và tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè thế giới góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
2- Không ngừng xây dựng và củng cố mối quan hệ khăng khít giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa bằng các quy chế hoạt động. Thường xuyên trao đổi nhiệm vụ công tác trên tinh thần hợp tác bình đẳng, phối hợp cộng đồng trách nhiệm để thực hiện chương trình công tác và mục tiêu chung. 
Luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến đóng góp, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phản ánh với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, nhanh chóng đưa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với các dân tộc trong tỉnh, làm cho Mặt trận và các tổ chức thành viên vừa là chỗ dựa tinh thần vững chắc, nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân, vừa là cầu nối giữa Đảng, các cơ quan Nhà nước với dân và giữa dân với Đảng và các cơ quan Nhà nước. 
Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của các tổ chức thành viên trong Mặt trận mà phát động các phong trào và đề ra những cuộc vận động nhằm động viên tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia. 
3- Thực hành dân chủ rộng rãi gắn liền với kỷ cương trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết là dân chủ trong kinh tế và dân chủ từ cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân; làm tốt công tác giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương và đại biểu dân cử, cán bộ, công chức. Thực tế cho thấy, dân chủ có được phát huy thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới được củng cố vững chắc, kỷ cương phép nước mới được tôn trọng. 
4- Không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận các cấp. Từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng: sát dân, sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng tính thiết thực của các phong trào thi đua, các cuộc vận động; kịp thời khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình kết hợp phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới. Trên cơ sở đó, tập hợp, thu hút các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu tham gia vào các hoạt động của Mặt trận. 
Những thành tựu và kinh nghiệm quý báu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh 91 năm qua là tài sản tinh thần vô giá được kết tinh bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ của các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận qua các thời kỳ lịch sử. Đó là hành trang để lớp lớp thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận hôm nay viết tiếp những trang sử mới trên bước đường xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
  
  
                                        MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH 
                                                             QUA CÁC THỜI KỲ ĐẠI HỘI

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT (1970 - 1974)

Đại hội tổ chức trong 3 ngày từ ngày 26 - 28/5/1970

Đại hội hiệp thương cử 88 vị ủy viên Ủy ban

Ủy ban hiệp thương cử ra 18 vị ủy viên Thường trực

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Vi Xuân Hỷ

Phó Chủ tịch:

Ông Bùi Xuân Thới

Ông Ngô Hữu Tình

Ông Nguyễn Danh Chấn (Không chuyên trách)

Ông Võ Thành Trinh (Không chuyên trách)

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ II (1974 - 1978)

Đại hội tổ chức trong 3 ngày từ ngày 22 - 24/10/1974

Đại hội hiệp thương cử 71 vị ủy viên Ủy ban

Ủy ban hiệp thương cử ra 19 vị ủy viên Thường trực

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Vũ Khuê

Phó Chủ tịch:

Ông Ngô Hữu Tình

Ông Voòng Hổi

Ông Võ Thành Trinh (Không chuyên trách)

Ông Trương Văn Thạch (Không chuyên trách)

Ông Mai Đình Nghệ (Không chuyên trách)

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ III (1978 - 1983)

Đại hội tổ chức trong ba ngày từ ngày 01 - 03/11/1978

Đại hội hiệp thương cử 67 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Vũ Khuê

Phó Chủ tịch:

Ông Voòng Hổi

Ông Trần Quang Bàn

Ông Phạm Khang

Ông Trương Văn Thạch (Không chuyên trách)

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV (1983 - 1988)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 18 - 19/01/1983

Đại hội hiệp thương cử 59 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Trần Quốc Lân

Phó Chủ tịch:

Ông Hoàng Quốc Hùng

Ông Đàm Hiển

Ông Đỗ Đăng Doanh

Ông Nguyễn Vấn (Không chuyên trách)

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ V (1988 - 1993)

Đại hội tổ chức trong ba ngày từ ngày 04 - 06/8/1988

Đại hội hiệp thương cử 54 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Lê Nguyên Danh (Từ 1988 - 1990)

Ông Phạm Tiến Hồng (Từ 1990 - 1993)

Phó Chủ tịch:

Ông Lê Nguyên Danh (Từ 1990 - 1993)

Ông Đàm Hiển

Ông Phan Rạng (Từ 1988 - 1991)

Ông Nguyễn Cường

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI (1993 - 1998)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 17 - 18/12/1993

Đại hội hiệp thương cử 53 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Hoàng Hồng (Từ 1993 - 1996)

Ông Hà Đăng Hạnh (Từ 1996 - 1998)

Phó Chủ tịch:

Ông Đàm Hiển

Ông Vi Xuân Đắc (Từ 1993 - 1995)

Ông Vũ Quý Đao

Ông Đoàn Duyệt (Từ 1997 - 1998)

Ông Vũ Mạnh Hùng (Không chuyên trách)

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (1998 - 2003)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 24 - 25/11/1998

Đại hội hiệp thương cử 59 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Hà Đăng Hạnh

Phó Chủ tịch:

Ông Vũ Quý Đao (Từ 1998 - 2001)

Ông Đoàn Duyệt (Từ 1998 - 2001)

Bà Lưu Thị Hường

Ông Bùi Viết Thìn (Từ 2002 - 2003)

Ông Nguyễn Huy Quân (Từ 2002 - 2003)

Ủy viên Thường trực:

Ông Phạm Công Khanh

Ông Nguyễn Huy Quân (Từ 1998 - 2002)

Ông Vũ Hồng Hải (Từ 2002 - 2003)

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII (2003 - 2009)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 11 - 12/12/2003

Đại hội hiệp thương cử 82 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Hà Đăng Hạnh (Từ 2003 - 2007)

Ông Nguyễn Chí Thăng (Từ 2007 - 2009)

Phó Chủ tịch:

Bà Lưu Thị Hường (Từ 2003 - 2006)

Ông Bùi Viết Thìn

Ông Nguyễn Huy Quân (Từ 2003 - 2006)

Ông Vũ Hồng Hải (Từ 2007 - 2009)

Bà Vi Ngọc Bích (Từ tháng 01/2009 - 5/2009)

Ủy viên Thường trực:

Ông Vũ Hồng Hải (Từ 2003 - 2007)

Ông Lương Nguyên Thán (Từ 2006 - 2008)

Bà Vũ Liên Oanh (Từ 2004 - 2006)

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX (2009 - 2014)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 12 - 13/5/2009

Đại hội hiệp thương cử 85 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Nguyễn Chí Thăng (Từ 2009 – 2011)

Ông Nguyễn Ngọc Minh (Từ 2011 – 2014)

Phó Chủ tịch:

Ông Bùi Viết Thìn (Từ 2009 - 2012)

Ông Vũ Hồng Hải (Từ 2009 - 2011)

Bà Vi Ngọc Bích (Từ 2009 - 2010)

Bà Trần Thị Thu Hoài (Từ 2011 - 2014)

Ông Phạm Hùng Sơn (Từ 2012 - 2014)

Ủy viên Thường trực:

Ông Đỗ Mạnh Hùng

Ông Hoàng Đức Hạnh

Ông Bùi Thế Anh

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ X (2014 - 2019)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 01 - 02/7/2014

Đại hội hiệp thương cử 90 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Phạm Văn Điệt (Từ 2014 - 2018)

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Từ 2018 - 2019)

Phó Chủ tịch:

Ông Lê Mạnh Cường

Bà Trần Thị Thu Hoài (Từ 2014 - 2016)

Ông Phạm Hùng Sơn

Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Không chuyên trách)

Bà Lê Thị Kim Cúc (Từ 2017 - 2019)

Ủy viên Thường trực:

Ông Đỗ Mạnh Hùng

Ông Hoàng Đức Hạnh

Ông Bùi Thế Anh (Từ 2014 - 2016)

Ông Nguyễn Việt Long (Từ 2014 - 2018)

Ông Nguyễn Hồng Minh

Bà Trần Thị Thúy Quỳnh (Từ 2018 - 2019)

 1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI (2019 - 2024)

Đại hội tổ chức trong hai ngày từ ngày 24 - 25/7/2019

Đại hội hiệp thương cử 83 vị ủy viên Ủy ban

Đại hội hiệp thương cử các chức danh:

Chủ tịch:

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Từ 2019 - 2020)

Ông Nguyễn Văn Hồi (Từ 2020 - nay)

Phó Chủ tịch:

Ông Lê Mạnh Cường (Từ 2019 - 2020)

Bà Lê Thị Kim Cúc

Ông Hoàng Đức Hạnh

Bà Trần Thị Thúy Quỳnh (Từ 2020 - 2021)

Bà Nguyễn Thị Ngân (Từ 2021 - nay)

Ủy viên Thường trực:

Ông Đỗ Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Hồng Minh

Bà Nguyễn Thị Hải Anh

Bà Nguyễn Thị Thu Hường

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 233
Đã truy cập: 455832