Chức năng - Nhiệm vụ

30/10/2017
I. Chức năng:
Các cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban MTTQ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác mặt trận theo quy định của Luật Mặt trận và Điều lệ MTTQ Việt Nam.
II. Nhiệm vụ:
1. Nghiên cứu, đề xuất:
- Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ cùng cấp theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của thường trực, Ủy ban MTTQ cấp trên.Tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát phản biện xã hội theo quy định.
- Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác mặt trận.
- Sơ kết, tổng kết công tác mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp.
- Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.
- Điều lệ MTTQ Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.
3. Giúp Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp quản lý, điều hành, đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 647
Đã truy cập: 960014