Đại hội đại biểu MTTQ TP Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

08/06/2024 16:40

Ngày 8/6, MTTQ TP Móng Cái đã tổ chức phiên trọng Đại hội đại biểu MTTQ TP Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban  Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

5 năm qua, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển” MTTQ Việt Nam TP Móng Cái với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng - chính quyền, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền và các lực lượng; phát huy Khối dân vận xã, phường và Tổ dân vận thôn khu, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh, 15 năm thành lập Thành phố, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nổi bật là MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19 giữ vững địa bàn tuyến đầu an toàn, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các quy hoạch chiến lược, giải phóng mặt bằng, di dời lồng bè nuôi trồng thuỷ hải sản trái phép…triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, “Trang cộng đồng” của MTTQ Thành phố đến cơ sở và tổ chức thành viên góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân theo tiêu chí hạnh phúc đóng góp vào sự đổi mới, xây dựng và phát triển Thành phố.

MTTQ các cấp luôn phát huy vai trò tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo tuân thủ pháp luật; hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Giáo hội Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026, tổ chức rộng khắp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)….đồng thời, phát động và triển khai có hiệu quả các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo 5 nội dung vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều cách làm sáng tạo, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, phát huy hiệu quả nguồn lực trong xã hội (Nhân dân đóng góp trên 25,5 tỷ đồng và 18.300 ngày công lao động, 21.648 m2 tường rào), tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp, chỉnh trang đô thị…. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều mô hình được Nhân dân tích cực hưởng ứng có sức lan tỏa sâu rộng, năm 2023 có 100/100 đạt thôn khu dân cư văn hoá; gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 93,6%.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội

Dấu ấn của MTTQ các cấp trong các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đó là với nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động gắn tổ chức, cá nhân với địa chỉ cụ thể. Vận động xây dựng “Qũy vì người nghèo” các cấp với trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ giảm nghèo trên 3,5 tỷ đồng, huy động trên 10,6 tỷ đồng tặng quà 100% đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế và gia đình chính sách, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 117 căn nhà; Thành phố không còn hộ nghèo, hiện còn 57 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,19%.. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên như Hội nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, Thành đoàn, LĐLĐ TP, Hội người cao tuổi, Hội CTĐ, Hội Khuyến học đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua:“Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 không 3 sạch”; “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”;“Tuổi cao gương sáng”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”... đạt hiệu quả, Duy trì có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các cụm dân cư tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT.

MTTQ đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát phản biện xã hội, tập trung vào các vụ việc đơn thư kiến nghị phức tạp và vấn đề nhân dân quan tâm, tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền vững mạnh, tạo niềm tin trong Nhân dân. Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân; Nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp luôn quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; phối hợp triển khai, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức; 4/15 nhiệm vụ chia được tập trung triển khai, hiệu quả rõ nét.

 

Lãnh đạo thành phố tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp thành phố Móng Cái cần tập trung thực hiện tốt việc quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Nghị quyết số 43-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Uỷ ban MTTQ các cấp của thành phố cần phải tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa về tư duy và cách làm để cùng cấp uỷ, chính quyền thành phố giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể thiết thực, tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản trong xã hội, trong cộng đồng dân cư, MTTQ thành phố cần tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; nhanh chóng tiếp cận, khai thác, sử dụng và phát huy triệt để các công cụ truyền thông mới với những tính năng thông minh, hiện đại, có sức lan tỏa cao như trang web, Facebook, Twitter, Zalo, Viber... để phục vụ công tác tuyên truyền nhằm tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Cần tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy xây dựng văn hóa, con người Móng Cái giầu bản sắc, gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá địa phương; Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường các diễn đàn nhân dân, đặc biệt định kỳ phối hợp tổ chức có hiệu quả đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân và doanh nghiệp, giảm thiểu những bức xúc, tạo đồng thuận xã hội trong Nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; nắm chắc tình hình cơ sở để thực hiện tốt vai trò đại diện của Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân với phương châm “Ở đâu Dân cần, ở đó có Mặt trận”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ động, tập trung triển khai tốt Chỉ thị số 18-CT/TW gắn với thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở theo tinh thần “hướng về dân, lắng nghe dân để được lòng dân”. Uỷ ban MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò chủ trì để nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần củng cố và nâng lên niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền trên địa bàn. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những lợi thế, khó khăn tác động đến phát triển kinh tế - xã hội để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phù hợp với điều kiện từng địa bàn cơ sở. MTTQ thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp tổ chức hiệu quả “Phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đất liền” góp phần xây dựng thành phố Móng Cái giàu mạnh, văn minh, hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển; Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách, nhất là đội ngũ cán bộ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên có đủ năng lực, phẩm chất, tâm huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, giỏi dân vận và có khát vọng cống hiến, biết hy sinh. Phát huy năng lực, uy tín của các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ các cấp thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu quả, xây dựng cộng đồng dân cư “Tự quản - Tự phòng - Tự bảo vệ - Tự hòa giải”.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

Lãnh đạo MTTQ thành phố tặng hoa các vị Ủy viên Ủy ban thôi không tham gia khóa mới

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu cơ bản và 6 chương trình công tác trong nhiệm kỳ với những giải pháp cụ thể với quyết tâm chính trị cao nhằm hoàn thành thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ra mắt Ủy viên Ủy ban khóa XVIII

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã biểu quyết hiệp thương cử 54 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đồng chí Đỗ Viết Mạnh tiếp tục tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Móng Cái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Tổ chức - Tuyên giáo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 800
Đã truy cập: 1010535