Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tiên Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp

12/06/2024 15:30

Trong 02 ngày 11-12/6, MTTQ Việt Nam huyện Tiên Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Nghi lễ chào cờ tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ XXI đề ra; nhiều điểm sáng được hình thành và phát triển: Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; Nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội triển khai ngày càng hiệu quả, được Nhân dân ghi nhận; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện; hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng và nâng cao; các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu và thiết thực hơn; nhiều mô hình hoạt động được triển khai hiệu quả có sức lan tỏa lớn phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân.

 

Lãnh đạo huyện Tiên Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hoạt động của MTTQ các cấp đã đóng góp tích cực để Tiên Yên vượt qua khó khăn của địa phương do chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 trên nhiều phương diện; tiếp tục duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành ”điểm nóng”; giảm đơn thư khiếu nại, niềm tin của Nhân dân, các doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền được nâng lên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển huyện. Đặc biệt, Tiên Yên là một trong hai huyện đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay huyện không còn hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí quốc gia, chỉ còn 22 hộ nghèo = 0,16%, 183 hộ cận nghèo = 1,34% theo tiêu chí nghèo đa chiều của tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần tiếp tục đổi mới tư duy và cách làm để cùng cấp uỷ, chính quyền huyện giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quyết tâm giữ vững và phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sự chung tay, hiến kế của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản trong xã hội, trong cộng đồng dân cư; tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động. Khai thác, sử dụng và phát huy triệt để các công cụ truyền thông mới với những tính năng thông minh, hiện đại, có sức lan tỏa cao để phục vụ công tác tuyên truyền nhằm tạo lên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban cần tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy nhằm phát triển văn hoá, xã hội, con người, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng đời sống, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của huyện. Quyết tâm xây dựng văn hóa, con người Tiên Yên giầu bản sắc, gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá địa phương; tăng cường các diễn đàn đối thoại với Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tạo đồng thuận xã hội. Cùng với đó, nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; xây dựng một số xã của huyện Tiên Yên không có tệ nạn xã hội, “sạch” về ma túy, hướng tới mục tiêu huyện Tiên Yên trở thành huyện không ma túy; tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất; phát huy năng lực, uy tín của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, lực lượng cộng tác viên, tổ chức tư vấn; xây dựng, củng cố Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các Tổ hoà giải thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với những thành tích đạt được, MTTQ huyện luôn được ghi nhận, đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của tỉnh và địa phương. Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ủy ban MTTQ huyện xác định 3 nhiệm vụ đột phá trọng tâm và 10 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó các nhiệm vụ được chú trọng là:

(1) Phát huy vai trò của MTTQ các cấp huyện trong triển khai thực hiện 02 cuộc vận động do Mặt trận chủ trì: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, các lực lượng và Nhân dân hướng đến thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân, công tác an sinh xã hội, đảm bảo trật tự đô thị, cải tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Tiên Yên đa dạng, giàu bản sắc.

Lãnh đạo huyện Tiên Yên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

(2) Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ công khai, hành chính minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nâng cao tiêu chí hạnh phúc của người dân.

(3) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng hương ước, quy ước gắn với thực hiện hiệu quả, có chiều sâu Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/11/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chương trình hành động số 32-Ctr/HU và Kế hoạch số 364-KH/HU ngày 12/4/2024 của Huyện ủy Tiên Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/11/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; trong đó quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động một số thôn, bản trong xây dựng điển hình thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, góp phần xây dựng Tiên Yên trở thành trung tâm văn hóa giàu bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh và tái lập thị xã trước năm 2027.

Ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Tiên Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã biểu quyết hiệp thương cử 50 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Yên.  Đồng chí Vi Thị Tứ tiếp tục tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Tổ chức - Tuyên giáo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 575
Đã truy cập: 1030509