Tổ chức bộ máy của văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

11/09/2020

Lãnh đạo Văn phòng:

 

Ông: Vũ Văn Hợp

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh

Số điện thoại: 0203.3533688

Email: vuvanhop@quangninh.gov.vn

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế; Cử nhân Kinh tế Ngoại thương

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V0

- Nhiệm vụ được phân công:

1. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chánh Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 19/02/2019. Trong trường hợp cần thiết, Chánh Văn phòng giao văn bản đến cho các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên tham mưu xử lý hoặc chuyển trực tiếp báo cáo Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết; giao nhiệm vụ cho các Phó Chánh Văn phòng, phòng chuyên môn hoặc chuyên viên thực hiện các văn bản đã có ý kiến xử lý chỉ đạo của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2Trực tiếp chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực:

Quy hoạch; xây dựng cơ bản; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP (cả trong khu kinh tế, khu công nghiệp); chủ trương trên các lĩnh vực: Kế hoạch, tài chính, ngân sách; đất đai; giá đất; tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); xây dựng chính quyền; quản lý địa giới hành chính; thi đua, khen thưởng.

Theo dõi toàn diện việc triển khai thực hiện: (1) Các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (2) Các kết luận sau Thanh tra, kiểm toán và sau các cuộc giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. (3) Chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và của các đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự các cuộc họp do đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực phụ trách

Theo dõi việc thực hiện Thông báo số 818-TB/UBKTTW ngày 12/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

3Là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

4Phụ trách, theo dõi các ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; theo dõi nắm tình hình địa bàn thành phố Hạ Long

5Giữ mối quan hệ, hợp tác và phối hợp công tác chung với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

6. Trực tiếp phụ trách các phòng: Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng.

Theo quy định Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng; cơ cấu tổ chức gồm các Phòng, đơn vị trực thuộc như sơ đồ dưới đây:   

 

 

             

 

Bà: Nguyễn Thị Kim Phượng

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh

Số điện thoại:0203.3838020

Email: nguyenthikimphuong@quangninh.gov.vn

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V1

 • Nhiệm vụ được phân công

1Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực:

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, quyết toán thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế liên quan đến Đề án triển khai mô hình Thành phố thông minh, Đề án ứng dụng CNTT tiên tiến trong ngành giáo dục, mua sắm trang thiết bị, vật tư thuộc các Dự án, lĩnh vực nêu trên; 

 - Du lịch; y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; lao động, thương binh và xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; Chương trình 135; văn hoá, thể thao; Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; dân tộc (Đề án 196); tín ngưỡng tôn giáo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở, công tác thanh niên; tư pháp, thi hành án dân sự; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền; công tác thông tin và truyền thông, báo chí, xuất bản, quảng cáo, phát thanh và truyền hình; theo dõi công tác thi đua, khen thưởng theo lĩnh vực, đơn vị, địa phương phụ trách.

- Theo dõi hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh; thông tin báo chí, mạng xã hội ứng dụng qua Trung tâm điều hành thông minh, việc sử dụng APP của công chức, của người dân trên Trung tâm điều hành thông minh.

Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo thuộc lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực được phân công theo dõi. Dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán, sau giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh theo ngành, đơn vị được phân công phụ trách; tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách, theo dõi.

2Phụ trách công tác lễ tân, hậu cần trong nội bộ cơ quan và các hoạt động thường xuyên, đột xuất, đón tiếp khách, hội nghị, các cuộc họp của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tỉnh khi đồng chí Vũ Sơn Hà, Phó Chánh Văn phòng đi vắng. Theo dõi đảm bảo nội quy, quy chế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực Trụ sở HĐND - UBND tỉnh; quản lý hoạt động của Trung tâm thông tin; quản lý hồ sơ cán bộ và triển khai các thủ tục về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

3Phụ trách theo dõi các ngành: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh dân sự, Đại học Hạ Long; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ.

4Trực tiếp phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm thông tin; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các chuyên viên thuộc các phòng chuyên môn có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách./.

 

Ông: Nguyễn Huy Thắng

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tỉnh

Số điện thoại: 0203.3839593

Email: nguyenhuythang.ubnd@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V2

- Nhiệm vụ được phân công:

1Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực: 

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, quyết toán thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, Đề án Chính quyền điện tử, Đề án triển khai mô hình Thành phố thông minh (trừ lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế);

- Khoa học công nghệ; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công nghệ thông tin, Chỉ số ICT index; bưu chính, viễn thông, điện tử, tần số vô tuyến điện; Đề án, dự án thành phần xây dựng thành phố thông minh; Đề án xây dựng chính quyền điện tử; đề án, dự án thành phần xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Ninh; công nghiệp (cơ khí, luyện kim, điện, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp...); giao thông vận tải; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy; chương trình Biển Đông - Hải đảo; nội chính (trừ nội dung xử phạt do đ/c Vũ Sơn Hà - Phó Chánh Văn phòng phụ trách và đ/c Nguyễn thị Kim Phượng theo dõi, phụ trách); phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả than, trừ đất đai); đo đạc và bản đồ; bảo vệ môi trường; khí tượng thuỷ văn; quản lý đô thị, trật tự đô thị; hoạt động xây dựng; chương trình phát triển đô thị; chương trình phát triển nhà ở; sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển, nâng cấp đô thị; phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; nhà ở của người có công; chính sách GPMB và công tác GPMB; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương về đề án di dân ra khỏi khu vực sạt lở, ngập lụt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh; theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động khối doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách.

- Theo dõi hệ thống Camera thuộc Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh; kiểm tra đôn đốc, tổng hợp xử lý thông tin và đánh giá hiệu quả của hệ thống camera phục vụ công tác quản lý.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo do Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện; thẩm tra nội dung các quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trình các đồng chí Phó Chủ tịch ký.

- Chỉ đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết về phát triển thủy sản.

- Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo thuộc lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

- Chỉ đạo xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực được phân công. Dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán, sau giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh theo ngành, đơn vị được phân công phụ trách; tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách, đồng thời chủ trì tổng hợp công tác giải quyết tố tụng hành chính tại phiên tòa các cấp.

2Phụ trách theo dõi các ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Ban Quản lý vườn Quốc gia Bái Tử Long, theo dõi nắm tình hình các địa phương: Đông Triều, Cẩm Phả.

3Trực tiếp phụ trách: Phòng Nội chính - Pháp chế, Ban Tiếp công dân tỉnh; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các chuyên viên thuộc các phòng chuyên môn có liên quan thuộc lĩnh vực: giao thông, công nghiệp, bưu chính, viễn thông, khoa học công nghệ, môi trường, giải phóng mặt bằng, đo đạc bản đồ…

 


Bà: Nguyễn Thị Ngân,

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 

Số điện thoại: 02033.633155

Email: nganqh@quangninh.gov.vn

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Ký hiệu tắt: V3

  - Nhiệm vụ được phân công:

1Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:

- Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, cả năm của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; tổng hợp xây dựng các báo cáo theo quy định và theo yêu cầu.

Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành công việc chung của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND tỉnh; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh; tổng hợp nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu, chuẩn bị nội dung cho chủ tọa điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; dự thảo nội dung chất vấn, theo dõi triển khai thực hiện Nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp, các phiên họp HĐND tỉnh (nếu có), hoàn thiện ký tắt các dự thảo nghị quyết trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực, ban hành.

Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, khảo sát và dự thảo các Nghị quyết về kết quả giám sát (nếu có) của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh theo chương trình kế hoạch công tác đề ra; đồng thời theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Chỉ đạo tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh triển khai hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh theo luật định; phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Tham mưu triển khai hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, gửi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết và theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Phục vụ Thường trực HĐND tỉnh thực hiện: Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành khi được phân công.

Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh giữ mối liên hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong lĩnh vực được phân công; các hoạt động đối ngoại khi được phân công.

Tham dự các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; được ký văn bản trình hoặc các thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khi được Chánh Văn phòng ủy quyền; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

2. Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh trong tham mưu các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và theo Quy chế hoạt động của Văn phòng:

Triển khai các hoạt động phục vụ các kỳ họp HĐND, các phiên họp Thường trực HĐND và các cuộc họp khác (do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì) nhất là các hoạt động chất vấn, giải trình, Hội nghị giám sát giải quyết kiến nghị cử tri...

Tổng hợp các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh theo chương trình kế hoạch công tác hoặc khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công.

Tổng hợp nhiệm vụ, quản lý, đánh giá đối với công chức được phân công giúp việc cho các Ban HĐND tỉnh theo Quy chế hoạt động của Văn phòng.

3. Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tài liệu, phòng họp phục vụ cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh hàng tuần và phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân hàng tháng.

4. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, các kiến nghị sau các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và của các Ban HĐND tỉnh.

5Phụ trách các kỳ họp, phiên họp, cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh không giấy tờ; theo dõi, tổng hợp kiến nghị của người dân, cử tri với HĐND tỉnh trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh.

6Phụ trách theo dõi, nắm tình hình các địa phương: Bình Liêu, Cô Tô, Uông Bí.

7. Trực tiếp phụ trách Phòng Công tác Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các chuyên viên thuộc các phòng chuyên môn có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

 

Ông: Vũ Sơn Hà,

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 

Số điện thoại: 

Email: vusonha@quangninh.gov.vn

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sĩ  kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Ký hiệu tắt: V4

  - Nhiệm vụ được phân công:

1Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch,    các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các dự án, đề án đang triển khai và triển khai mới thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trực tiếp theo dõi các lĩnh vực: Thương mại; dịch vụ; quản lý thị trường lưu thông hàng hóa trên địa bàn, quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động của Ban Chỉ đạo 389; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương; quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; xuất khẩu, nhập khẩu; xuất nhập cảnh; thuế; hải quan; ngân hàng; kho bạc nhà nước; quản lý nhà nước về tài sản công (bao gồm cả đấu giá, đấu thầu); quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; các quỹ tài chính nhà nước (bao gồm quỹ phát triển đất); các quỹ ngoài ngân sách; lĩnh vực giá (trừ giá đất), phí, lệ phí và các hoạt động dịch vụ khác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (trừ phần chủ trương, địa điểm đầu tư), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn (trừ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch); quản lý, phát triển doanh nghiệp; công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế; xử phạt vi phạm hành chính; theo dõi công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách.

+ Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017); phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Tỉnh ủy.

+ Theo dõi, chỉ đạo công tác lập kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm.

+ Phụ trách đánh giá quá trình thử nghiệm trước khi phê duyệt dự án Trung tâm điều hành thông minh; chỉ đạo thẩm định giá thiết bị trước khi phê duyệt, đấu thầu dự án Trung tâm điều hành thông minh.

+ Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo thuộc lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

+ Chỉ đạo xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực được phân công. Dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

+ Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán, sau giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh theo ngành, đơn vị được phân công phụ trách; đồng thời đôn đốc, tổng hợp toàn diện kết quả thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm toán; tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách, theo dõi.

- Phụ trách công tác lễ tân hậu cần, phối hợp với các đơn vị khác chỉ đạo trong các ngày lễ, hội; phục vụ các đoàn khách đến thăm, làm việc tại tỉnh, các hội nghị do Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đảm nhận; chỉ đạo phục vụ hoạt động thường xuyên, đột xuất, đón tiếp khách, hội nghị, các cuộc họp của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo quy định hiện hành.

Phụ trách theo dõi các ngành: Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh. Liên minh HTX tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Móng Cái, Hải Hà.

2. Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo tham mưu triển khai, theo dõi toàn diện hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh:

- Chỉ đạo tham mưu, tổng hợp cho Đoàn đại biểu Quốc hội về việc lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về luật, pháp lệnh (nếu có); tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh liên quan đến sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương.

Chỉ đạo tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; theo dõi kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Chỉ đạo tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân, phụ trách việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; chuyển đơn, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả giải quyết theo quy định; nghiên cứu tham mưu các vụ việc phức tạp, cần giám sát, khảo sát, nếu thấy việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền chưa đảm bảo quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Chỉ đạo tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp Quốc hội; chỉ đạo việc phục vụ đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là thành viên và các hoạt động khác của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương.

Chỉ đạo tham mưu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, 06 tháng và cả năm; tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội theo quy định và khi được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu.

Chỉ đạo tham mưu công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của các Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hàng năm. Đảm bảo yêu cầu công tác khai thác, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Trưởng Đoàn ĐBQH; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Đoàn ĐBQH, các đại biểu Quốc hội.

Chỉ đạo tham mưu giúp Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai hoạt động tiếp công dân theo luật định; tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Trực tiếp phụ trách các phòng: Hành chính - Tổ chức - Quản trị - Tài vụ, Kinh tế - Tài chính, Công tác đại biểu Quốc hội; Nhà khách tỉnh Quảng Ninh; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các chuyên viên thuộc các phòng chuyên môn có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

 

                                                                          

 • Ông: Vũ Tất Bằng

 • Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

 • Số điện thoại: 02033 637 688

  Email: vutatbang@quangninh.gov.vn

  - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sĩ Kinh tế

  - Lý luận Chính trị: Cao cấp

  • Ký hiệu tắt: V5

 Nhiệm vụ được phân công :

1Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các dự án, đề án đang triển khai, triển khai mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh, Đề án xây dựng Chính quyền điện tử, Đề án xây dựng Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh; theo dõi, tham mưu nâng cao chỉ số ICT Index.

- Công tác tham mưu, tổng hợp; công tác kế hoạch, thống kê; kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); kinh tế biển; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao Chỉ số Par Index, Sipas, Papi; theo dõi hoạt động của các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; theo dõi công tác thi đua, khen thưởng theo lĩnh vực chuyên môn ngành, địa phương phụ trách.

- Chỉ đạo xây dựng, theo dõi Chương trình công tác hàng tháng, năm của UBND tỉnh; tổng hợp, ghi sổ Nghị quyết họp Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và họp UBND tỉnh thường kỳ, đột xuất.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến đánh giá của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

- Tham mưu, theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Tham mưu, theo dõi, đôn đốc công tác phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017); hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017); Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển (Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 27/3/2019 của Tỉnh ủy). Phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2030 (Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh). Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019).

- Tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 05/6/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và việc kiểm điểm việc triển khai thực hiện Thông báo số 818-TB/UBKTTW ngày 12/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Tham mưu, theo dõi, đôn đốc các Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng, quý, năm; phiên họp UBND tỉnh thường kỳ không giấy tờ. Chỉ đạo chuẩn hóa mẫu biểu báo cáo tại Trung tâm điều hành thông minh; đôn đốc việc thực hiện cập nhật dữ liệu, số liệu về kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách (phân tích tổng hợp, đánh giá, dự báo...); đôn đốc xây dựng, thực hiện quy chế, quản lý, quản trị vận hành Trung tâm điều hành thông minh (tạm thời).

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung giao ban Bí thư Tỉnh ủy với Bí thư cấp huyện hàng tháng và các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các địa phương; đồng thời đôn đốc, tổng hợp toàn diện kết quả thực hiện sau giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo thuộc lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

- Chỉ đạo xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực được phân công. Dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán, sau giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh theo ngành, đơn vị được phân công phụ trách; tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách, theo dõi.

2Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đôn đốc chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ các cuộc họp thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

3.Theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh định kỳ hàng tuần.

4. Theo dõi, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; nội dung phục vụ các cuộc họp thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh. Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

5Phụ trách theo dõi các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, theo dõi nắm tình hình các địa phương: Quảng Yên, Vân Đồn.

6Trực tiếp phụ trách: Phòng Thư ký - Tổng hợp, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Xây dựng Chính quyền điện tử; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các chuyên viên thuộc các phòng chuyên môn có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

Các phòng ban:

Phòng công tác Đại biểu Quốc hội  
Phòng công tác Hội đồng nhân dân  
  Tổ nghiệp vụ Tổng hợp và Dân nguyện (gọi tắt là Tổ nghiệp vụ 1)
  Tổ nghiệp vụ Kinh tế - Ngân sách (gọi tắt là Tổ nghiệp vụ 2)
  Tổ nghiệp vụ Văn hóa - Xã hội (gọi tắt là Tổ nghiệp vụ 3)
  Tổ nghiệp vụ Pháp chế (gọi tắt là Tổ nghiệp vụ 4)
Phòng Nội chính - Pháp chế
 
 

Ông: Nguyễn Thành Vinh

- Chức danh: Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế

- Ký hiệu tắt: (NC)

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật, Cử nhân hành chính

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của phòng theo quyết định phân công công việc và các quy che, quy định của Văn phòng; đôn đốc kiêm tra công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công và thực hiện nội quy, quy chế của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng việc quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của công chức trong phòng;

- Phụ trách điều hành chung các công của Phòng, thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc theo quy định tại Điều 5 Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyểt định số 1268/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của ƯBND tỉnh).

- Trực tiếp thực hiện công việc giúp Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực nội chính, cụ thể: (1) Công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh vùng biên giới, vùng biển và hải đảo; (2) Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giáo dục quốc phòng-an ninh; (3) Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Công tác phòng, chống khủng bổ; Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; (4) Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; (5) Công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền; (6) Công tác thanh tra; (7) công tác phòng, chống tham nhũng của khối chính quyền; (8) Thực hiện thâm tra hô sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền.

- Thẩm tra các đề án thuộc lĩnh vực nội chính trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh; đề xuất kể hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, tổng hợp kết quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản luật, chỉ đạo... về lĩnh vực nội chính.

- Theo dõi, tổng hợp các nội dung phục vụ Ban Chỉ đạo, Hội đồng: (1) Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XD phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; (2) Ban Chỉ đạo Phòng chông khủng bổ; (3) Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước; (4) Ban Chỉ đạo về Nhân quyền; (5) Ban Chỉ đạo về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liều nổ và công cụ hỗ trợ; (6) Ban Chỉ đạo PCTN, TKCN và phòng cháy, chừa cháy tỉnh; (7) Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tô chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quổc gia trong tình hình mới; (8) Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giây tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (BCĐ 896); (9) Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; (10) Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh; (11) Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu tỉnh; (12) Hội đồng giáo dục QP-AN; (13) Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh;

- Theo dõi đôn đổc, tổng hợp việc thực hiện các kết luận sau thanh tra; bao gồm: Các kết luận của Thanh tra Chính phủ; Thanh tra cấp Bộ, Thanh tra cấp tỉnh; Giữ mối liên hệ với các sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- ĐT: 08033135

-Email: nguyenthanhvinh@quangninh.gov.vn

 

Bà: Vũ Thị Phương Nhung

- Chức danh: Chuyên viên phòng Nội chính

- Ký hiệu tắt: NV

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ được phân công:

 • Trực tiếp thực hiện công việc giúp Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực ngoại vụ: Công tác đối ngoại của UBND tỉnh; vê các đoàn đi nước ngoài và đón tiếp các đoàn khách quốc tê đến thăm và chào xã giao lãnh đạo ƯBND tỉnh; về các vấn đề lãnh sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài như thân nhân, con nuôi, đi lại, lưu trú; về các vấn đề liên quan đến vi phạm biên giới, lãnh thổ của người nước ngoài; quản lý người nước ngoài ở địa phương.
 • Thẩm tra các đề án thuộc lĩnh vực ngoại vụ trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tinh; đề xuất kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, tổng hợp kết quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyêt của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản luật, chỉ đạo... về lĩnh vực ngoại vụ. Phụ trách công tác lễ tân đối ngoại đối với các đoàn nước ngoài khi đến làm việc và chào xã giao ƯBND tỉnh;
 • Giữ mối liên hệ với: Sở Ngoại vụ.

- ĐT: 01238077777

-Email: vuthiphuongnhung@quangninh.gov.vn

 

Bà: Đoàn Thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: KSTT3

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

-Trực tiếp thực hiện công việc giúp Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh vê lĩnh vực pháp chế, gồm: Công tác xây dựng pháp luật; Công tác rà soát, hệ thông hóa, kiêm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Công tác bồi thường của Nhà nước; Công tác hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tô tụng,...

-Tham mưu giúp tổng hợp về công tác bổ trợ tư pháp, công tác luật sư, công chứng, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại,...

-Thâm tra các đề án thuộc lĩnh vực pháp chế, tư pháp trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh và ƯBND tỉnh; đề xuất kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng két, tổng hợp kết quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các vãn bàn luật, chi đạo... về lĩnh vực pháp chế, tư pháp, thi hành án dân sự.

-Theo dõi, tổng hợp các nội dung phục vụ Ban Chỉ đạo, Hội đồng: (1) Hội đông phôi hợp công tác phô biên giáo dục pháp luật tỉnh; (2) Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp; (3) Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại; (4) Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; (5) Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phô biên, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”; (6) Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đôi thoại trong giải quyêt tranh chấp dân sự, khiểu kiện hành chính tại TAND trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

-Theo dõi, tổng hợp, tham mưu việc thực hiện Quy chể phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

-Giữ mối liên hệ với các sở, ngành: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

-Làm thư ký ngày tiếp dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân dân tỉnh.

- Email: doanthihonghanh@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 02033.839.149

Phòng Thư ký - Tổng hợp:

 

 

Bà: Trần Quỳnh Trang

- Chức danh: Phó Trưởng phòng 

 • Ký hiệu: TH4
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Hành chính
 • Lý luận chính trị: Trung cấp
 • Nhiệm vụ được phân công:
 •      a) Tham mưu tổng hợp chung về kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh thường kỳ, đột xuất, ghi nghị quyết, trình duyệt văn bản chỉ đạo sau phiên họp; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.
 •      b) Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm, đột xuất về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các báo cáo khác khi được phân công.
 •     c) Tham mưu, tổng hợp, theo dõi toàn bộ chương trình, nội dung liên quan đến HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các kỳ họp thường lệ (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khi có nội dung UBND tỉnh trình.
 •      d) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện về công tác thi đua, khen thưởng.

       đ) Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

e) Tổng hợp việc thực hiện, theo dõi các nội dung giao ban định kỳ công tác Văn phòng hàng tháng của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

g) Theo dõi, giữ mối liên hệ với: Cục Thống kê, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- ĐT: 0203. 3634993

-Email: tranquynhtrang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Nguyễn Thành Long 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH3, XD2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:

   - Thư ký đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại điểm h, khoản 3, Điều 3 Quyết định số 168/QĐ-VP ngày 15/3/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

   - Tổng hợp, theo dõi triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trên.

   - Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện về các lĩnh vực: Giao thông thủy nội địa, hoạt động của các phương tiện thủy nội địa; quy hoạch đầu tư các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh; vận tải biển, chuyên trách đầu mối về đầu tư phát triển cảng biển (trừ huyện Vân Đồn và Móng Cái);

   - Phối hợp với Chuyên viên GT1 tham mưu, theo dõi về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường biển.

     - Theo dõi, giữ mối liên hệ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

     - Theo dõi công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, thị trường nội địa, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở biên giới.

     - Theo dõi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh). Theo dõi công tác cửa khẩu, lối mở biên giới (Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh). 

   - Trực tiếp theo dõi Sở Công Thương, UBND thành phố Móng Cái.

 

- ĐT: 0203.3659889

-Email: thanhlong@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đỗ Quốc Bình 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kỹ sư kinh tế vận tải biển

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

    a) Tham mưu thâm tra các đề án, tờ trình, báo cáo, văn bản do các sở, ngành các cơ quan, tô chức trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh vê các lĩnh vực: Tô chửc bộ máy, biên chê; cán bộ, công chức, viên chức, hợp đông lao động; cán bộ và những người hoạt động không chuyên trách ở câp xã, thôn, bản, tô dân, khu phô; đơn vị hành chính; địa giói hành chính theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh và của Văn phòng.

    b) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai công tác bầu cử đại biêu Quôc hội, bầu cử đại biêu Hội đồng nhân dân các cấp đối với nhừng nội dung thuộc thâm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

    c) Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của ƯBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

   d) Theo dõi, giữ mối liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

- Điện thoại: 0203.3835142

- Email: doquocbinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Thùy Châm

- Ký hiệu tắt: TH2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Báo Chí, Cử Nhân lịch sử đảng

 • Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu thẩm tra các đề án, tờ trình, báo cáo, văn bản do UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh và của Văn phòng (trừ công tác biên chế; bổ nhiệm, nghỉ hưu đối với cán bộ).

b) Tham mưu, theo dõi xây dựng, chương trình công tác định kỳ hằng tháng, năm của UBND tỉnh.

c) Tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung giao ban của Bí thư Tỉnh ủy với Bí thư cấp huyện định kỳ hàng tháng.

d) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện về công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ.

  đ) Chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Phòng Công tác Hội đồng nhân dân và các phòng liên quan tham mưu xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, năm của UBND tỉnh.

e) Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng, quý, năm, đột xuất; theo dõi, tổng hợp, cập nhật tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

f) Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Email: nguyenthuycham@quangninh.gov.vn

- Phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

 
 

  Ông: Hoàng Văn Lãng

- Chức danh: Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐĐ1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân, Đại học Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Nhiệm vụ được phân công: 
 • Tham mưu, theo dõi công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đât, câp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kể hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, cẩm Phả.
 • Tham mưu, theo dõi: Chính sách bồi thường giải phóna; mặt bàng; giá đất, giá mặt nước, đất có mặt nước; nghĩa vụ tài chính về đất đai, xác định giá trị tài sản còn lại trên đất các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, cẩm Phả
 • Theo dõi, tham mưu: Xác định giá giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân theo theo quy định của pháp luật; giao khu vực biên cho các tô chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ tại các địa phương: cẩm Phả, Tiên Yên, Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái, Cô Tô.
 • Tham gia các buổi tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết đon, thư tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, cẩm Phả.
 • Trực tiếp theo dõi Sở Tài nguyên Môi trường.

- ĐT: 080.33114

-Email: hoangvanlang@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đỗ Hoàng Hoành

- Chức danh: Phó Trưởng phòng quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đô thị, Kiến trúc sư quy hoạch

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Tham mưu, theo dõi, xử lý các nội dung lập, phê duyệt, quản lý, điều chỉnh quy hoạch đối với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều;
 • Chủ trì, theo dõi việc triển khai thực hiện 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh và đê án di dân tông thế ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều.
 • Tổng hợp, theo dõi chung việc triển khai thực hiện Nghị quyết sổ 54- NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
 • Tổng hợp, theo dõi chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh và các địa phương.
 • Tổng hợp rà soát việc thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ về việc nghiên cứu địa điểm lập quy hoạch, quy hoạch trên địa bàn toàn tỉnh.
 • Tham mưu, theo dõi, xử lý về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng, thu hôi các chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng (đối với các dự án chưa được giao đất) của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều.

Trực tiếp theo dõi UBND thành phố Uông Bí.

- ĐT: 0203.3833186

-Email: dohoanghoanh@quangninh.gov.vn

 

Ông: Lê Xuân Bình

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đô thị

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Tham mưu, theo dõi, xử lý các nội dung lập, phê duyệt, quản lý, điều chỉnh quy hoạch đối với Quy hoạch phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh của các địa phương: Quảng Yên, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hoành Bồ.
 • Rà soát việc thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ về việc nghiên cứu địa điếm lập quy hoạch, quy hoạch trên địa bàn: Quảng Yên, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hoành Bồ
 • Tham mưu, theo dõi, xử lý về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng, thu hồi các chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng (đối với các dự án chưa được giao đất) của các địa phương: Quảng Yên, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hoành Bồ.

Trực tiếp theo dõi UBND huyện Bình Liêu.

- ĐT: 0203.3839082

- Email: lexuanbinh@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Lê Tiến Mạnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

 - Ký hiệu viết tắt: MT

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ sinh học thực nghiệm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Tham mưu xử lý về tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và các vấn đề về nghĩa vụ tài chính liên quan; quỹ bảo vệ môi trường.

- Điện thoại: 0203.3839643

- Email: letienmanh@quangninh.gov.vn

 

Ông: Bùi Tiến Thanh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:
 • Tham mưu, theo dõi, xử lý các nội dung lập, phê duyệt, quản lý, điều chỉnh quy hoạch đối với Quy hoạch phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh của các địa phương: cẩm Phả, Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái, Cô Tô.
 • Rà soát việc thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ về việc nghiên cứu địa điểm lập quy hoạch, quy hoạch trên địa bàn: cẩm Phả, Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái, Cô Tô.
 • Tham mưu, theo dõi, xử lý về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng, thu hồi các chủ trương, địa điếm nghiên cửu lập các quy hoạch xây dựng (đối với các dự án chưa được giao đất) của các địa phương: cẩm Phả, Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái, Cô Tô.

- Điện thoại: 0203.3836744

- Email:

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Hoàng Văn Định

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐĐ2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

- Lý luận chính trị: Trung cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:
 • Theo dõi, tham mưu: Chính sách bồi thường giải phóng mặt bàng các huyện, thị xã: Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, Hoành Bồ, Quảng Yên, Đông Triều; Giá đất, giá mặt nước, đất có mặt nước; nghĩa vụ tài chính về đất đai, xác định giá trị tài sản còn lại trên đất trên địa bàn toàn tỉnh.
 • Xác định giá giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân theo theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp theo dõi lĩnh vực chuyên môn liên quan đến huyện Cô Tô.

 • Là chuyên viên theo dõi thành phố Hạ Long.

- ĐT: 0203.3839074

- Email: hoangvandinh@quangninh.gov.vn

Ông: Hoàng Anh Tuấn

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐD3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Theo dõi, tham mưu: Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và tổng hợp các dự án thu hồi đất trên địa bàn toàn tỉnh.
 • Theo dõi, tham mưu giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ tại các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên.
 • Chủ trì tổng hợp thực hiện rà soát việc thu hồi các dự án đã giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ trên toàn tỉnh; đồng thời tổng hợp kểt quả của ông Đồ Hoàng Hoành về địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch, quy hoạch và của ông Nguyễn Phúc Vinh về công tác phê duyệt chủ truong đầu tư, xây dựng thành báo cáo chung khi có yêu cẩu.
 • Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết đom, thư của các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng yên, Uông Bí, Đông Triều.
 • Theo dõi, tham mưu: Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồs Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và tổng hợp các dự án thu hồi đất trên địa bàn toàn tỉnh.
 • Tham mưu, theo dõi: Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng; giá đất, giá mặt nước, đất có mặt nước; nghĩa vụ tài chính về đất đai, xác định giá trị tài sản còn lại trên đất các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ, Ưông Bí, Quảng Yên, Đông Triều.
 • Theo dõi, tham mưu: Xác định giá giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân theo theo quy định của pháp luật; giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ tại các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triêu
 • Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết đơn, thư của các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng yên, Uông Bí, Đông Triều.

- Email: hoanganhtuanvpub@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0936148888

- Phòng Kinh tế - Tài chính

 
 

Ông: Nguyễn Khắc Hiếu 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: NLN1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư thủy sản

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công: 

 • Theo dõi về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 • Theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ, lĩnh vực thủy sản, bao gồm: Nuôi trồng, khai thác, đóng mới, sửa chữa nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chế biến, thú y thủy sản, khuyến ngư và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

 • Theo dõi các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy lợi. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi, đê điều, hồ, đập, kênh, mương.

 • Trực tiếp theo dõi các sở, ban, ngành, địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật.

- ĐT: 08033134

- Email: nguyenkhachieu_ubnd@quangninh.gov.vn

 

Ông: Vũ Minh Phấn

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu: TM2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:
 • Theo dõi lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, công tác quản lý giá (không bao gồm giá đất).
 • Theo dõi, xử lý các nội dung thường xuyên liên quan đến vốn đầu tư xây dựng cơ bản (trừ các nội dung về tài chính đầu tư đối với khối quốc phòng, an ninh đã giao cho Chuyên viên TM5 xử lý).

 • Theo dõi xử lý toàn bộ các nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và tỉnh.

 • Theo dõi, xử lý về đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích đô thị.

 • Phối hợp với các chuyên viên liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm.

 • Trực tiếp theo dõi Ban Dân tộc, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

- Điện thoại: 0203.3839820

-Email: vuminhphan@quangninh.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Khánh Toàn 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: TM4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ phân tích tài chính, Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Theo dõi tổng hợp thu - chi ngân sách, trực tiếp xử lý về chi thường xuyên ngân sách tỉnh.

 • Theo dõi tổng hợp lĩnh vực kinh tế vận tải, kinh tế tư nhân; các nội dung liên quan; theo dõi hoạt động của hệ thống ngân hàng; theo dõi hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội; theo dõi hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.

 • Theo dõi, xử lý các nội dung về phí và lệ phí.

 • Theo dõi chung công tác tổng hợp báo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra và kiểm toán nhà nước.

 • Trực tiếp theo dõi Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh.

- Điện thoại:0203.3839647

- Email:

 

Ông: Đặng Hoàng Hưng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: TM5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

 • Theo dõi công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (trừ các Công ty nông, lâm, ngư nghiệp do chuyên viên NLN3 theo dõi); công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
 • Theo dõi toàn diện công tác triển khai thực hiện về PCI, DDCI, Nghị quyết 02-NQ/CP ngày 01/01/2019; Nghị quyết 35/NĐ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tổng hợp theo dõi, chuẩn bị nội dung các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp của Lãnh đạo Tỉnh với doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp hàng quý, năm; theo dõi đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của doanh nghiệp sau các cuộc gặp gỡ hàng quý.
 • Tổng hợp, theo dõi lĩnh vực kinh tế biển, kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 27/3/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 • Công tác xây dựng kế hoạch thu - chi ngân sách nhà nước; trực tiếp theo dõi, xử lý công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn.

 • Theo dõi, xử lý các nội dung thường xuyên liên quan đến vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với khối quốc phòng, an ninh.

 • Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (sử dụng nguồn dự phòng cải cách tiền lương; nguồn tăng thu ngân sách,…).

 • Công tác tài chính quỹ phát triển đất.

 • Theo dõi công tác hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế, hợp tác vùng, địa phương.

 • Trực tiếp theo dõi Sở Kế Hoạch và Đầu tư.

- ĐT: 02033835170

- Email: hungqn2711@gmail.com

 

Ông: Dương Ngọc Hưng

Chức danh: Chuyên viên phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: NLN3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Lâm nông học - Cử nhân Kinh tế.

 • Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

 •  Theo dõi các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, bố trí sắp xếp ổn định dân cư (bao gồm Chương trình 120), nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; Theo dõi lĩnh vực bảo vệ và phát triển kinh tế lâm nghiệp; ngành nghề và phát triển nông thôn; theo dõi tổng hợp khối kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã.
 • Theo dõi sắp xếp các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh.

 • Tham mưu, theo dõi, xử lý lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 • Tham mưu, theo dõi chung tình hình thực hiện chỉ đạo tại cuộc họp giao ban của Bí thư Tỉnh ủy với các Bí thư các địa phương.

 • Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 196, Chương trình 755…; tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu 135, 755, 196… tổng hợp báo cáo kết quả hàng quý, 6 tháng, năm

 • Trực tiếp theo dõi sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (lĩnh vực lâm nghiệp), UBND thị xã Đông Triều. Giữ mối liên hệ với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh.

- ĐT: 0902.252.927

- Email: thinhhung03@gmail.com

- Phòng Văn hóa - Xã hội

 
 

 Ông: Nguyễn Lâm Nguyên

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu tắt: DL1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Khoa học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung về hành chính, quản trị nội bộ Phòng; Thư ký giúp việc đồng chí Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, công tác quy hoạch, chiến lược, kế hoạch về du lịch.

- Theo dõi việc thực hiện các chương trình du lịch, các sản phẩm du lịch; các hoạt động du lịch lữ hành; công tác đảm bảo môi trường du lịch.

- Theo dõi công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về du lịch, Các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch;

- Theo  dõi việc khai thác du lịch trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long;

- Theo dõi các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch;

- Trực tiếp theo dõi Sở Du lịch.

- ĐT: 0203 3839640

 • Email: nguyenlamnguyen@quangninh.gov.vn
 

  Ông: Lê Văn Việt

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

- Ký hiệu tắt: VX2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế Công nghiệp; Cử nhân kinh tế Lao động

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác: Lao động, thương binh và xã hội: Việc làm; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Dạy nghề; Lao động; Giai cấp công nhân; Tiền lương, tiền công; Bảo hiểm xã hội bắt buộc; Bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp; An toàn lao động; Người có công; Người cao tuổi; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội (trừ phòng chống ma túy); Bình đẳng giới (công tác phụ nữ); Công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

-  Theo dõi: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo dõi hoạt động của Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 (Ban chỉ đạo 1237) tỉnh Quảng Ninh; chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm – pu – chi - a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, thanh niên xung phong và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

- Là đầu mối theo dõi, tổng hợp chung việc triển khai 03 Chương trình: Chươna trình mục tiêu quốc gia giàm nehèo, Chươns trình xây dựng nông thôn mới, Đe án 196 về các nhiệm vụ, giai pháp đưa các xã, thôn ra khoi diện đặc biệt khó khăn trẽn địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng, hợp về: Hoạt động của các tổ chức Hội, tố chức Phi Chính phu thuộc chức năng quản lý chuyên môn của Sở Lao động — Thương binh và Xã hội; trien khai chương trình phôi hợp công tác và các nội dung phôi họp công tác giữa Ủy ban nhân dân Tỉnh với Liên doàn Lao động, tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tinh, Hội Cựu Chiến binh tinh.

- Trực tiếp theo dõi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, huyện Ba Chẽ.

- Giữ mối liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

- ĐT: 0203.3835143

- Email:  levanviet@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đinh Hải Trường  

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

- Ký hiệu tắt: VX1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý văn hóa, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Theo dõi công tác: Văn hóa; văn học nghệ thuật; thể dục thể thao; gia đình; công tác tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

- Trực tiếp theo dõi Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Sở Nội vụ (công tác tôn giáo), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

- Giữ mối liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- ĐT: 0203. 3833972

- Email:  dinhhaitruong@quangninh.gov.vn

 

 

 Bà: Vũ Thị Hằng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu tắt: DL2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Du lịch

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:

  -  Làm thư ký giúp việc cho Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Theo dõi các hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; công tác quản lý các điểm du lịch, khu du lịch, đô thị du lịch;

  - Theo dõi các hoạt động liên quan đến cấp, thu hồi giấy phép, chứng nhận về hoạt động du lịch; hoạt động lưu trú du lịch;

 - Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch;

 - Công tác hợp tác quốc tế về du lịch, Xúc tiến quảng bá du lịch; Tổ chức tuần du lịch hàng năm; Tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ, sự kiện liên quan đến du lịch.

- ĐT: 0203 3533018

- Email: vuthihang-vpubnd@quangninh.gov.vn

- Phòng GT-CN & XD

 

 

Ông: Nguyễn Phúc Vinh 

- Chức danh: Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: XD4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của phòng theo quyết định phân công công việc và các quy chế, quy định của Văn phòng; đôn đốc kiểm tra công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công và thực hiện nội quy, quy che của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng việc quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của công chức trong phòng;
 • Theo dõi công tác đầu tư XDCB của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Cô Tô và các sở, ban, ngành, Công an tỉnh; Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.
 • Là đầu mối tổng hợp chung triển khai các dự án theo hinh thức hợp tác công tư của tỉnh.
 • Theo dõi chung, tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư; quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; bộ đơn giá, bộ định mức xây dựng cơ bản, bộ đơn giá bồi thường công trình kiến trúc, hạ tầng.
 • Chủ trì phối hợp với các chuyên viên liên quan tham mưu, đề xuất việc ban hành cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 • Trực tiếp theo dõi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Theo dõi tông thế toàn diện các hoạt động xây dựng trên Vịnh Hạ Long.
 • Theo dõi tổng hợp thực hiện Nghị quyết sổ 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban châp hành Trung ương đảng về xây dựng hệ thông két cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

-ĐT: 0203.3618321

-Email:nguyenphucvinh@quangninh.gov.vn

 

 Ông:Nguyễn Văn Tiến

- Chức danh: Phó Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: XD1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Theo dõi công tác đầu tư XDCB trên các địa bàn: KKT Vân Đồn, KCN Texhong Hải Hà; các địa phương: Móng Cái, cẩm Phả. Theo dõi về định mức, tiên độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.
 • Theo dõi đôn đốc tổng họp chung vấn đề công tác thanh tra, kiểm toán và kêt luận thanh tra, kiêm toán lĩnh vực XDCB (các trường hợp thanh tra, kiểm toán cụ thê dự án, đon vị do chuyên viên nào theo dõi thì chuyên viên đó xử lý).
 • Phổi hợp với các chuyên viên liên quan tham mưu, đề xuất về việc ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 • Theo dõi, tổng hợp việc xây dựng đề án, triển khai thực hiện đề án khu kinh tê ven biên Quảng Yên và công tác quản lý nhà nước về KKT ven biển Quảng Yên.

Trực tiếp theo dõi Ban Quản lý khu kinh tế và huyện Vân Đồn.

- Điện thoại:  0203.3834061 

- Email: nguyenvantien@quangninh.gov.vn

 

Ông: Hoàng Văn Cường 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: GT1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng đường bộ

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Theo dõi công tác: Quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, an toàn giao thông; đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; xử lý các công việc liên quan (định mức, đơn giá, thỏa thuận kỳ thuật...) đển các dự án công trình giao thông được giao.
 • Tham mưu, theo dõi giao thông thủy nội địa, hoạt động của các phương tiện thủy nội địa; quy hoạch đâu tư các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh; Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp: về kinh tể vận tải biển, chương trình Biển Đông - Hải đảo; chuyên trách đầu mối về đầu tư phát triển cảng biển (trừ huyện Vân Đôn và Móng Cái); Theo dõi, giữ mối liên hệ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên.
 • Theo dõi, tổng hợp, tham mưu công tác quản lý nhả nước về cảng hàng không.
 • Theo dõi đôn đổc tiến độ và xử lý các nội dung về GPMB (trừ chính sách) các dự án công trình giao thông được phân công theo dõi.

Trực tiếp theo dõi Sở Giao thông vận tải và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

- ĐT: 0203.3633739

-Email: hoangvancuong_vpub@quangninh.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức danh: Phó Trưởng Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

- Ký hiệu tắt : XD3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Email:  Tuananh951102@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

 • Thư ký đồng chí Nguyền Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh.
 • Theo dôi công tác đầu tư bằng nguồn vốn có yếu tổ nước ngoài (ODA NGO...); Khu kinh tê cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
 • Theo dõi công tác quản lý nhà nước và XDCB về lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh.
 • Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu (quy hoạch mạng lưới, đâu tư xây dựng, kinh doanh...; về nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiêt do chuyên viên quy hoạch xử lý).

 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Anh Đức

- Chức danh: Phó Trưởng Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

-Ký hiệu tắt : XD5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kết cấu xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Là đầu mổi chuyên trách theo dõi, tham mưu về công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; theo dõi chung hoạt động của Ban IPA (các lĩnh vực cụ thể do cac chuỵen viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Tống hợp theo dõi các dự án đầu tư bằng nguồn vốn FDI; theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa ƯBND tỉnh và tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nội; các hoạt động của Hội đồng cố vấn Việt Nam - Nhật Bản.
 • Theo dõi công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương: Hoành Bồ, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo dõi định mức, đơn giá, tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.
 • Phụ trách phiên dịch tiếng Pháp đối vói các buổi làm việc, chào xã giao của lãnh đạo tỉnh.
 • Theo dõi tông hợp các lĩnh vực liên quan đến chính sách nhà ở, thị trường bât động sản, công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp theo dõi Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư và UBND huyện Hải Hà.

- ĐT: 0936.886.922

- Email: nguyenanhduc@quangninh.gov.vn

 

Ông: Vũ Duy Hưng

Chức danh: Phó Trưởng  Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

-Ký hiệu tắt : CN

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Kỹ sư công nghệ thực phẩm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • (1) Tổng hợp, xử lý chung các vấn đề tài chính liên quan đến khoáng sản; (2) tham mưu, xử lý tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoáng sản thuộc lĩnh vực được giao quản lý khoáng sản.

- Điện thoại: 0203.3836742

- Email: vuduyhung@quangninh.gov.vn

 

Ông: Ngô Hoàng Bình

Chức danh: Chuyên viên Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

-Ký hiệu tắt : CN2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ ngành Quản lý Kinh doanh.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Tham mưu, xử lý tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoáng sản thuộc lĩnh vực được giao quản lý khoáng sản.

- Điện thoại: 

- Email: 

Ban Tiếp công dân

 

 

Ông: Vũ Văn Chiến

- Chức danh: Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh

- Ký hiệu tắt: TD

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Nhiệm vụ được phân công: 

 • Phụ trách chung về Ban Tiếp công dân tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 14, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Điều 3, Quyết định số
  2186/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh và các quy định khác có liên quan

  • Chủ trì phối hợp, điều hòa mối quan hệ với các thành viên Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị: ủy ban Kiêm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Phòng công tác ĐBQH; Phòng công tác HĐND tỉnh;
  • Thẩm định hồ sơ vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cỏ tính chất phức tạp trước khi trình thông qua lành đạo Văn phòng; trực tiếp xử lý vụ việc ở các địa bàn khi cần thiết;
  • Tổng hợp, thẩm tra để trình thông qua, phê duyệt các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ủy ban nhân dân tỉnh;
  • Điều hòa hoạt động của Tổ giúp việc cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án; đồng thời xử lý các văn bản của Tòa án nhân dân các cấp có liên quan đến khiếu nại, tố cáo; tổng hợp quá trình giải quyết của từng vụ việc tại Tòa án nhân dân các cấp; tổng hợp đinh kỳ hàng quý, 6 tháng và năm các vụ án đã và đang được giải quyết;
  • Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các đơn thư khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quôc hội, Đại biểu Quốc hội; Tỉnh ủy, các bộ, ngành Trung ương chuyển về ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền;
  • Chỉ đạo việc quản lý, lưu trữ hồ sơ từng vụ việc, các vụ việc của công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do Ban Tiếp công dân tỉnh xử lý và các vụ việc liên quan trong phối hợp với với các đơn vị giải quyết;
  • Tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân đinh kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng và đột xuất hàng ngày với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tiếp dân và Chánh Văn phòng theo quy chế làm việc;
  • Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban tại các cuộc giao ban định kỳ của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và ủy ban nhân dân tỉnh;
  • Theo dõi, chỉ đạo quản lý, quản trị tài sản, cơ sở vật chất tại Trụ sờ Tiếp công dân, đề xuất sửa chữa, thay thế, bổ sung cho phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc.

- ĐT: 0203.3839617

- Email: vuvanchien@quangninh.gov.vn

 

Ông: Trần Đình Phượng

- Chức danh: Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh

- Ký hiệu viết tắt: TD3

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân Luật.

- Nhiệm vụ được phân công:

 • Được Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh ủy quyền giải quyết các công việc của Ban khi Trưởng ban vắng mặt;
 • Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương: Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, một số phường phía Tây thành pho Hạ Long (Đại Yên, Hà Khẩu, Giếng Đáy, Việt Hưng, Hùng Thắng, Tuần Châu, Bãi Cháy) và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận (giải quyết tố cáo, các thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trình lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
 • Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp nhận công dân, giải quyết khiếu nại, tố các các địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc cụ thể đang thụ lý, theo dõi,
 • Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách;
 • Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các Sở, địa phương;
 • Thực hiện chế độ báo cáo: Tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với bộ phận tổng họp phục vụ xây dựng báo cáo đinh kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng;
 • Có trách nhiệm thông tin, phối họp với các địa phương phụ trách theo dõi và các sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người, phức tạp;
 • Trực tiếp tham gia vào các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo tỉnh; phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại các huyện, thị xã, thành phố;
 • Trực tiếp theo dõi, tổng họp, thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Tố tụng hành chính khi có quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bị khởi kiện tại Tòa án;
 •       Thực hiện các thủ tục về tố tụng tại Tòa án;Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc cụ thể đang thụ lý, theo dõi.
 • Thực hiện việc theo dõi công tác thi đua - khen thưởng của Ban Tiếp công dân và công tác thi đua khen thưởng về công tác tiếp dân của toàn tỉnh;
 • Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp dự thảo báo cáo việc giải quyết đơn thư hàng tháng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Làm việc với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, trả lời khi được phân công, nội dung làm việc phải được Trưởng ban Tiếp công dân phê duyệt và đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định của UBND tỉnh về cung cấp thông tin cho báo chí;
 • Phối hợp với phòng Hành chính tổ chức theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển...cán bộ của Ban Tiếp công dân tỉnh.

- ĐT: 0203 3636389

- Email: trandinhphuong@quangninh.gov.vn

 

 Ông: Nguyễn Văn Tú

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: TD2

- Chuyên môn nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

 • Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương: Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Cô Tô, Móng Cải, Hạ Long (khu vực Hoành Bồ) và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kểt luận giải quyết tố cáo, các thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trình lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
 • Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc vụ thể đang thụ lý, theo dõi;
 • Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách. Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các sở, ngành địa phương;
 • Thực hiện chế độ báo cáo: tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với bộ phận tổng hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng;
 • Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và các sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người, phức tạp;
 • Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp dự thảo báo cáo việc giải quyết đơn thư hàng tháng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Thực hiện các thủ tục về tố tụng tại Tòa án khi có các vụ việc thuộc địa bàn theo dõi bị khởi kiện. Tham gia việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án;

- Email:

- Điện thoại: 

 

 

 

Ông : Vũ Mậu Hoàn

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu tắt: TD4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị: 

- Nhiệm vụ được phân công: 

 • Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương: Thành phố cẩm Phả, huyện Vân Đồn, một số phường phía Đông thành phố Hạ Long (Hồng Gai, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Hồng Hải, Hồng Hà, Hà Tu, Hà Trung, Hà Phong, Hà Lầm, Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Khánh) và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, các thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên nghị trình lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
 • Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc cụ thể đang thụ lý, theo dõi;
 • Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách;
 • Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các sở, ngành, địa phương;
 • Thực hiện chế độ báo cáo: tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, sổ liệu, phối hợp với bộ phận tổng hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng;
 • Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người, phức tạp;
 • Thực hiện các thủ tục về tố tụng tại Tòa án khi có các vụ việc thuộc địa bàn theo dõi bị khởi kiện. Tham gia việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án;
 • Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp dự thảo báo cáo việc giải quyết đơn thư hàng tháng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến ủy ban nhân dân tỉnh.

- Email: tiepdanqn@gmail.com

- Điện thoại:

 

Bà : Cầm Thị Thu Hà

Chức danh: Chuyên viên

- Chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị: 

 • Tổng hợp và lập danh sách công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh hàng ngày và danh sách công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh vào ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh;
 • Chỉnh lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của Ban;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh.

 

 

Bà : Lâm Thị Nga

- Chức danh: Nhân viên

- Chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị: 

 • Hướng dẫn công dân khi đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
 • Mở sổ theo dõi việc tiếp nhận công văn đi, đến, đơn thư đến theo nguồn bưu điện, phân loại và chuyển đơn đến các đồng chí phụ trách địa bàn để xử lý theo quy định.
 • Tiếp nhận, tổng hợp số đơn, thư của công dân gửi đến hàng ngày, tuần, tháng để vào sổ theo dõi, trên cơ sở đó chuyển đến các chuyên viên theo dõi địa bàn;
 • Làm công tác văn thư, lễ tân trong các ngày tiếp công dân đinh kỳ, đột xuất của Lành đạo tỉnh; quản lý và sử dụng con dấu của Ban Tiếp công dân tỉnh theo đúng quy định.
 • Tổng hợp, theo dõi danh sách những cán bộ, công chức, nhân viên, người tham gia tiếp công dân, hỗ trợ việc tiếp công dân để tiếp nhận và chi trả phụ cấp tiếp công dân theo quy định; kể cả trường hợp tiếp công dân trong các cuộc đối thoại của lãnh đạo tỉnh.
 

Bà: Đoàn Thị Hồng Hạnh

     - Chức danh: Chuyên viên phòng Nội chính

 • Làm thư ký trong ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh; tổng hợp kết quả tiếp công dân để dự thảo thông báo kết luận của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày tiếp công dân định kỳ.

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Chính quyền điện tử

 
 

Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:KSTT1

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân Anh văn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

- Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND Tỉnh về hoạt động chung của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tham mưu công tác tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

- Tham mưu công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Tham mưu tổ chức việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

 - Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các sở, ngành được phân công phụ trách.

- Theo dõi hoạt động của Trung tâm hành chính công và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Đơn vị, khối phụ trách: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh , UBND thành phố Móng Cái, UBND thành phố Hạ Long, UBND huyện Ba Chẽ, UBND huyện Cô Tô, UBND huyện Đầm Hà.

- Email: nguyenmanhhieu@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3832989

 

Bà: Nguyễn Thúy Hằng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:KSTT2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

- Tổng hợp dự thảo các báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính gửi các đơn vị của tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan Trung ương theo quy định.

- Theo dõi công tác báo cáo quý, năm về Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

 - Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách.

- Tham gia Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công.

- Đơn vị, khối phụ trách: Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế,  Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, UBND huyện Đầm Hà, UBND huyện Hải Hà, UBND thị xã Quảng Yên, UBND thành phố Cẩm Phả.

- Email: nguyenthuyhang.vpub@quangninh.gov.vn

- Điện thoại:0203 3835146

   

Ông: Đỗ Vũ Dự

Chức danh: Chuyên viên 

-Ký hiệu tắt : XD6

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Tài chính, Kỹ sư chuyên ngành hệ thống điện 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công: 

- Là đầu mối chuyên trách theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, CCN và các làng nghề trên địa bàn tỉnh (các lĩnh vực cụ thể do các chuyên viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

- Theo dõi, tham mưu xử lý công tác hỗ trợ đầu tư, các hoạt động, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, địa phương (DDCI), khảo sát mạng xã hội SNA, Fanpage DDCI.

- Theo dõi, tham mưu về Công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2 và Đề án triển khai thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020.

- Trực tiếp theo dõi UBND nhân dân huyện Tiên Yên

- Điện thoại: 0203. 3835168

- Email: dovudu@quangninh.gov.vn

 

Bà: Phạm Ngọc Mai

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: KSTT4

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: 

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách công tác cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia khi có Quyết định công bố TTHC của UBND Tỉnh.

- Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

 - Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách.

- Tham gia Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công.

- Đơn vị, khối phụ trách: Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND thị xã Đông Triều,  UBND huyện Vân Đồn, UBND huyện Bình Liêu.

- Email: phamngocmai@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3835146

- Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị - Tài vụ  
 

Bà: Bùi Thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

+ Quản lý toàn diện mọi hoạt động của phòng và cán bộ công chức thuộc Phòng theo quy chế hoạt động của Phòng và các quy chế, quy định của Văn phòng.

+ Chủ trì nội dung và chủ trì sinh hoạt giao ban của phòng định kỳ hàng tháng và đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

 + Tổ chức đánh giá, bình chọn các danh hiệu thi đua, đề nghị các chế độ, cính sách đối với cán bộ thuộc Phòng theo quy định.

+ Hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ mới đến công tác tại Phòng tiếp cận, quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định của Văn phòng, của Phòng.

+ Triển khai, theo dõi các hoạt động phong trào, đoàn thể do cơ quan phát động.

+ Chỉ đạo việc thực hiện công tác cán bộ, các chế độ chính sách, đăng ký đào tạo, nghỉ phép, thi đua của cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản trị - tài vụ.

+ Điều phối, phân công công việc cho các cán bộ, công chức thuộc phòng. Đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công.

+ Theo dõi việc làm thêm giờ của cán bộ công chức trong phòng.

- ĐT: 0203.3835183

 

Ông: Lã Tuấn Cường

- Chức danh: Phó trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: 

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế Ngoại thương; Kỹ sư cao đẳng tin học

- Nhiệm vụ được phân công: 

+ Xây dựng chương trình công tác tháng và tổng hợp các báo cáo định kỳ tháng/quí/năm của Phòng theo Quy định về chế độ đăng ký, xây dựng chương trình công tác và Quy định về chế độ thông tin báo cáo của Văn phòng.

+ Thay mặt trưởng phòng tổ chức quản lý, kiểm tra và đôn đốc việc giao – nhận hồ sơ, công việc đối với cán bộ, công chức trong phòng khi đi công tác, nghỉ phép, tham quan, ốm đau… bàn giao công tác cho cán bộ, công chức nhận nhiệm vụ thay thế.

+ Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của cơ quan: Trực tiếp theo dõi việc quản lý tài sản, theo dõi những biến động khi trang bị, điều chuyển, thanh lý tài sản. Kết hợp với kế toán làm các thủ tục thanh lý, điều chuyển tài sản khi có phát sinh; Đề xuất sửa chữa, mua mới các trang thiết bị, vật tư, tài sản phục vụ công tác chuyên môn các phòng ban, cơ quan văn phòng; Theo dõi, rà soát phát hiện và chỉ đạo thực hiện sửa chữa những hư hỏng phát sinh (Nhà cửa, điện nước, tường rào, kho tàng và những tài sản khác …).

+ Chịu trách nhiệm đôn đốc Tổ hội trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tổ :

+Đảm bảo về phương tiện vật chất, bố trí phòng họp, hình thức, nghi lễ trong các buổi họp, làm việc và tiếp khách theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh.

+ Quản lý vận hành thiết bị âm thanh phòng họp, máy nổ, hệ thống trình chiếu các hội nghị trực tuyến, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, vận hành và đảm bảo cung cấp điện, nước trong  khu vực trụ sở HĐND và UBND tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn, bài trí trụ sở.

+ Thực hiện công tác bố trí, đón tiếp, phục vụ các Đoàn khách đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

+ Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng phòng giao 

- ĐT: 0203 3835836

- Email: latuancuong@quangninh.gov.vn


Ông: Nguyễn Hà Hải 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: TC2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Điều hành mọi hoạt động của Phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về toàn bộ công tác của Phòng theo quy chế hoạt động của Phòng và các quy chế, quy định của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+Trực tiếp phụ trách công tác:Công tác tổ chức cán bộ, bao gồm cả tổ chức bộ máy, công tác nhân sự công tác đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bồi dưỡng cán bộ; chế độ chính sách; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (theo phân cấp).Tổ chức thực hiện công tác quản lý thẻ công chức cơ quan,
+ Tham mưu xây dựng các Nội quy, quy định về trật tự nội vụ; tổ chức việc thực hiện trong cán bộ, công chức viên chức của cơ quan.Tổ chức các hoạt động của phòng hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phòng trào do các đoàn thể phát động.

+ Xây dựng chương trình hoạt động chung của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ CB,CC,VC. Cấp giấy nghỉ phép,giấy đi dường, đăng ký nghỉ cho Cán bộ lãnh đạo đi công tác. .Giữ mối liên hệ công tác với lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Phòng, đơn vị sự nghiệp, các Đoàn thể cơ quan.Tổ chức thực hiện việc lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Tỉnh theo quy định.

+Trường hợp Trưởng phòng đi vắng thì uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng giải quyết, xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng.

- ĐT: 0203.3835909

- Email: nguyenhahai@quangninh.gov.vn

 - Trung tâm Thông tin:

 

 

Ông: Vũ Hoàng Tùng

- Chức danh: Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư CNTT; Quản trị mạng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- ĐT: 0203.3635039

- Email: vuhoangtung@quangninh.gov.vn

 

Bà: Lê Diệu Linh

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quan hệ công chúng, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Ngoại ngữ

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- ĐT: 0203.3618509

- Email: ledieulinh@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Trần Thị Mai Nhung

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ chính sách công, Cử nhân CNTT, tài chính doanh nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- ĐT: 02033635079

- Email: tranthimainhung@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Đoàn Thị Duyên

- Chức danh: Trưởng phòng CNTT

 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân CNTT, Ngoại ngữ
 • Lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐT: 0203.3836088

- Email: doanthiduyen@quangninh.gov.vn

 

Ông:  Nguyễn Huy Thịnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng CNTT

 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,Cử nhân CNTT
 • Lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐT: 0203.3836088

-Email: nguyenhuythinh@quangninh.gov.vn

 

Ông:  Vũ Văn Định

- Chức danh: Phó Trưởng phòng CNTT

 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tin học
 • Lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐT: 0203.3836088

-Email: vuvandinh@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Lăng Thị Tám

- Chức danh: Truởng phòng Công báo - Lưu trữ

 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn thư lưu trữ
 • Lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐT: 080. 33115

- Email: langthitam@quangninh.gov.vn

Nhà khách Tỉnh Quảng Ninh

 

 

Bà: Nguyễn Thị Dung Nhan

- Chức danh: Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc kỹ Quản lý Kinh tế,  Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.835.323

-Email: nguyenthidungnhan@quangninh.gov.vn

 

Bà: Hoàng Thị Thảo 

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.835.534

- Email: hoangthithao@quangninh.gov.vn

 

Bà: Nguyễn Mai Thoan 

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 080.33159

-Email: nguyenmaithoan@quangninh.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Văn Luyện

- Chức danh: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh - tế, Kỹ sư cơ điện.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3835690

-Email: nguyenvanluyen@quangninh.gov.vn

 

Bà: Hoàng Minh Hà

- Chức danh: Trưởng phòng Kế toán Tài vụ

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.836.033

-Email: hoangthiminhha@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Minh

Chức danh: Phụ trách phòng Kế hoạch Kinh doanh

Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật Kinh tế

Điện thoại: 02033.635.299 - 0916.206.198

Email: nguyenthihongminh@quangninh.gov.vn

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 274
Đã truy cập: 17061