Tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

11/09/2020

Theo quy định Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng; cơ cấu tổ chức gồm các Phòng, đơn vị trực thuộc như sơ đồ dưới đây:   

Lãnh đạo Văn phòng:

 

Ông: Phạm Hồng Biên

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh

Số điện thoại:

Email: phamhongbien@quangninh.gov.vn

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V0

- Nhiệm vụ được phân công:

 

  

            

Ông: Nguyễn Huy Thắng

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh

Số điện thoại: 0203.3839593

Email: nguyenhuythang.ubnd@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V1

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực:

- Quy hoạch, đất đai (bao gồm cả giá đất), xây dựng cơ bản; quản lý địa giới hành chính; chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP (cả trong khu kinh tế, khu công nghiệp) đối với lĩnh vực theo dõi;   

- Chủ trương trên các lĩnh vực: Cấp phép, gia hạn, điều chỉnh cấp phép khai thác các loại khoáng sản; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Theo dõi việc triển khai thực hiện: (1) Các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (2) Các kết luận sau Thanh tra, kiểm toán và sau các cuộc giám sát của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đối với lĩnh vực theo dõi.

b) Phụ trách theo dõi các ngành: Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

c)Trực tiếp phụ trách các phòng: Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng.

  

 

Ông: Vũ Sơn Hà,

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Số điện thoại: 02033.633738

Email: vusonha@quangninh.gov.vn

 - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sĩ  kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V2

- Nhiệm vụ được phân công:
 

a) Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực:

- Kế hoạch, tài chính, ngân sách; Chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án nguồn ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP (cả trong khu kinh tế, khu công nghiệp) đối với lĩnh vực theo dõi; 

- Chủ trương đầu tư dự án thứ cấp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; chủ trương sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý; các nội dung liên quan đến khu kinh tế;

- Theo dõi việc triển khai thực hiện: (1) Các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (2) Các kết luận sau Thanh tra, kiểm toán và sau các cuộc giám sát của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đối với lĩnh vực theo dõi. 

b) Giữ mối quan hệ, hợp tác và phối hợp công tác chung với Văn phòng Chính phủ; phụ trách, theo dõi ngành Tài chính và địa bàn thành phố Móng Cái.

 

 

 

                                                                          

 • Ông: Vũ Tất Bằng

 • Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 • Số điện thoại: 02033.637688

  Email: vutatbang@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế

- Lý luận Chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V3

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015, Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; công tác xây dựng chính quyền; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính;

- Theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 252-KH/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 424-KH/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP (cả trong khu kinh tế, khu công nghiệp) đối với lĩnh vực theo dõi; 

- Theo dõi việc triển khai thực hiện: (1) Các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (2) Các kết luận sau Thanh tra, kiểm toán và sau các cuộc giám sát của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đối với lĩnh vực theo dõi; 

- Cho ý kiến dự thảo các Thông báo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

b) Giữ mối quan hệ với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lĩnh vực phụ trách; phụ trách, theo dõi ngành Nội vụ và địa bàn thành phố Hạ Long.

 

Các phòng ban:

Phòng Nội chính - Pháp chế
 
 

Ông: Nguyễn Thành Vinh

- Chức danh: Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế

- Ký hiệu tắt: (NC)

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật, Cử nhân hành chính

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Phòng theo quyết định phân công công việc và các quy chế, quy định của Văn phòng; kiểm tra, đôn đốc công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công và thực hiện nội quy, quy chế của Văn phòng;

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện: công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh vùng biên giới, vùng biển và hải đảo; công tác biên phòng; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác huấn luyện, diễn tập; xây dựng khu vực phòng thủ; công tác phòng không nhân dân; hoạt động phòng thủ dân sự; hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ; công tác bảo đảm an ninh do ngành Công an tham mưu (công tác đảm bảo an ninh quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo tôn giáo; phòng, chống khủng bố); theo dõi việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c) Thực hiện thẩm tra hồ sơ, tham mưu việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh (trừ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do đ/c Đoàn Thị Hồng Hạnh đảm nhiệm).

d) Trực tiếp theo dõi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

- ĐT: 080 33135

-Email: nguyenthanhvinh@quangninh.gov.vn

 

Bà: Vũ Thị Phương Nhung

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế

- Ký hiệu tắt: NV

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp: về việc triển khai hoạt động đối ngoại của tỉnh; tổ chức và quản lý việc đi nước ngoài (đoàn ra), tổ chức và quản lý đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh (đoàn vào); công tác quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; các hoạt động hợp tác giao lưu với nước ngoài về văn hóa và kinh tế; thành lập, giải thể các tổ chức hội có yếu tố nước ngoài; hoạt động đối ngoại liên quan đến quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia; các vấn đề liên quan đến vi phạm biên giới, lãnh thổ của người nước ngoài; hoạt động xuất, nhập cảnh qua biên giới; quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh.

b) Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng của khối chính quyền; là đầu mối theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện sau kết luận thanh tra của các đơn vị, địa phương;

c) Trực tiếp theo dõi Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh.

d) Giữ mối liên hệ với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

 

- ĐT: 02033.835189

-Email: vuthiphuongnhung.vpubnd@quangninh.gov.vn 

 

Bà: Đoàn Thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Chuyên viên 

- Ký hiệu viết tắt: (PC)

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp về lĩnh vực: tư pháp (xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trợ giúp pháp lý; bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp,...); công tác thi hành án; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội do ngành Công an tham mưu (công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; việc thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020,...), công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền,...

b) Theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh phục vụ lãnh đạo và giao ban nội chính định kỳ.

c) Thẩm tra hồ sơ, tham mưu việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ.

d) Tham mưu, theo dõi tổng hợp báo cáo kiến nghị cử tri, giải quyết kiến nghị cử tri gửi HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp.

đ) Trực tiếp theo dõi: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

e) Giữ mối liên hệ với: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

 

- Email: doanthihonghanh@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 02033.835146

Phòng Thư ký - Tổng hợp:

 

 

Bà: Trần Quỳnh Trang

- Chức danh: Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp

 • Ký hiệu: TH4
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Hành chính
 • Lý luận chính trị: Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu tổng hợp chung về kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh thường kỳ, đột xuất, trình duyệt văn bản chỉ đạo sau phiên họp; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.

b) Tham mưu, theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ban cán đảng UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; tổng hợp, ghi sổ Nghị quyết họp Ban cán đảng UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và họp UBND tỉnh thường kỳ, đột xuất.

c) Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, đột xuất về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các báo cáo khác khi được phân công.

d) Tham mưu, tổng hợp, theo dõi toàn bộ chương trình, nội dung liên quan đến HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các kỳ họp thường lệ (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khi có nội dung UBND tỉnh trình.

đ) Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

e) Theo dõi, giữ mối liên hệ với Cục Thống kê tỉnh.

- ĐT: 0203.3634993

-Email: tranquynhtrang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Nguyễn Thành Long 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH3, XD2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:

a) Là thư ký giúp việc đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phối hợp với Chuyên viên GT1 tham mưu, theo dõi về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường biển.

c) Tham mưu, theo dõi giao thông thủy nội địa, hoạt động của các phương tiện thủy nội địa; quy hoạch đầu tư các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh; Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp: Về kinh tế vận tải biển, chương trình Biển Đông - Hải đảo; chuyên trách đầu mối về đầu tư phát triển cảng biển (trừ huyện Vân Đồn và Móng Cái).

d) Trực tiếp theo dõi Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

 

- ĐT: 0203.3659889

-Email: thanhlong@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đỗ Quốc Bình 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kỹ sư kinh tế vận tải biển

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 a) Tham mưu thẩm tra các đề án, tờ trình, báo cáo, văn bản do các sở, ngành các cơ quan, tổ chức trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; cán bộ và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân, khu phố; đơn vị hành chính; địa giới hành chính theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh và của Văn phòng.

b) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Trực tiếp theo dõi Sở Nội vụ.

d) Giữ mối liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Điện thoại: 0203.3835142

- Email: doquocbinh@quangninh.gov.vn

 

Bà: Nguyễn Thị Thùy Châm

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu tắt: TH2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Báo Chí, Cử Nhân lịch sử đảng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất thẩm tra các đề án, tờ trình, báo cáo, văn bản do UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Văn phòng (trừ công tác biên chế; bổ nhiệm, nghỉ hưu đối với cán bộ).

b) Tham mưu, theo dõi xây dựng, chương trình công tác định kỳ hằng tháng, năm của UBND tỉnh.

c) Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các báo cáo định kỳ hàng tuần về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

d) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện về công tác văn thư lưu trữ; tổng hợp báo cáo nội dung giao ban Bí thư Tỉnh ủy với Bí thư cấp huyện hàng tháng và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các địa phương.

  đ) Tổng hợp việc thực hiện, theo dõi các nội dung giao ban định kỳ công tác Văn phòng hàng tháng của Văn phòng UBND tỉnh.

e) Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng, quý, năm, đột xuất; theo dõi, tổng hợp, cập nhật tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

f) Giữ mối liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy.

 

 - Điện thoại: 08033114

Bà: Nguyễn Thúy Hằng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: TH1

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện về công tác thi đua, khen thưởng, công tác cải cách hành chính.

b) Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

c)Theo dõi, giữ mối liên hệ với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

-Email: nguyenthuyhang.vpubnd@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 

 

 Nhiệm vụ của Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Thư ký có nhiệm vụ là đầu mối trực tiếp tiếp nhận, xử lý hoặc truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các bộ phận, chuyên viên liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh khi được yêu cầu để tổ chức triển khai thực hiện công việc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh việc triển khai thực hiện.

b) Là đầu mối tiếp nhận phiếu trình và hồ sơ công việc của các chuyên viên nghiên cứu tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết; gửi lại phiếu trình và hồ sơ công việc cho chuyên viên ngay sau khi đã được Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết và cho ý kiến chỉ đạo. Phát hiện và báo cáo kịp thời các phiếu trình và hồ sơ công việc của chuyên viên không đảm bảo theo quy định về thủ tục hành chính của Văn phòng.

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị và các chuyên viên liên quan xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác năm, tháng, tuần và hàng ngày của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bao gồm cả lịch làm việc, lịch tiếp khách).

d) Rà soát, hiệu chỉnh lần cuối các bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn và các tài liệu, văn bản sau khi các chuyên viên liên quan trình cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tháp tùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh khi có yêu cầu.

 đ) Tiếp nhận, sắp xếp, phân loại và trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản, tài liệu gửi đến Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhận lại các văn bản đã có ý kiến chỉ đạo, xử lý của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện.

e) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. '

f) Sắp xếp, quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu và hồ sơ có liên quan của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giao.

- Phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

 
 

  Ông: Hoàng Văn Lãng

- Chức danh: Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐĐ1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân, Đại học Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công: 

 

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp: công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai và công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả.

b) Theo dõi chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng các địa phương: Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô.

c) Theo dõi, tham mưu giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ tại các địa phương: Cẩm Phả, Tiên Yên, Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái, Cô Tô.

đ) Chủ trì tổng hợp báo cáo việc giao đất, cho thuê đất đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

e) Tham mưu chỉ đạo, tổng hợp và theo dõi công tác kiểm đất đai trên địa bàn tỉnh.

f) Tham gia các buổi tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết đơn, thư tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả.

g) Trực tiếp theo dõi Sở Tài nguyên Môi trường.

- ĐT: 0203. 3638889

-Email: hoangvanlang@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đỗ Hoàng Hoành

- Chức danh: Phó Trưởng phòng quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đô thị, Kiến trúc sư quy hoạch

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Chủ trì tham mưu, đề xuất, theo dõi việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều

b) Theo dõi việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều.

c) Thẩm tra; tham mưu, đề xuất việc lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng (Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng các vùng than…) và chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch các dự án trên địa bàn các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều.

d) Trực tiếp theo dõi UBND thành phố Uông Bí.

 

- ĐT: 0203.3833186

-Email: dohoanghoanh@quangninh.gov.vn

 

Ông: Lê Xuân Bình

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đô thị

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương: Quảng Yên, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà.

b) Tham mưu, thẩm tra, xử lý về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng, thu hồi các chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng (đối với các dự án chưa được giao đất) của các địa phương: Quảng Yên, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà.

c) Trực tiếp theo dõi UBND huyện Bình Liêu.

- ĐT: 0203.3839082

- Email: lexuanbinh@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Lê Tiến Mạnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

 - Ký hiệu viết tắt: MT

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ sinh học thực nghiệm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp lĩnh vực: bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu; công tác cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ trong hoạt động khai thác khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường về ứng phó sự cố tràn dầu; quản lý tài nguyên nước và tính tiền cấp quyền khai thác nước, theo dõi hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh.

b) Theo dõi chung về lĩnh vực tăng trưởng xanh.

c) Trực tiếp theo dõi UBND huyện Tiên Yên.

 

- Điện thoại: 0203.3839643

- Email: letienmanh@quangninh.gov.vn

 

Ông: Bùi Tiến Thanh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất thẩm tra, theo dõi quy hoạch chung xây dựng vùng than Cẩm Phả.

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, xử lý về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng, thu hồi các chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập các quy hoạch xây dựng (đối với các dự án chưa được giao đất) của các địa phương: Cẩm Phả, Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái, Cô Tô.

c) Trực tiếp theo dõi UBND thành phố Cẩm Phả

- Điện thoại: 0203.3836744

- Email:

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Hoàng Văn Định

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐĐ2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp về giá đất, giá đất có mặt nước và các vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến giá đất, giá đất có mặt nước trên địa bàn toàn tỉnh qua các thời kỳ;

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp về giá khu vực biển trên địa bàn toàn tỉnh;

c) Theo dõi chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Quảng Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn.

e) Tham mưu theo dõi, đôn đốc việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đất có mặt nước, khu vực biển các dự án trên địa bàn tỉnh.

f) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của các địa phương thuộc lĩnh vực phụ trách.

g) Trực tiếp theo dõi UBND thành phố Hạ Long.

 

- ĐT: 0203.3839074

- Email: hoangvandinh@quangninh.gov.vn

Ông: Hoàng Anh Tuấn

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐD3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Lý luận chính trị: Trung cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp: Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và tổng hợp các dự án thu hồi đất trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Theo dõi, tham mưu giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ tại các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên.

c) Theo dõi chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng các địa phương: Uông Bí, Đông Triều.

d) Theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo việc rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.

 

- Chủ trì phối hợp thực hiện rà soát việc thu hồi các dự án đã giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp kết quả của ông Đỗ Hoàng Hoành về địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch, quy hoạch và của ông Nguyễn Phúc Vinh về công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng thành báo cáo chung khi có yêu cầu.

đ) Tham mưu chỉ đạo, tổng hợp và theo dõi công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

e) Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh giải quyết đơn, thư của các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.

 

- Email: hoanganhtuanvpub@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 

- Phòng Kinh tế - Tài chính

 
 

Ông: Nguyễn Khắc Hiếu 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: NLN1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư thủy sản

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:  

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện về các lĩnh vực: khoa học công nghệ, ngư nghiệp (bao gồm: Nuôi trồng, khai thác, đóng mới, sửa chữa nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chế biến, thú y thủy sản, khuyến ngư và bảo vệ nguồn lợi thủy sản).

b) Tham mưu, theo dõi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới...; hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy lợi.

c) Trực tiếp theo dõi: Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật.

 

 - ĐT: 08033134

- Email: nguyenkhachieu@quangninh.gov.vn

Ông: Dương Ngọc Hưng

- Chức danh: Chuyên viên phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: NLN3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Lâm nông học - Cử nhân Kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện công tác thu - chi thường xuyên ngân sách tỉnh.

b) Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (sử dụng nguồn dự phòng cải cách tiền lương; nguồn tăng thu ngân sách...).

c) Theo dõi việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm.

e) Trực tiếp theo dõi: Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh.

 

- ĐT: 080 33113

- Email: Duongngochung@quangninh.gov.vn

 

Ông: Vũ Minh Phấn

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu: TM2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện về: Phí và lệ phí (không bao gồm các nghĩa vụ tài chính về hoạt động khoáng sản: Như tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế khai thác tài nguyên, phí bảo vệ môi trường...đối với khai thác khoáng sản);

b) Theo dõi, xử lý các nguồn vốn Chương trình: 135,196, Nông thôn mới;

c) Theo dõi, xử lý, tổng hợp các lĩnh vực: Kinh tế vận tải, kinh tế tư nhân, kinh tế ban đêm;

d) Theo dõi hoạt động của hệ thống ngân hàng; hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước (trừ các Quỹ đã giao cho các chuyên viên chuyên ngành theo dõi). Công tác hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế, hợp tác vùng, địa phương;

đ) Theo dõi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Ninh;

e) Theo dõi các Chỉ số PCI, DDCI, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Nghị quyết 35/NĐ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

g) Theo dõi, chuẩn bị nội dung các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp của Lãnh đạo Tỉnh với doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp hàng quý, hàng năm (đối với gặp gỡ doanh nghiệp theo chuyên đề do Chuyên viên các lĩnh vực liên quan chù trì, thực hiện); theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của doanh nghiệp sau các cuộc gặp gỡ hàng quý, hàng năm;

h) Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 

- Điện thoại: 0203.3839820

-Email: vuminhphan.vpubnd

 

Ông: Nguyễn Khánh Toàn 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: TM4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ phân tích tài chính, Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 a) Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của phòng theo quyết định phân công công việc và các quy chế, quy định của Văn phòng; đôn đốc kiểm tra công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công và thực hiện nội quy, quy chế của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng việc quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của công chức trong phòng;

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện lĩnh vực: Xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn; phối hợp với Chuyên viên liên quan trong công tác tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm;

c) Trực tiếp xử lý các nội dung liên quan đến vốn đầu tư công hằng năm và các nguồn vốn khác (trừ nguồn vốn đã phân công của Chuyên viên TM2);

d) Theo dõi chung công tác tổng hợp báo tình hình thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước;

đ) Theo dõi, tham mưu về thu ngân sách nhà nước (không bao gồm nghĩa vụ tài chính về khoáng sản do Chuyên viên CN thực hiện; lĩnh vực phí, lệ phí do Chuyên viên TM2 thực hiện);

 e) Trực tiếp theo dõi, xử lý các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán, bảo hiểm (ngoài Bảo hiểm xã hội), dự trữ nhà nước;

g) Phối hợp với chuyên viên TM3 trong việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm;

h) Theo dõi toàn diện công tác đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích;

i) Trực tiếp theo dõi: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh;

k) Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

- Điện thoại: 0203.3839647

- Email: Nguyenkhanhtoan@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đặng Hoàng Hưng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: TM3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện công tác chi thường xuyên ngân sách tỉnh; b) Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (sử dụng nguồn dự phòng cải cách tiền lương; nguồn tăng thu ngân sách,...);

c) Chủ trì, phối hợp với Chuyên viên TM4 trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm;

d) Trực tiếp theo dõi: Sở Tài chính;

đ) Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

- ĐT: 0203 3835170

- Email: danghoanghung@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Phạm Hùng Thái

- Chức danh: Chuyên viên phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: TM1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế 

 • Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công: 

 

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi các hoạt động thương mại, thị trường nội địa, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hội chợ thương mại.

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở biên giới, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), hoạt động của Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh;

c) Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 27/3/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đển năm 2030;

d) Trực tiếp theo dõi: Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái.

 

- ĐT: 0972.504.555

- Email: phamhungthai@quangninh.gov.vn

 

Ông: Mai Văn Khâm

- Chức danh: Chuyên viên phòng Kinh tế - Tài chính

- Ký hiệu tắt: TM6

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 • Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công: 

 a) Theo dõi, tham mưu công tác tài chính doanh nghiệp; Sắp xếp, đổi mới, thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ sắp xếp đổi mới các Công ty lâm nghiệp);

b) Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài sản công: Xây dựng tiêu chuẩn, định mức tài sản công; tổ chức mua sắm tài sản công; quản lý việc sử dụng tài sản công; báo cáo, công khai tài sản công theo quy định của các cơ quan, đơn vị, tổ chức,... (không bao gồm các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục do chuyên viên theo dõi ngành xử lý);

c) Theo dõi, tham mưu công tác quản lý nhà nước về giá (không bao gồm giá đất và giá lĩnh vực chuyên ngành y tế, giáo dục);

d) Trực tiếp theo dõi Kho bạc Nhà nước tỉnh;

đ) Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 

- ĐT:  0904.66.67.69

- Email: maivankham@quangninh.gov.vn

- Phòng Văn hóa - Xã hội

 
 

 Ông: Nguyễn Lâm Nguyên

- Chức danh:  Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

- Ký hiệu tắt: DL1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Khoa học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của phòng theo quyết định phân công công việc và các quy chế, quy định của Văn phòng; đôn đốc kiểm tra công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công và thực hiện nội quy, quy chế của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng việc quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của công chức trong phòng.

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện lĩnh vực: du lịch - dịch vụ (bao gồm Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030), công tác quy hoạch, chiến lược, kế hoạch về du lịch, công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về du lịch, Các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch.

b) Theo dõi việc thực hiện các chương trình du lịch, các sản phẩm du lịch; các hoạt động du lịch lữ hành; công tác đảm bảo môi trường du lịch, khai thác du lịch trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

c) Theo dõi các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch.

d) Trực tiếp theo dõi Sở Du lịch.

- ĐT: 0203 3839640

Email: nguyenlamnguyen@quangninh.gov.vn

 

  Ông: Lê Văn Việt

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

- Ký hiệu tắt: VX2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế Công nghiệp; Cử nhân kinh tế Lao động

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện lĩnh vực lao động -Thương binh và xã hội (việc làm, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dạy nghề, lao động, giai cấp công nhân, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, người cao tuổi, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội (trừ phòng chống ma túy), bình đẳng giới (công tác phụ nữ …).

b) Theo dõi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, thanh niên xung phong và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; hoạt động của các tổ chức Hội, tổ chức Phi Chính phủ thuộc chức năng quản lý chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; triển khai chương trình phối hợp công tác và các nội dung phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

c) Theo dõi, tổng hợp báo cáo chung về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới.

d) Trực tiếp theo dõi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Ba Chẽ.

 đ) Giữ mối liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Giao thông cơ điện Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh.

 

- ĐT: 0203.3835143

- Email:  levanviet@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đinh Hải Trường  

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

- Ký hiệu tắt: VX1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý văn hóa, Cử nhân Luật

 

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện lĩnh vực văn hóa - thể thao (gồm: Văn hóa; văn học nghệ thuật; thể dục thể thao; gia đình; công tác tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với di sản nói chung và Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long).

b) Trực tiếp theo dõi Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Sở Nội vụ (công tác tôn giáo), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

c) Giữ mối liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

- ĐT: 08033138

- Email:  dinhhaitruong@quangninh.gov.vn

 

 

 Bà: Vũ Thị Hằng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

- Ký hiệu tắt: DL2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Du lịch

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:

 a) Làm thư ký giúp việc cho đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện: hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; công tác quản lý các điểm du lịch, khu du lịch, đô thị du lịch; các hoạt động liên quan đến cấp, thu hồi giấy phép, chứng nhận về hoạt động du lịch; hoạt động lưu trú du lịch; công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch; công tác hợp tác quốc tế về du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch; Tổ chức tuần du lịch hàng năm; tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ, sự kiện liên quan đến du lịch.

c) Theo dõi hoạt động báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông.

d) Trực tiếp theo dõi Trung tâm Truyền thông Tỉnh.

- ĐT: 0203 3533018

- Email: vuthihang.vpubnd@quangninh.gov.vn

 

 Ông: Lê Hữu Phong

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

- Ký hiệu tắt: GD

- Chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị: 

 • Nhiệm vụ được phân công:

 a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện lĩnh vực giáo dục, đào tạo (kể cả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung); công tác quản lý nhà nước về tổ chức Hội trong tỉnh.

b) Theo dõi chung việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; công tác dân vận chính quyền.

c) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi tổng hợp về hoạt động của các Hội, tổ chức Phi chính phủ thuộc chức năng quản lý về chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo.

d) Trực tiếp theo dõi Sở Giáo dục và Đào tạo.

 đ) Giữ mối liên hệ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

- ĐT: 0203 3833972

- Email: lehuuphong@quangninh.gov.vn

Ông: Phạm Ngọc Dũng

- Chức danh: Chuyên viên Phòng Văn hóa - xã hội

- Ký hiệu tắt: VX5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Cử nhân Luật, Kỹ sư Công nghệ thông tin

- Lý luận chính trị: Trung cấp

 • Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp toàn diện lĩnh vực: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vật tư, trang thiết bị y tế; bảo hiểm y tế (bao gồm cả các nội dung do Sở Y tế là cơ quan có thẩm quyèn trình gồm: giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá đặt hàng lĩnh vực y tế; danh mục thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế và tổ chức mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế; tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng y tế...);

b) Trực tiếp theo dõi Sở Y tế, Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điểm Uông Bí,  Bảo hiểm xã hội tỉnh.

c) Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

-ĐT: 

-Email: 

Ông: Lê Minh Quang

Chức danh: Chuyên viên Phòng Văn hóa - xã hội

Ký hiệu tắt: VX6

Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Theo dõi hoạt động báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông;

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi, tổng hợp một số nội dung thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số - kế hoạch hoá gia đình, phòng chống HIV-AIDS; hoạt động của các Hội, tổ chức Phi chính phủ thuộc chức năng quản lý về chuyên môn của Sở Y tế;

c) Trực tiếp theo dõi Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh;

d) Giữ mối liên hệ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh, Hội Nhà báo Tỉnh;

đ) Các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

- Phòng GT-CN & XD

 

 

Ông: Nguyễn Phúc Vinh 

- Chức danh: Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: XD4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của phòng theo quyết định phân công công việc và các quy chế, quy định của Văn phòng; đôn đốc kiểm tra công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công và thực hiện nội quy, quy chế của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng việc quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của công chức trong phòng;

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi công tác đầu tư XDCB của các địa phương: Hạ Long, Cô Tô và các sở, ban, ngành, Công an tỉnh; theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

c) Là đầu mối tổng hợp chung triển khai các dự án theo hình thức hợp tác công tư của tỉnh.

d) Theo dõi chung, tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư; quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; bộ đơn giá, bộ định mức xây dựng cơ bản, bộ đơn giá bồi thường công trình kiến trúc, hạ tầng.

 

 đ) Chủ trì phối hợp với các chuyên viên liên quan tham mưu, đề xuất việc ban hành cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

e) Theo dõi tổng thể toàn diện các hoạt động xây dựng trên Vịnh Hạ Long.

f) Theo dõi tổng hợp thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương đảng về xây dựng hệ thông kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

g) Trực tiếp theo dõi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT.

 

-ĐT: 0203.3618321

-Email: nguyenphucvinh@quangninh.gov.vn

 

 Ông: Nguyễn Văn Tiến

- Chức danh: Phó Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: XD1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi công tác đầu tư XDCB trên các địa bàn: KKT Vân Đồn, KCN Texhong Hải Hà; các địa phương: Móng Cái, Cẩm Phả. Theo dõi về định mức, tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

b) Phối hợp với các chuyên viên liên quan tham mưu, đề xuất về việc ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

c) Tổng hợp theo dõi các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Trực tiếp theo dõi Ban Quản lý khu Kinh tế Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, UBND huyện Vân Đồn.

 

- Điện thoại: 0203.3834061 

- Email: nguyenvantien@quangninh.gov.vn

 

Ông: Hoàng Văn Cường 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: GT1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng đường bộ

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi các lĩnh vực: giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, công tác đảm bảo an toàn giao thông; đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, xử lý các công việc liên quan (định mức, đơn giá, thỏa thuận kỹ thuật…) đến các dự án công trình giao thông được giao.

b) Theo dõi đôn đốc tiến độ và xử lý các nội dung về GPMB (trừ chính sách) các dự án công trình giao thông được phân công theo dõi.

c) Theo dõi hoạt động của Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

d) Trực tiếp theo dõi: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

 

- ĐT: 0203.3633739

-Email: hoangvancuong.vpub@quangninh.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức danh: Phó Trưởng Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

- Ký hiệu tắt : XD3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

-Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi cụm công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn tỉnh (các lĩnh vực cụ thể do các chuyên viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

b) Tham mưu, theo dõi công tác quản lý nhà nước và xây dựng cơ bản về lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh.

c) Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu (quy hoạch mạng lưới, đầu tư xây dựng, kinh doanh...; về nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết do chuyên viên quy hoạch xử lý).

 

- Email: nguyentuananh.vpubnd

- ĐT: 0203. 3635665

 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Anh Đức

- Chức danh: Phó Trưởng Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

-Ký hiệu tắt : XD5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kết cấu xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Là đầu mối chuyên trách theo dõi, tham mưu về công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; theo dõi chung hoạt động của Ban IPA (các lĩnh vực cụ thể do các chuyên viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Tổng hợp theo dõi các dự án đầu tư bằng nguồn vốn FDI; theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nội; các hoạt động của Hội đồng cố vấn Việt Nam - Nhật Bản.

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương: Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo dõi định mức, đơn giá, tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

c) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi công tác đầu tư bằng nguồn vổn có yếu tổ nước ngoài (ODA, NGO...); Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

d) Tham mưu, tổng hợp, theo dõi về cấp phép xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

đ) Phụ trách phiên dịch tiếng Pháp đối với các buổi làm việc, chào xã giao của lãnh đạo tỉnh.

e) Theo dõi tổng hợp các lĩnh vực liên quan đến chính sách nhà ở, thị trường bất động sản, công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

f) Trực tiếp theo dõi: Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, UBND huyện Hải Hà.

 

- ĐT: 

- Email: nguyenanhduc.vpubnd@quangninh.gov.vn

 

Ông: Vũ Duy Hưng

Chức danh: Phó Trưởng  Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

-Ký hiệu tắt : CN

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Kỹ sư công nghệ thực phẩm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Thư ký đồng chí Cao Tường Huy - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

b) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi: các hoạt động khai thác của ngành than; quy hoạch, cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng; không bao gồm hoạt động thu hồi khoáng sản xuất lộ trong quá trình thi công các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội); công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bao gồm các ngành: Cơ khí, luyện kim, hóa chất, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn các địa phương (Miền Tây): Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên.

c) Tham mưu theo dõi công tác cấp phép các cảng, bến tiêu thụ than (trừ vận chuyển bằng đường bộ); phương án xử lý đất đá thải mỏ, sản phẩm ngoài than.

d) Theo dõi tổng hợp chung việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 16/11/ 2020 của BCH đảng bộ tỉnh về phát triển CN chế biến chế tạo giai đoạn 2021-2025.

 

 đ) Tham mưu, theo dõi công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

e) Giữ mối liên hệ với: Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản TKV, Tổng công ty Đông Bắc.

 

- Điện thoại: 0203.3836742

- Email: vuduyhung@quangninh.gov.vn

 

Ông: Ngô Hoàng Bình

Chức danh: Chuyên viên Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng

-Ký hiệu tắt : CN2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ ngành Quản lý Kinh doanh.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

 

a) Tham mưu, đề xuất, thẩm tra, theo dõi: các hoạt động khai thác của ngành than; quy hoạch, cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng; không bao gồm hoạt động thu hồi khoáng sản xuất lộ trong quá trình thi công các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội); công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bao gồm các ngành: Cơ khí, luyện kim, hóa chất, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn các địa phương (Miền Đông): Tiên Yên, Cô Tô, Vân Đồn, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Bình Liêu.

c) Tham mưu, xử lý tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoáng sản thuộc lĩnh vực được giao quản lý khoáng sản.

 f) Trực tiếp theo dõi UBND huyện Cô Tô.

 

- Điện thoại: 

- Email: ngohoangbinh@quangninh.gov.vn

Ban Tiếp công dân

 

 

Ông: Vũ Văn Chiến

- Chức danh: Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh

- Ký hiệu tắt: TD1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Nhiệm vụ được phân công: 

a) Phụ trách chung Ban Tiếp công dân tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 14, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Điều 3, Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh và các quy định khác có liên quan;

b) Chủ trì phối hợp, điều hòa mối quan hệ với các thành viên Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh.

c) Thẩm định hồ sơ vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có tính chất phức tạp trước khi trình thông qua lãnh đạo Văn phòng; trực tiếp xử lý vụ việc ở các địa bàn khi cần thiết;

d) Tổng hợp, thẩm tra để trình thông qua, phê duyệt các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Điều hòa hoạt động của Tổ giúp việc cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án; đồng thời xử lý các văn bản của Tòa án nhân dân các cấp có liên quan đến khiếu nại, tố cáo; tổng hợp quá trình giải quyết của từng vụ việc tại Tòa án nhân dân các cấp; tổng hợp định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm các vụ án đã và đang được giải quyết;

f) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các đơn thư khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội; Tỉnh ủy, các bộ, ngành Trung ương chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền;

g) Chỉ đạo việc quản lý, lưu trữ hồ sơ từng vụ việc, các vụ việc của công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do Ban Tiếp công dân tỉnh xử lý và các vụ việc liên quan trong phối hợp với với các đơn vị giải quyết;

h) Tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân định kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng và đột xuất hàng ngày với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tiếp dân và Chánh Văn phòng theo quy chế làm việc;

i) Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban tại các cuộc giao ban định kỳ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

j) Theo dõi, chỉ đạo quản lý, quản trị tài sản, cơ sở vật chất tại Trụ sở Tiếp công dân, đề xuất sửa chữa, thay thế, bổ sung cho phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc.

- ĐT: 0203.3839617

- Email: vuvanchien.vpub@quangninh.gov.vn

 

Ông: Trần Đình Phượng

- Chức danh: Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh

- Ký hiệu viết tắt: TD3

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân Luật.

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Được Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh ủy quyền giải quyết các công việc của Ban khi Trưởng ban vắng mặt;

b) Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương: Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, một số phường phía Tây thành phố Hạ Long (Đại Yên, Hà Khẩu, Giếng Đáy, Việt Hưng, Hùng Thắng, Tuần Châu, Bãi Cháy) và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, các thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc vụ thể đang thụ lý, theo dõi.

d) Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách;

e) Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các sở, địa phương được phân công theo dõi.

f) Thực hiện chế độ báo cáo: Tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với bộ phận tổng hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng;

g) Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và các sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người, phức tạp;

h) Trực tiếp tham gia vào các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo tỉnh; phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại các huyện, thị xã, thành phố;

i) Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Tố tụng hành chính khi có quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị khởi kiện tại Tòa án;

j) Thực hiện các thủ tục về tố tụng tại Tòa án khi có các vụ việc thuộc địa bàn theo dõi bị khởi kiện. Tham gia việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án;

k) Thực hiện việc theo dõi công tác thi đua – khen thưởng của Ban Tiếp công dân và công tác thi đua khen thưởng về công tác tiếp dân của toàn tỉnh;

l) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp dự thảo báo cáo việc giải quyết đơn thư hàng tháng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

m) Làm việc với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, trả lời khi được phân công, nội dung làm việc phải được Trưởng ban Tiếp công dân phê duyệt và đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định của UBND tỉnh về cung cấp thông tin cho báo chí;

n) Phối hợp với phòng Hành chính tổ chức theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển...cán bộ của Ban Tiếp công dân tỉnh.

- ĐT: 0203 3636389

- Email: trandinhphuong.vpub@quangninh.gov.vn

 

 Ông: Nguyễn Văn Tú

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: TD2

- Chuyên môn nghiệp vụ:

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

 • a) Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương: Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Cô Tô, Móng Cái, Hạ Long (khu vực Hoành Bồ) và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, các thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
 • b) Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc vụ thể đang thụ lý, theo dõi;
 • c) Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách. Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các sở, ngành địa phương được phân công theo dõi.
 • d) Thực hiện chế độ báo cáo: tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với bộ phận tổng hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng;
 • e) Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và các sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người, phức tạp;
 • f) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp dự thảo báo cáo việc giải quyết đơn thư hàng tháng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • g) Thực hiện các thủ tục về tố tụng tại Tòa án khi có các vụ việc thuộc địa bàn theo dõi bị khởi kiện. Tham gia việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án;

- Email: nguyenvantu@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 02033 701391

 

 

 

Ông : Vũ Mậu Hoàn

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu tắt: TD4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị: 

- Nhiệm vụ được phân công: 

a) Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương: Thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, một số phường phía Đông thành phố Hạ Long (Hồng Gai, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Hồng Hải, Hồng Hà, Hà Tu, Hà Trung, Hà Phong, Hà Lầm, Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Khánh) và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, các thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các quyết định, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách và các vụ việc cụ thể đang thụ lý, theo dõi;

c) Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách;

d) Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các sở, ngành, địa phương được phân công theo dõi.

e) Thực hiện chế độ báo cáo: tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với bộ phận tổng hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng;

f) Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người, phức tạp;

g) Thực hiện các thủ tục về tố tụng tại Tòa án khi có các vụ việc thuộc địa bàn theo dõi bị khởi kiện. Tham gia việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án;

h) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp dự thảo báo cáo việc giải quyết đơn thư hàng tháng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Email: tvumauhoan@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 

 

Bà : Cầm Thị Thu Hà

Chức danh: Chuyên viên

- Chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Nhiệm vụ được phân công:

 • a) Tổng hợp và lập danh sách công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh hàng ngày và danh sách công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh vào ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh;
 • b) Chỉnh lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu của Ban;
 • c) Làm thư ký trong ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh; tổng hợp kết quả tiếp công dân để dự thảo thông báo kết luận của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong ngày tiếp công dân định kỳ.
 • d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo sự phân công của Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh.

 - Email: camthithuha@quangninh.gov.vn

 

Bà : Lâm Thị Nga

- Chức danh: Nhân viên

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nhiệm vụ được phân công:

a) Hướng dẫn công dân khi đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Mở sổ theo dõi việc tiếp nhận công văn đi, đến, đơn thư đến theo nguồn bưu điện, phân loại và chuyển đơn đến các đồng chí phụ trách địa bàn để xử lý theo quy định.

c) Tiếp nhận, tổng hợp số đơn, thư của công dân gửi đến hàng ngày, tuần, tháng để vào sổ theo dõi, trên cơ sở đó chuyển đến các chuyên viên theo dõi địa bàn;

d) Làm công tác văn thư, lễ tân trong các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo tỉnh; quản lý và sử dụng con dấu của Ban Tiếp công dân tỉnh theo đúng quy định.

e) Tổng hợp, theo dõi danh sách những cán bộ, công chức, nhân viên, người tham gia tiếp công dân, hỗ trợ việc tiếp công dân để tiếp nhận và chi trả phụ cấp tiếp công dân theo quy định; kể cả trường hợp tiếp công dân trong các cuộc đối thoại của lãnh đạo tỉnh.

- Email: lamthinga@quangninh.gov.vn

- ĐT: 0203. 3836461

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Chính quyền điện tử

 
 

Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: KSTT1

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân Anh văn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

 a) Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của Phòng theo quyết định phân công công việc và các quy chế, quy định của Văn phòng; đôn đốc kiểm tra công chức của Phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công và thực hiện nội quy, quy chế của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng việc quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của công chức trong phòng;

b) Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính;

b) Tham mưu công tác tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính;

c) Tham mưu công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Tham mưu tổ chức việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ) Nghiên cứu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

e) Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách;

f) Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các sở, ngành được phân công phụ trách;

g) Tổng hợp báo cáo các cấp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi có yêu cầu và báo cáo Văn phòng Chính phủ thường kỳ;

h) Trực tiếp theo dõi, phụ trách công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ủy ban nhân dân các địa phương: Móng Cái, Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Quảng Yên, Ba Chẽ, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà.

i) Trực tiếp theo dõi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND huyện Đầm Hà.

 

- Email: nguyenmanhhieu@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3832989

   

Ông: Đỗ Vũ Dự

Chức danh: Chuyên viên 

-Ký hiệu tắt : XD6

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Tài chính, Kỹ sư chuyên ngành hệ thống điện 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

 • Nhiệm vụ được phân công: 

a) Là đầu mối chuyên trách theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp (trừ các KCN trong KKT cửa khẩu Móng Cái, KKT ven biển Vân Đồn) (các lĩnh vực cụ thể do các chuyên viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

b) Theo dõi, tham mưu về lĩnh vực Công nghệ thông tin, bưu chính-viễn thông; tình hình triển khai, vận hành Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh; theo dõi tình hình xây dựng, triển khai Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; theo dõi Chỉ số ICT Index, Chỉ số DTI.

c) Tham gia Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công;

d) Trực tiếp theo dõi: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND nhân dân thị xã Quảng Yên.

 

- Điện thoại: 0203. 3835168

- Email: dovudu@quangninh.gov.vn

 

Bà: Phạm Ngọc Mai

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: KSTT4

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: 

Nhiệm vụ được phân công:

 a) Tổng hợp dự thảo các báo cáo liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính gửi các đơn vị của tỉnh; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương theo quy định;

b) Phụ trách công tác cập nhật thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia khi có Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan;

c) Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách;

d) Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách;

e) Tham gia Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công;

f) Theo dõi hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan ở địa phương;

g) Trực tiếp theo dõi, phụ trách công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý các Khu kinh tế Vân Đồn, Ban Dân tộc; Ủy ban nhân dân các địa phương: Đông Triều, Vân Đồn, Bình Liêu, Tiên Yên.

- Email: phamngocmai@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3835146

- Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị - Tài vụ  
 

Bà: Bùi Thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

+ Quản lý toàn diện mọi hoạt động của phòng và cán bộ công chức thuộc Phòng theo quy chế hoạt động của Phòng và các quy chế, quy định của Văn phòng.

+ Chủ trì nội dung và chủ trì sinh hoạt giao ban của phòng định kỳ hàng tháng và đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

 + Tổ chức đánh giá, bình chọn các danh hiệu thi đua, đề nghị các chế độ, cính sách đối với cán bộ thuộc Phòng theo quy định.

+ Hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ mới đến công tác tại Phòng tiếp cận, quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định của Văn phòng, của Phòng.

+ Triển khai, theo dõi các hoạt động phong trào, đoàn thể do cơ quan phát động.

+ Chỉ đạo việc thực hiện công tác cán bộ, các chế độ chính sách, đăng ký đào tạo, nghỉ phép, thi đua của cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản trị - tài vụ.

+ Điều phối, phân công công việc cho các cán bộ, công chức thuộc phòng. Đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công.

+ Theo dõi việc làm thêm giờ của cán bộ công chức trong phòng.

- ĐT: 0203.3835183

- Email: latuancuong@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Lã Tuấn Cường

- Chức danh: Phó trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: 

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế Ngoại thương; Kỹ sư cao đẳng tin học

- Nhiệm vụ được phân công: 

+ Xây dựng chương trình công tác tháng và tổng hợp các báo cáo định kỳ tháng/quí/năm của Phòng theo Quy định về chế độ đăng ký, xây dựng chương trình công tác và Quy định về chế độ thông tin báo cáo của Văn phòng.

+ Thay mặt trưởng phòng tổ chức quản lý, kiểm tra và đôn đốc việc giao – nhận hồ sơ, công việc đối với cán bộ, công chức trong phòng khi đi công tác, nghỉ phép, tham quan, ốm đau… bàn giao công tác cho cán bộ, công chức nhận nhiệm vụ thay thế.

+ Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của cơ quan: Trực tiếp theo dõi việc quản lý tài sản, theo dõi những biến động khi trang bị, điều chuyển, thanh lý tài sản. Kết hợp với kế toán làm các thủ tục thanh lý, điều chuyển tài sản khi có phát sinh; Đề xuất sửa chữa, mua mới các trang thiết bị, vật tư, tài sản phục vụ công tác chuyên môn các phòng ban, cơ quan văn phòng; Theo dõi, rà soát phát hiện và chỉ đạo thực hiện sửa chữa những hư hỏng phát sinh (Nhà cửa, điện nước, tường rào, kho tàng và những tài sản khác …).

+ Chịu trách nhiệm đôn đốc Tổ hội trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tổ :

+Đảm bảo về phương tiện vật chất, bố trí phòng họp, hình thức, nghi lễ trong các buổi họp, làm việc và tiếp khách theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh.

+ Quản lý vận hành thiết bị âm thanh phòng họp, máy nổ, hệ thống trình chiếu các hội nghị trực tuyến, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, vận hành và đảm bảo cung cấp điện, nước trong  khu vực trụ sở HĐND và UBND tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn, bài trí trụ sở.

+ Thực hiện công tác bố trí, đón tiếp, phục vụ các Đoàn khách đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

+ Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng phòng giao 

- ĐT: 08033228

- Email: latuancuong@quangninh.gov.vn


Ông: Nguyễn Hà Hải 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: HC2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Điều hành mọi hoạt động của Phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về toàn bộ công tác của Phòng theo quy chế hoạt động của Phòng và các quy chế, quy định của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+Trực tiếp phụ trách công tác:Công tác tổ chức cán bộ, bao gồm cả tổ chức bộ máy, công tác nhân sự công tác đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bồi dưỡng cán bộ; chế độ chính sách; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (theo phân cấp).Tổ chức thực hiện công tác quản lý thẻ công chức cơ quan,
+ Tham mưu xây dựng các Nội quy, quy định về trật tự nội vụ; tổ chức việc thực hiện trong cán bộ, công chức viên chức của cơ quan.Tổ chức các hoạt động của phòng hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phòng trào do các đoàn thể phát động.

+ Xây dựng chương trình hoạt động chung của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ CB,CC,VC. Cấp giấy nghỉ phép,giấy đi dường, đăng ký nghỉ cho Cán bộ lãnh đạo đi công tác. .Giữ mối liên hệ công tác với lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Phòng, đơn vị sự nghiệp, các Đoàn thể cơ quan.Tổ chức thực hiện việc lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Tỉnh theo quy định.

+Trường hợp Trưởng phòng đi vắng thì uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng giải quyết, xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng.

- ĐT: 0203.3835909

- Email: nguyenhahai@quangninh.gov.vn

 - Trung tâm Thông tin:

 

 

Ông: Vũ Hoàng Tùng

- Chức danh: Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư CNTT; Quản trị mạng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- ĐT: 0203.3635039

- Email: vuhoangtung@quangninh.gov.vn

 

Bà: Lê Diệu Linh

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quan hệ công chúng, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Ngoại ngữ

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- ĐT: 0203.3618509

- Email: ledieulinh@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Trần Thị Mai Nhung

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ chính sách công, Cử nhân CNTT, tài chính doanh nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- ĐT: 0203.3635079

- Email: tranthimainhung@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Đoàn Thị Duyên

- Chức danh: Trưởng phòng CNTT

 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân CNTT, Ngoại ngữ
 • Lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐT: 0203.3836088

- Email: doanthiduyen@quangninh.gov.vn

 

Ông:  Nguyễn Huy Thịnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng CNTT

 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,Cử nhân CNTT
 • Lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐT: 0203.3836088

-Email: nguyenhuythinh@quangninh.gov.vn

 

Ông:  Vũ Văn Định

- Chức danh: Phó Trưởng phòng CNTT

 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tin học
 • Lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐT: 0203.3836088

-Email: vuvandinh@quangninh.gov.vn

Nhà khách Tỉnh Quảng Ninh

 

 

Bà: Nguyễn Thị Dung Nhan

- Chức danh: Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc kỹ Quản lý Kinh tế,  Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.835.323

-Email: nguyenthidungnhan@quangninh.gov.vn

 

Bà: Hoàng Thị Thảo 

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.835.534

- Email: hoangthithao@quangninh.gov.vn

 

Bà: Nguyễn Mai Thoan 

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 080.33159

-Email: nguyenmaithoan@quangninh.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Văn Luyện

- Chức danh: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh - tế, Kỹ sư cơ điện.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3835690

-Email: nguyenvanluyen@quangninh.gov.vn

 

Bà: Hoàng Minh Hà

- Chức danh: Trưởng phòng Kế toán Tài vụ

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.836.033

-Email: hoangthiminhha@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Minh

Chức danh: Phụ trách phòng Kế hoạch Kinh doanh

Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật Kinh tế

Điện thoại: 02033.635.299 - 0916.206.198

Email: nguyenthihongminh@quangninh.gov.vn

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 735
Đã truy cập: 215667