Thường trực HĐND

09/09/2020

Chủ tịch HĐND tỉnh
           

 

 Đồng chí: Nguyễn Xuân Ký

 

  • Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

    - Email: nguyenxuanky@quangninh.gov.vn

    - Trình độ chính trị: Cao cấp
    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học - Môi trường, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Phân công nhiệm vụ của HĐND tỉnh:

Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác:   

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh;

- Việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh và ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND tỉnh theo luật định.

- Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất…)

- Chương trình công tác của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh hàng năm và cả nhiệm kỳ

- Giữ mối liên hệ của HĐND tỉnh với Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan khác của Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh:
            

 

Đồng chí:  Trịnh Thị Minh Thanh

 

 - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh 

- Email: trinhthiminhthanh@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Phân công nhiệm vụ của HĐND tỉnh:

Trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Thường trực HĐND tỉnh; thay mặt Chủ tịch HĐND tỉnh giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND tỉnh đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác.

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách (gồm kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường) và lĩnh vực pháp chế (gồm thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xâỵ dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính). Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyên của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch.

- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh theo luật định (gồm: quyết định chủ trương đầu tư; điều hành kế hoạch ngân sách; chuyển đôi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội) trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND thống nhất với Phó Chủ tịch HĐND để biết, phối hợp. Trực tiếp chỉ đạo các công việc này theo lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh; ký các báo cáo hoạt động định kỳ của 
Thường trực HĐND tỉnh và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký những văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

- Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các ban HĐND tỉnh; giữ mối quan hệ công tác với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; HĐND, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND tỉnh, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh; dự các cuộc họp của các ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND tỉnh.

- T
hực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh (nguồn không tự chủ), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND tỉnh với quyết định của mình.

- Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo chung công tác Văn phòng (về trật tự nội vụ, quản lý tổ chức - cán bộ...), nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh.

- Phân công theo dõi địa bàn: Móng Cái, cẩm Phả, Hoành Bồ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

  


Đồng chí:  Nguyễn Văn Hồi

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh 

- Email: nguyenvanhoi@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế

Phân công nhiệm vụ của HĐND tỉnh:

Thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND tỉnh khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác. 

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực văn hoá- xã hội (gồm giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc, tôn giáo...); tham gia chỉ đạo công việc từng lĩnh vực kinh tế và ngân sách, pháp chế theo sự phân công của Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh trong lĩnh vực văn hóa - xã hội (gồm: phê duyệt chủ trương đầu tư, điều hành kế hoạch ngân sách, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách) và thống nhất với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND tỉnh

- Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh (có quy chế riêng) và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tham gia đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND tỉnh thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện 
kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND tỉnh; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với UBND và các cơ quan hữu quan; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin cho báo chí về kỳ họp của HĐND tỉnh; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND tỉnh.

- Tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh (hàng tuần, hàng tháng), chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh.

- Ký các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm.

Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

- Chịu trách nhiệm công tác phát hành kỷ yếu các kỳ họp HĐND tỉnh; chỉ đao chung việc ứng dụng công nghệ - thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh, việc gửi, nhận thông tin, tài liệu kỳ họp và thông tin khác qua mạng thông tin điện tử.

- Phân công theo dõi các địa bàn: Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô.


Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách

 

Đồng chí: Bùi Thị Hương

 

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Email: buithihuong@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sỹ quản lý kinh tế.

Phân công nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách: 

- 
Chiu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: “chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh”.

- Chiu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2017 (1) Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực phụ trách; (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (3) Giúp HĐND giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; (4) Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (5) Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND, Thường trực HĐND; (6) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND; trong thời gian HĐND không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực HĐND.

- Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND tỉnh giao; được ký một số văn bản của Thường trực HĐND tỉnh khi được ủy quyền.

- Phân công theo dõi địa bàn: Hạ Long, Bình Liêu.Trưởng ban Văn hóa - Xã hội 

 
Đồng chí:  Trần Thị Thu Hoài

- Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh

- Email: tranthithuhoai@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; thạc sỹ Luật

 

 Phân công nhiệm vụ của HĐND tỉnh:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 2, khoản 8, Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: “chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách tôn giáo ở địa phương”; khoản 8, Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 “chịu trách nhiệm trong lĩnh vực dân tộc ở địa phương”.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: (1) Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đên lĩnh vực phụ trách; (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (3) Giúp HĐND giám sát hoạt động của ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp trong các tình vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; (4) Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (5) Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND, Thường trực HĐND; (6) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND; trong thời gian HĐND không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực HĐND.

- Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND tỉnh giao; được ký một số văn bản của Thường trực HĐND tỉnh khi được ủy quyền.

- Phân công theo dõi địa bàn: Đông Triều, Ba Chẽ, Tiên Yên.

 

Trưởng ban Pháp chế

 Đồng chí:  Nguyễn Thị Huệ

 

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Email: nguyenthihue.vpddbqh@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Thạc sỹ Luật

 Phân công nhiệm vụ của HĐND tỉnh:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản I Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: “chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyên địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương”.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương nãm 2015: (1) Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực p
hụ trách; (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (3) Giúp HĐND giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quỵ phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; (4) Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (5) Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND, Thường trực HĐND (6) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND; trong thời gian HĐND không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực HĐND.

- Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh khi được phân công đối với các lĩnh 
vực Ban phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND tỉnh giao; được ký một số văn bản của Thường trực HĐND tỉnh khi được ủy quyền.

- Phân công theo dõi địa bàn: Uông Bí, Đầm Hà, Hải Hà.

 Điều 6 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Hội đồng nhân dân:

 Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đại biểu Hội đồng nhân dân và người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định, khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Điều 104 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân:

 Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi xét thấy cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

Trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

Quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 133
Đã truy cập: 978433