Ban Kinh tế - Ngân sách

09/09/2020
 1. Trưởng Ban: Đồng chí Bùi Thị Hương 

   

  Đồng chí: Bùi Thị Hương

   

  - Chức vụ, Đơn vị công tác: Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

  - Email: buithihuong@quangninh.gov.vn

  - Trình độ chính trị: Cao cấp

  - Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sỹ quản lý kinh tế.

Phân công nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách: 

- Chỉ đạo điều hành công việc chung của Ban theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Khóa XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Ban;

- Thay mặt Ban ký các văn bản quan trọng do Ban phát hành liên quan đến quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; các nội dung quan trọng liên quan  đến chủ trương, chế độ chính sách lớn trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách; thành lập đoàn giám sát, kết quả báo cáo giám sát, báo cáo tổng kết …;

-Tham dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức, địa phương mời hoặc phân công Phó Trưởng ban tham gia;

 -  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công. Ủy quyền cho các Phó Trưởng ban chuyên trách giải quyết một số  công việc do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phân công trực tiếp để tổ chức tham mưu, giải quyết công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

 2. Phó Trưởng Ban: Đồng chí Lê Hữu Phúc

 

                                                                 

Đồng chí: Lê Hữu Phúc

 

 - Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Email: lehuuphuc@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 Phân công nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách:

- Là Phó Trưởng ban Thường trực, được Trưởng ban ủy quyền trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành giải quyết, xử lý công việc thường xuyên và công văn hàng ngày của Ban; chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc các cuộc họp Ban; giữ mối liên hệ và điều phối hoạt động của các thành viên Ban; chỉ đạo điều hòa hoạt động của chuyên viên tham mưu giúp việc của Ban trong trường hợp cần thiết hoặc có công việc phát sinh;

- Phụ trách xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm của Ban;

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Đầu tư công; đô thị, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường; kinh tế tổng hợp. Giúp Trưởng ban triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết đó; theo dõi, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách; có trách nhiệm tham gia phối hợp với Phó Trưởng ban khác trong giải quyết công việc chung của Ban;

- Dự các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương khi được phân công hoặc ủy quyền.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban, ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Trưởng ban phân công.

 1. Phó Trưởng Ban: 

Phân công nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách:

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Tài chính, ngân sách; Khoa học, công nghệ; Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Giúp Trưởng ban triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết đó; theo dõi, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo,kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách; thống nhất với Phó Trưởng ban Thường trực trước khi báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban đối với các công việc quan trọng trong tham mưu về phân bổ vốn đầu tư, điều hành ngân sách, báo cáo thẩm tra, chương trình giám sát hoặc các nội dung còn ý kiến chưa thống nhất; có trách nhiệm tham gia phối hợp với Phó Trưởng ban khác trong giải quyết công việc chung của Ban;

- Dự các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương khi được phân công hoặc ủy quyền.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban, ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Trưởng ban phân công       

Điều 108 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Các lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Điều 109 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân:

 1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.
 3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
 4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.
 5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.
 6. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1066
Đã truy cập: 1107464