Ban Văn hóa - Xã hội

24/09/2020

 

Trưởng Ban: Đồng chí Trần Thị Thu Hoài

 

                                   
 Đồng chí: Trần Thị Thu Hoài

- Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội

- Email: tranthithuhoai@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; thạc sỹ Luật

Phân công nhiệm vụ của Ban Văn hóa - Xã hội

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì các cuộc họp của Ban, ký các văn bản do Ban phát hành;


- Trực tiếp phụ trách về các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và xã hội; công tác tôn giáo;

- Chỉ đạo, tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra và các hoạt động khác của Ban; trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân hoặc ủy quyền cho Phó trưởng Ban phụ trách theo lĩnh vực;

- Chỉ đạo việc xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ban;

- Làm nhiệm vụ là ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; giữ mối quan hệ công tác với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Tham dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập; thay mặt Ban dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mời;

- Phân công nhiệm vụ và giữ mối liên hệ với các ủy viên của Ban; tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đề xuất công tác từ các ủy viên của Ban và kịp thời có ý kiến chỉ đạo; thay mặt Ban kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phó Trưởng Ban: Đồng chí Bùi Thị Thu Hà

 - Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Email: buithithuha@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

  Phân công nhiệm vụ của Ban Văn hóa - Xã hội:

Phụ trách về các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; giúp Trưởng ban triển khai các hoạt động: giám sát, khảo sát, thẩm tra các dự thảo nghị quyết; theo dõi kết quả triển khai thực hiện nghị quyết, ý kiến kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân thuộc lĩnh vực được phân công; có trách nhiệm phối hợp với Phó Trưởng ban khác trong giải quyết công việc chung của Ban;

- Dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập, ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mời và dự các cuộc họp khác khi được Trưởng ban ủy quyền;

- Chủ trì các cuộc họp của Ban, ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Trưởng ban ủy quyền; giữ mối liện hệ chặt chẽ với các ủy viên của Ban;

- Giúp Trưởng ban giữ mối quan hệ công tác với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các Ban của Uy ban Thường vụ Quôc hội khi vê công tác tại địa phương; Đoàn đại biêu Quôc hội tỉnh, Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh, ủỵ ban rứ^ân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương, trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đông nhân dân câp huyện theo lĩnh vực phụ trách và khi được Trưởng ban ủy quyên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Phân công nhiệm vụ của Ban Văn hóa - Xã hội:

 • Phụ trách về các lĩnh vực: Văn hóa, Thể dục, Thể thao, Thông tin, Dân tộc. Giúp Trưởng ban triển khai các hoạt động: giám sát, khảo sát, thẩm tra các dự thảo nghị quyết; theo dõi kết quả triển khai thực hiện nghị quyết, ý kiến kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân thuộc lĩnh vực được phân công; có trách nhiệm phối hợp với Phó Trưởng ban khác trong giải quyết công việc chung của Ban;

  - Dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập, ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mời và dự các cuộc họp khác khi được Trưởng ban ủy quyền;

  - Chủ trì các cuộc họp của Ban, ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Trưởng ban ủy quyền; giữ mối liên hệ chặt chẽ với các ủy viên của Ban;

  - Giúp Trưởng ban giữ mối quan hệ công tác với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi về công tác tại địa phương; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách và khi được Trưởng ban ủy quyền;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Các đồng chí là ủy viên không chuyên trách

  - Chủ động, tích cực nghiên cứu các tài liệu có liên quan để phục vụ các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của Ban. Cung cấp, phản ánh thông tin kịp thời và đề xuất với Ban các giải pháp về lĩnh vực văn hóa - xã hội gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn đang đảm nhiệm;


  - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban; bố trí, sắp xếp dành ít nhất một phần ba (1/3) thời gian làm việc trong năm để tham gia các hoạt động của Ban; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban và nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

  - Giữ mối liên hệ công tác với Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên khác của Ban.

Điều 108 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Các lĩnh vực phụ trách của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách tôn giáo ở địa phương.

 Điều 109 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân:

Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy bannhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trongthời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 276
Đã truy cập: 909488