Ban Pháp chế

10/09/2020

Trưởng Ban: Đồng chí Nguyễn Thị Huệ 

 

  Đồng chíNguyễn Thị Huệ    

 - Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Email: nguyenthihue.vpddbqh@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; Cử nhân kinh tế 

  Phân công nhiệm vụ của Ban Pháp chế:

 - Chỉ đạo, điều hành giải quyết các công việc của Ban, thay mặt Ban ký các văn bản do Ban phát hành; chủ trì thảo luận và thống nhất việc phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban.

- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban.

- Thay mặt Ban giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban khác của Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở địa phương và trung ương đóng trên địa bàn.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tham dự các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập; thay mặt Ban tham dự các cuộc họp bàn về lĩnh vực Ban phụ trách do Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức ở địa phương mời.

- Tổ chức hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, học tập kinh nghiệm và các hoạt động khác của Ban.

- Trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Khi vắng mặt hoặc xét thấy cần thiết, Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó trưởng Ban thay mặt Trưởng ban lãnh đạo công tác của Ban và giải quyết công việc do Trưởng ban phụ trách.

 Phó Trưởng Ban: Đồng chí Triệu Đức Hương

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh

- Email: trieuduchuong@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp, Thạc sỹ

Phó Trưởng Ban: Đồng chí Lục Thành Chung 

 

         Đồng chíLục Thành Chung 

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh

- Email: lucthanhchung@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thạc sỹ Luật

 Phân công nhiệm vụ của Ban Pháp chế:

 - Giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ và được phân công trực tiếp phụ trách một số công việc của Ban; chủ động giải quyết công việc được phân công đồng thời tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của Ban.

 - Được quyền ký các văn bản của Ban và tổ chức các hoạt động của Ban trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được phân công hoặc khi được Trưởng ban ủy quyền; đối với những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm của Ban phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Trưởng Ban trước khi triển khai thực hiện.

Điều 108 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Các lĩnh vực phụ trách của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

 Điều 109 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân:

Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy bannhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trongthời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 956
Đã truy cập: 1173477