Phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng

13/10/2020 14:21

Trải qua 90 năm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Quảng Ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết; bám sát đường lối của Đảng, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy Đảng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

Đầu cầu Quảng Ninh tham dự hội nghị giao ban toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020.
Đầu cầu Quảng Ninh tham dự hội nghị giao ban toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020.

Cách đây 90 năm, ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Sự kiện này khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Cùng với truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước nói chung, tại Quảng Ninh, từ khi hình thành và phát triển, trải qua các giai đoạn khác nhau, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức Đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt được những kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tham mưu đồng bộ công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) ổn định bộ máy tổ chức sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Trong ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện cấp xã thị trấn Quảng Hà giải quyết TTHC cho người dân, tháng 3/2020.
Thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) ổn định bộ máy tổ chức sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. (Trong ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Quảng Hà giải quyết TTHC cho người dân, tháng 3/2020).

Năm 2020, ngành đã phối hợp tham mưu nhanh chóng triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Với cách làm bài bản, thận trọng, tính toán kỹ các yếu tố liên quan, chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu tác động, đã tham mưu nhanh chóng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế, cán bộ các đơn vị cấp huyện, cấp xã, không để xảy ra xáo trộn lớn, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống chính trị ở cơ sở và không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện.

Đến nay, đối với việc nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long sau sắp xếp đã giảm 44 đầu mối cơ quan, đơn vị; giảm 21 cấp trưởng, 3 cấp phó phòng, ban, đơn vị so với trước khi sáp nhập. Đối với việc sắp xếp các đơn vị cấp xã còn lại, đã thực hiện sắp xếp 299 cán bộ, công chức cấp xã; 135 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Thời gian qua, các đơn vị thuộc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tích cực tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tập trung thẩm định đề án, tham mưu phương án tổ chức bộ máy các địa phương, đơn vị như: Đề án về cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; Đề án thí điểm thực hiện mô hình Trưởng ban chuyên trách đối với Ban Tiếp công dân tỉnh, thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Đề án và Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận Huyện ủy Cô Tô thành Ban Tuyên Vận Huyện ủy Cô Tô...

a
Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. (Trong ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Móng Cái tại Đại hội).

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV. Để đảm bảo nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Cùng với đó, Ban tham mưu thực hiện sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ bước một trước đại hội; triển khai việc đánh giá, nhận xét cán bộ; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự là các đồng chí đủ tuổi tái cử cấp ủy tỉnh và các đồng chí tham gia lần đầu cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, ngay từ đầu năm Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của tỉnh trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung của Đề án 293, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh và nhu cầu thực tiễn của các địa phương, đơn vị; tham mưu cho tỉnh mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định, chú trọng đào tạo chuyên môn sâu, bồi dưỡng kỹ năng công tác, đào tạo, bồi dưỡng gắn với chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin, các lĩnh vực mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo điều hành.

Lãnh đạo Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Bình Liêu trao đổi nghiệp vụ với cán bộ công chức của cơ quan.
Lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Liêu trao đổi nghiệp vụ với cán bộ công chức của cơ quan.

Cũng trong năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã đóng vai trò chủ lực trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy Đảng chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, thành phần, theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Cùng với đó, tích cực phối hợp với các đơn vị tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kịp thời nắm tình hình, nguyện vọng của nhân dân đối với đại hội Đảng để sớm đề xuất với cấp ủy giải pháp xử lý, đảm bảo ổn định ngay tại cơ sở.

Đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức thành công 100% đại hội Đảng các cấp, hoàn thành sớm so với quy định của Trung ương. 100% đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội, với số phiếu tập trung cao.

Cùng với các nội dung trên, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Qua đó đã góp phần đem lại những thành công mới trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của tỉnh.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 541
Đã truy cập: 105018