HĐND tỉnh: Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề

19/11/2020 09:59

Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, phát huy hiệu quả việc huy động, sử dụng các nguồn lực, góp phần đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, khảo sát một số dự án trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tháng 10/2020. Ảnh: Trung tâm TT-VH Ba Chẽ

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tập trung giám sát 5 chuyên đề. Đây đều là những nội dung, vấn đề cấp thiết cử tri quan tâm, như: Việc chấp hành các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đầu tư ngân sách nhà nước, định mức phân bổ đối với chi thường xuyên và chi đầu tư ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; hiệu quả đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành các thiết chế văn hóa - thể thao; công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đối với công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2016 - 2019 (quý II); việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống trung tâm GDNN và GDTX. 

Để các cuộc giám sát chuyên đề này đạt hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch và xác định rõ nội dung cụ thể cần tập trung giám sát, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thành viên đoàn giám sát đi sâu tìm hiểu, phân tích kỹ vấn đề cần quan tâm. Đặc biệt, quán triệt nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn phạm vi, đối tượng giám sát, khảo sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hợp lý, hiệu quả.

Hình thức, phương thức tổ chức hoạt động giám sát đổi mới theo hướng linh hoạt, nâng cao tính công khai, minh bạch. Trước mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đều chủ động tìm hiểu trước về hình hình triển khai chính sách, pháp luật ở đơn vị, ngành chịu giám sát, để chọn ra nhiều địa điểm khảo sát thực địa. Các đợt giám sát không dàn trải, mà tập trung tới những nơi đang có vấn đề cần xem xét hoặc nơi tiêu biểu; tiếp cận theo nhiều khía cạnh khác nhau để thu thập thông tin minh chứng, nhận diện, phân tích rõ cái được, cái chưa được. Đặc biệt, HĐND tỉnh thực hiện đối chứng với các kiến nghị của cử tri để đánh giá một cách khách quan trong thực thi chính sách, pháp luật, nhằm tìm ra những kiến nghị xác đáng, kịp thời.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh của TX Đông Triều, tháng 10/2020.

Với sự chuẩn bị kỹ cộng với quá trình giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thông tin được thu thập và phân tích đầy đủ, sâu sắc, đến nay một số cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đã hoàn thành đều đạt nhiều kết quả quan trọng. Tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh, tháng 10/2020 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Kết quả giám sát đã chỉ rõ những kết quả đạt được trong đầu tư công trung hạn; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tạn, hạn chế, khó khăn trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phân tích cụ thể từng nguyên nhân. Từ đó đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; đảm bảo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của thời kỳ 2021-2025 tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả sau đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa hoàn thành cuộc giám sát chuyên về việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống trung tâm GDNN và GDTX trên địa bàn tỉnh. Kết quả giám sát cho thấy những kết quả quan trọng đạt được sau 5 năm thực hiện hiện Quy hoạch, từ việc ban hành cơ chế, chính sách cho đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học các cấp, đến việc kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, tinh giản bộ máy biên chế... Bên cạnh đó cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, cần phải có các giải pháp kịp thời khắc phục. Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đang hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát để báo cáo Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Với cách làm hiệu quả, chặt chẽ, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao về chất lượng, đi vào chiều sâu, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 481
Đã truy cập: 66629