Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

23/10/2020 21:20

Thực hiện Thông báo Kết luận số 159-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dự thảo các văn kiện trình Đại XIII của Đảng); để triển khai hiệu quả, chất lượng việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung quan trọng.1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh

- Tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học… tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thông tin những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của Nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Tổng hợp báo cáo tham gia ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng qua thư, báo chí gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 11/11/2020;

- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Chỉ đạo tổ chức hội nghị, tọa đàm từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, giới thiệu những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia vào dự thảo các văn kiện;

- Tổng hợp báo cáo tham gia ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 05/11/2020. Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 10/11/2020.

3. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Các ban, sở, ngành, nhà trường, cơ quan, đơn vị Nhà nước đăng tải toàn văn hoặc những nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng liên quan đến ngành, lĩnh vực mình trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng theo ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình;

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị, tọa đàm thông tin, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tới đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là việc đăng tải các ý kiến đóng góp của Nhân dân; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc dự thảo các văn kiện, chống phá Đại hội XIII của Đảng;

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo nội dung tham gia ý kiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ văn nghệ sĩ vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 11/11/2020.

4. Trung tâm Truyền thông tỉnh

- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để tổ chức tiếp nhận, chọn lọc đăng tải những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực;

- Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh chịu trách nhiệm kiểm duyệt, đăng, phát tin, bài, phóng sự liên quan tới nội dung thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tuyệt đối không đưa những thông tin thiếu định hướng có tính chất xuyên tạc, kích động;

- Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của Nhân dân qua thư gửi trực tiếp tới Trung tâm Truyền thông tỉnh; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 11/11/2020.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc công bố, thảo luận và lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về việc công bố, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;

- Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; cung cấp tài liệu chính thống tới các địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Kiểm duyệt việc đăng, phát tin, bài, phóng sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh liên quan tới nội dung thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;

- Xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy về tổng hợp ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 13/11/2020.

Trong quá trình tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có vấn đề chưa rõ cần thông tin, giải đáp, các địa phương, đơn vị gửi ý kiến về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

>> Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

PV


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin tiêu điểm
Bản đồ
danh mục chuyên đề
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 505
Đã truy cập: 63529820

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh

© Mạng thông tin tích hơn trên Internet của Tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh 
Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh 
Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ website này.​

Lên đầu