HĐND thị xã

 

I. THÔNG TIN CHUNG

 
Tên cơ quan:         Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Yên
Địa chỉ:                 Số 18, Phố Trần Hưng Đạo, phường Quảng Yên
Điện thoại:             0203.3875.314
 
 
 
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ
 
1. Chủ tịch HĐND thị xã
 
 
 Đồng chí Hồ Văn Vịnh
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD; ĐH tài chính kế toán; Cao đẳng kiểm sát
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: B1 Châu âu
 Điện thoại:  0203.3683.868 -  DĐ: 0913548435
Email: hovanvinh@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ
 1/ Chủ tịch HĐND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 1 Điều 105 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
2/ Chịu trách nhiệm trước Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy về toàn bộ hoạt động của HĐND thị xã và thực hiện các         nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ thị xã.
3/ Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND thị xã và trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác:
a) Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã và ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND thị xã theo luật định.
b) Chương trình xây dựng nghị quyết trình HĐND thị xã theo kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ hàng năm.
c) Quyết định những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định của pháp luật.
d) Công tác tổ chức cán bộ, đối ngoại thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã.
e) Giữ mối liên hệ của HĐND thị xã với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã và các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực Thị ủy.
 
 
2. Phó chủ tịch HĐND thị xã
 
 
 
 
Ông Lưu Thanh Phương
Điện thoại: 0203 3. 682 566 - DĐ:0982 269 588
Email: luuthanhphuong@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ 

        Trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND thị xã; thay mặt Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND thị xã đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND thị xã theo luật định trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh. Trực tiếp chỉ đạo các công việc theo lĩnh vực phụ trách. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch.

Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rà soát, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND thị xã thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thị xã ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách

Giúp Chủ tịch duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thị xã hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; ký các báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực HĐND thị xã và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký những văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

Giúp Chủ tịch HĐND thị xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND thị xã; giữ mối quan hệ công tác với: Thường trực HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ thị xã; UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến thị xã; các cơ quan, đơn vị của thị xã, tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn; HĐND, Thường trực HĐND các phường, xã.

Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. 

Giúp Chủ tịch HĐND thị xã điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị xã, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thị xã và pháp luật với quyết định của mình.

Giúp Chủ tịch HĐND thị xã chỉ đạo chung công tác Văn phòng, nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã.

 
 
III. CÁC BAN CỦA HĐND THỊ XÃ
 
1. Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã.

 

 
 
 
 
           
 Ông Nguyễn Xuân Lượng
Chức vụ: Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ 
ĐT: 0902 199 888
Email: nguyenxuanluong@quangninh.gov.vn    
Phân công nhiệm vụ 
 Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách của Ban được quy định tại Khoản 6 Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị xã khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND thị xã giao; được ký một số văn bản của Thường trực HĐND thị xã khi được ủy quyền.
Trực tiếp theo dõi tình hình chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND thị xã trên địa bàn các phường, xã khu vực Hà Bắc.
 
 
2- Trưởng ban pháp chế HĐND
 
 
 
Bà Lê Thị Hay
Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã
Điện thoại: 0984523155
Email: 
 

Phân công nhiệm vụ 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách của Ban được quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị xã khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND thị xã giao; được ký một số văn bản của Thường trực HĐND thị xã khi được ủy quyền.

Trực tiếp theo dõi tình hình chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND thị xã trên địa bàn các phường, xã khu vực Hà Nam.

                 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2408
Đã truy cập: 6065211