HĐND thị xã

 

I. THÔNG TIN CHUNG

 
Tên cơ quan:         Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Yên
Địa chỉ:                 Số 18, Phố Trần Hưng Đạo, phường Quảng Yên
Điện thoại:             0203.3875.314
 
 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ
 
1. Chủ tịch HĐND thị xã
 
 
 Đồng chí Vũ Đức Hưởng 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0918151999
Email:  vuduchuong@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ
Lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quyết định ngày triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã.

- Quyết định triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã.

- Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch…).

- Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối quan hệ với Thường trực Thị ủy và báo cáo kết quả công tác của Hội đồng nhân dân với tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thị ủy, đ xuất thông qua những chủ trương lớn với Ban Thường vụ Thị ủy trước khi đưa ra Hội đồng nhân dân thị xã xem xét quyết định; giữ mối liên hệ với Ủy ban nhân dân, các cơ quan nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các tổ chức xã hội khác và công dân.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy viên Thường trực HĐND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

- Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, xã; ký chứng thực các nghị quyết và biên bản kỳ họp của Hội đồng nhân dân, các nội dung khác ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký ban hành.

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân trước Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Uỷ ban nhân dân tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND thị xã
 
 
 
 
Bà 0982.428.158
 Email:      
 
Phân công nhiệm vụ 
Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND thị xã; thay mặt Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND thị xã đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 

- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND thị xã theo luật định trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách (gồm: Kinh tế; ngân sách; đô thị; giao thông; xây dựng; khoa học công nghệ; tài nguyên và môi trường; quyết định chủ trương đầu tư; điều hành kế hoạch ngân sách; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND thống nhất với Phó Chủ tịch HĐND để biết, phối hợp. Trực tiếp chỉ đạo các công việc theo lĩnh vực phụ trách. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch.

- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND thị xã thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thị xã; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thị xã hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; ký các báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực HĐND thị xã và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký những văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

- Giúp Chủ tịch HĐND thị xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND thị xã; giữ mối quan hệ công tác với Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; các cơ quan, đơn vị của địa phương, tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn; HĐND, Thường trực HĐND các phường, xã.

- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. 

- Giúp Chủ tịch HĐND thị xã điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị xã, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thị xã và pháp luật với quyết định của mình.

 

- Giúp Chủ tịch HĐND thị xã chỉ đạo chung công tác Văn phòng, nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã.
 
 
3. Phó chủ tịch HĐND thị xã
 
 
 
 
Ông Lưu Thanh Phương
Điện thoại: 0203 3. 682 566 - DĐ0982 269 588
Email: luuthanhphuong@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ 
Thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thị xã khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực văn hoá- xã hội và lĩnh vực pháp chế (gồm giáo dục; y tế; văn hóa; xã hội; thông tin; thể dục, thể thao; dân tộc; tôn giáo; thi hành pháp luật; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính).

- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND thị xã trong lĩnh vực văn hóa - xã hội và thống nhất với Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND thị xã.

- Thay mặt Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thị xã và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND thị xã;

- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tham gia đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: Việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND thị xã thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với UBND và các cơ quan hữu quan; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin cho về kỳ họp của HĐND thị xã; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thị xã theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND thị xã.

- Tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thị xã, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã. 

- Ký các văn bản của Thường trực HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách  và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm.

 
 
III. CÁC BAN CỦA HĐND THỊ XÃ
1. Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã.

 

 
 
 
 
 
Ông Đống Văn Đô
Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

Điện thoại: 0203 3.875.527

Email: dongvando@quangninh.gov.vn

  

 
Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại Khoản 6 Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị xã khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.
2- Trưởng ban pháp chế HĐND
 
 
 
 
 
 
 Ông 
Chức vụ: ĐH Sư phạm
Trình độ LLCT:
 Điện thoại: 
Email:

 

                 

 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4925
Đã truy cập: 3119117