UBND thị xã

15/03/2018

 UBND thị xã Quảng Yên
 

 

 

Địa chỉ :               Số 18 - Trần Hưng Đạo - phường Quảng Yên
Điện thoại:           0203.3 875.314 
Fax :                     033.3 875.561 
E-mail:                 ubndqy@quangninh.gov.vn
Website:               http://quangyen.quangninh.gov.vn

 


 

 Ảnh trụ sở

 

 

 

 

 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã 

 

 

 

 

 

 Ông Trần Đức Thắng
 Phó Bí thư  thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã
Điện thoại: 0911.272.222.
Email: tranducthang.qy@quangninh.gov.vn

 

Phân công công tác (Theo Quyết định 1989 /QĐ-UBND  Ngày 28/7/2021)

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, đồng thời quản lý chung mọi hoạt động và công việc của Ủy ban nhân dân thị xã, thành viên Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nội chính; đối ngoại; tổ chức bộ máy, biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; công tác quy hoạch, kế hoạch (chủ trương, địa điểm, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch); tài chính ngân sách (công tác điều hành thu, chi ngân sách); xúc tiến đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản (chủ trương đầu tư, chủ trương phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh các dự án đã được phê duyệt đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng, Luật đầu tư); chủ trương cấp phép, gia hạn hướng, tuyến vận chuyển và cấp phép, gia hạn khai thác tài nguyên khoáng sản; những chủ trương lớn về quản lý, sử dụng đất đai (quy hoạch, kế hoạch…); phụ trách chỉ đạo chung công tác tổ chức - nội vụ; thanh tra; thuế; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo theo dõi công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác quốc phòng, an ninh; Chỉ đạo công tác dân vận chính quyền và các qui định của pháp luật về qui chế dân chủ ở cơ sở.

c) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng Ban chỉ đạo (có quyết định cụ thể): Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng Thi đua- Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Ban An toàn giao thông; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thị xã; Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm; Ban xúc tiến đầu tư.

d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Ban chỉ huy quân sự thị xã; Công an thị xã; Phòng Tài chính- Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Kho bạc Nhà nước thị xã.

e) Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các phường, xã: Quảng Yên, Cộng Hòa, Hiệp Hòa.

h) Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Thị ủy, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân thị xã.

 

 

 
     

 

 

Ông Lê Mạnh Tuyến
Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã

 

 

Phân công công tác (Theo Quyết định 1989 /QĐ-UBND  Ngày 28/7/2021)

 a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã: Chỉ đạo giải quyết công việc và điều hành hoạt động của Uỷ ban nhân dân thị xã khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã đi vắng, ủy quyền; Tiếp công dân; điều hành việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra và kiểm toán; phát ngôn và cung cấp thông tin với báo chí khi Chủ tịch đi vắng; công tác đảm bảo an toàn giao thông vận tải; triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đến khi hoàn thành, quyết toán công trình; kiểm tra, đôn đốc các dự án hạ tầng đô thị; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch sau khi đã được Chủ tịch hoặc UBND thị xã phê duyệt.

 b) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng; Phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng khu công nghiệp; nhà ở; công sở; trật tự đô thị; trật tự xây dựng; môi trường đô thị; vật liệu xây dựng; nước sạch; phòng, chống cháy nổ; bồi thường giải phóng mặt bằng; thi hành án dân sự.

 c) Trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo (có quyết định cụ thể): Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; Ban Chỉ đạo Phòng, chống cháy nổ…

 d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Phòng Quản lý đô thị; Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường; Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã; Ban Tiếp công dân thị xã.

 e) Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các phường, xã: An, Đông Mai, Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 g) Giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã.

 h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch trực tiếp phân công.

 

 

 

 

 

 

 Ông Nguyễn Văn Bắc
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã

 

   Phân công công tác (Theo Quyết định 1989 /QĐ-UBND  ngày 28/7/2021)

a) Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã về công tác Thi đua khen thưởng.
 
b) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội toàn thị xã; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; dịch vụ; quản lý thị trường; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thuỷ lợi; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thôn; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; quản lý đê điều; khoa học công nghệ; thống kê; đất đai, tài nguyên và môi trường; quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp quản lý tổ chức hoạt động của Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn.
 
c) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng Ban chỉ đạo (có quyết định cụ thể): Hội đồng khoa học công nghệ; Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 389); Ban Phòng không nhân dân, …
 
d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế; Ban Quản lý Chợ Rừng; Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; trực tiếp phối các cơ quan chủ quản ngành dọc chỉ đạo Chi cục Thống kê, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 6.
 
e) Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các phường, xã: Yên Giang, Cẩm La, Phong Hải, Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.
 
g) Giữ mối quan hệ làm việc với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động thị xã, Hội Doanh nghiệp thị xã.
Giữ mối quan hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh về phối hợp quản lý hoạt động của các Khu công nghiệp và Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.
 
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch trực tiếp phân công.

      



 

Ông Dương Văn Hào 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã



  
    
Phân công công tác (Theo Quyết định 1989 /QĐ-UBND  ngày 28/7/2021)
 
a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo dõi, chỉ đạo: Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị đối với các quy định hành chính; xây dựng “Chính quyền điện tử”; duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001- 2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; biện pháp nâng cao chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT Index), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật.
 
b) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tư pháp; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản; công nghệ thông tin; bưu chính - viễn thông; hạ tầng thông tin; truyền thanh- truyền hình; lao động - thương binh và xã hội; dân số - kế hoạch hóa gia đình; gia đình, trẻ em; bảo hiểm y tế; giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; công tác phòng, chống dịch bệnh và dịch bệnh nguy cấp trên người; vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động xã hội nhân đạo; dân tộc; ngoại vụ; tôn giáo; lưu trữ; tuyển sinh; bảo vệ bí mật nhà nước; quản lý nhà nước về tổ chức xã hội và hội nghề nghiệp; quản lý nhà nước về thanh niên; thi hành án hình sự; tham mưu chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
c) Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng Ban chỉ đạo (có quyết định cụ thể): Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục;Ban Chỉ đạo công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ban Quân Dân y; Ban Chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em; Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã; Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…
 
d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tư pháp; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; Phòng Y tế; Trung tâm Truyền thông và Văn hoá; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên thị xã; Trung tâm Y tế; Trung tâm Hành chính công; Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng; Bảo hiểm xã hội thị xã; Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.
 
e) Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các phường, xã: Tiền An, Tân An, Hoàng ân, Minh Thành, Sông Khoai. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.
 
g) Giữ mối quan hệ làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội chữ thập đỏ và các đoàn thể xã hội khác của thị xã.
 
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch trực tiếp phân công.


           

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 443
Đã truy cập: 5795072