VP


Văn phòng HĐND và UBND

1. Cơ cấu tổ chức

Ông BÙI TỐ DƯỠNG
Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0766.355588
Email:  buitoduong@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của cơ quan Văn phòng theo chức năng Nhà nước quy định, đồng thời trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ:

- Tổng hợp các thông tin, tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND và UBND thị xã; xây dựng chương trình công tác của Thường trực HĐND, UBND thị xã và đôn đốc thực hiện chương trình công tác.

- Chịu trách nhiệm ban hành các văn bản của HĐND, UBND thị xã và Văn phòng. Trực tiếp chỉnh lý các văn bản trước khi trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã ký thuộc lĩnh vực: Nội chính; nội vụ; kinh tế ngành; kinh tế tổng hợp. Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị nội dung của các cơ quan chuyên môn, các ngành, cơ sở trước khi trình ra cuộc họp của UBND hoặc cuộc làm việc của lãnh đạo UBND thị xã.  

- Đại diện cho lãnh đạo UBND thị xã phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Duyệt các tin bài, hình ảnh trước khi đưa lên Cổng thông tin điện tử thành phần của UBND thị xã.  

- Là đầu mối giúp lãnh đạo UBND thị xã thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã; triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 phù hợp mô hình khung và Đề án 30; theo dõi thực hiện Quy chế làm việc của UBND thị xã. 

- Tham dự các phiên họp của Thường trực HĐND, UBND thị xã và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Chỉ đạo công tác biên tập các bài phát biểu, bài viết quan trọng, ý kiến kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; đôn đốc các phòng ban, địa phương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo.

- Xử lý công văn đi và đến chuyển tới các đồng chí Thường trực HĐND, UBND thị xã, các ngành chuyên môn để triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Hướng dẫn tổ chức và công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những ý kiến, kiến nghị có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

 - Thừa lệnh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thị xã ký một số văn bản thuộc thẩm quyền.

- Giúp Thường trực HĐND và UBND giải quyết mối quan hệ đối nội, đối ngoại. Giữ mối quan hệ với cấp trên, phối hợp với Chánh Văn phòng Thị uỷ, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn và các địa phương để thực hiện nhiệm vụ chung.

 - Phụ trách công tác tiếp công dân; công tác tài chính phục vụ cho hoạt động của HĐND, UBND thị xã và cơ quan Văn phòng; công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan Văn phòng.

- Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của cơ quan Văn phòng.

- Trường hợp xét thấy cần thiết, Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho các đồng chí Phó Chánh Văn phòng.

 
 
 
 
 
Ông 
 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
Trình độ Chuyên môn: 
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 
Email: 

Phân công nhiệm vụ:

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách công tác tham mưu tổng hợp của Thường trực HĐND, UBND thị xã.

- Xây dựng chương trình công tác tháng, quí, năm của Thường trực HĐND, UBND thị xã. Theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác của Thường trực HĐND, UBND thị xã. Chủ trì soạn thảo báo cáo tháng, quí, năm và đột xuất về tình hình kinh tế - xã hội, về hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, HĐND và báo cáo điều hành của UBND thị xã.

- Trực tiếp đôn đốc việc chuẩn bị các nội dung trình bày tại các phiên họp UBND thị xã, làm việc của Thường trực HĐND thị xã, các kỳ họp của HĐND thị xã, các nội dung báo cáo Thường trực Thị ủy và Ban Thường vụ Thị uỷ.

- Chủ trì soạn thảo các văn bản của Thường trực HĐND, chịu trách nhiệm chỉnh lý văn bản của Thường trực HĐND, HĐND thị xã trước khi trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND ký.

- Chỉnh lý các văn bản trước khi trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã ký thuộc lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; môi trường; khoa học công nghệ; lao động việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, du lịch, thể dục thể thao; y tế; dân số gia đình và trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm.

- Phụ trách việc viết các tin bài về tình hình hoạt động và các ý kiến chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử thành phần của UBND thị xã. Quản lý mạng tin học của UBND thị xã.

 - Giúp Chánh Văn phòng triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 phù hợp mô hình khung và Đề án 30.

 - Tham dự các phiên họp của Thường trực HĐND, UBND thị xã và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; tham gia các Đoàn giám sát do Thường trực HĐND thị xã tổ chức.

- Phụ trách công tác sao các văn bản của cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công
 
 
 
 
 
 
Ông Phạm Minh Thép
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0972710040 
Email: phamminhthep@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách công tác hành chính, quản trị hậu cần của Thường trực HĐND, UBND thị xã, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và công tác ngoại vụ.

- Phụ trách công tác lễ tân - hậu cần, đón tiếp khách, hội nghị, các kỳ họp HĐND, các cuộc họp của Thường trực HĐND, UBND thị xã và Văn phòng.

 - Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy và in ấn tài liệu; bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “ Một cửa” của UBND thị xã.

 - Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan; quản lý hồ sơ và triển khai các thủ tục về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động của cơ quan Văn phòng.

- Phụ trách công tác phòng chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Văn phòng. Đảm bảo nội quy, quy chế, trật tự nội vụ, cảnh quan môi trường và vệ sinh khu vực khuôn viên trụ sở và khu liên cơ quan.

 - Quản lý, giám sát hoạt động xe ô tô, cấp phát xăng dầu, điều vận xe ô tô phục vụ Thường trực HĐND và UBND đi công tác.

- Chịu trách nhiệm quản lý chi kinh phí tự chủ của các cơ quan chuyên môn và các tổ chức xã hội.

- Tham mưu, giúp việc Chánh Văn phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và công tác ngoại vụ trên địa bàn thị xã 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc uỷ quyền.

 

 
  
 
Ông Vũ Huy Thoại
 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
Trình độ Chuyên môn: 
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 
Email: 
Phân công nhiệm vụ

 

- Phụ trách tham mưu công tác tiếp dân cho Thị ủy, Thường trực HĐND và UBND thị xã; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực thi hành.

- Tham muu thường trực công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ.

- Phối họp với bộ phận Tổng họp tham mưu hoàn thiện dự thảo nội dung Chương trình công tác; các báo cáo tháng, quý, năm của UBND thị xã đối với nhóm lĩnh vực chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách khối xây dựng, đô thị và GPMB.

- Tham mưu, chỉnh lý các văn bản trước khi trình ký ban hành thuộc lĩnh vực của Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách khối xây dựng, đô thị và GPMB chỉ đạo (theo Quyết đỉnh số 1989/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã). Trực tiếp tham mưu và ký ban hành giấy mòi; chủ động dự các cuộc làm việc, cuộc họp do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách khối xây dựng, đô thị và GPMB chủ trì; tham mưu nội dung thông báo kết luận sau các cuộc họp, cuộc làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã được giao giúp việc và đôn đốc, tống hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo kết luận và các của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã.

- Trực tiếp tham mưu giúp các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc thấm quyền của UBND thị xã.

- Giúp lãnh đạo thị xã đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã khi tiếp công dân; đôn đốc các cơ quan, tố chức trả lời việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan chuấn bị các bài phát biếu, bài viết quan trọng của Chủ tịch thị xã (hoặc Phó Chủ tịch UBND thị xã) khi được giao.

- Chủ trì phối họp chặt chẽ, kịp thời với cán bộ các cơ quan tham gia tiếp dân tại nơi tiếp công dân để làm tốt nhiệm vụ, giải quyết nhũng vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; đôn đốc các cơ quan, tổ chức trả lời việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Ban Tiếp công dân chuyển đến;

- Chủ trì việc phân loại và xử lý đon khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký thông báo ý kiến chỉ đạo việc giải quyết đon thư của lãnh đạo UBND thị xã tại các buổi giao ban giải quyết đơn thu và tiếp công dân định kỳ, ký phiếu chuyển đơn gửi cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;

 

- Trực tiếp tham mưu chương trình làm việc, chuấn bị tài liệu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã khi tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, giúp Chánh Văn phòng tham mưu tổng hợp báo cáo của UBND thị xã về công tác nội chính. Chủ động tham mưu soạn thảo các nội dung, giấy mời, kế hoạch làm việc theo lĩnh vực chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách: Quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt băng, Thi hành án dân sự. Giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thòi với cán bộ các cơ quan tham gia tiếp dân tại nơi tiếp công dân để tham mưu làm tốt nhiệm vụ, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp;

- Mở số theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung công dân trình bày; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổng hợp ý kiến chỉ đạo việc giải quyết đơn thư của lãnh đạo UBND thị xã tại các buổi giao ban giải quyết đơn thư và tiếp công dân định kỳ, lập phiếu chuyển, đề xuất lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã ký chuyển tới các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu tổng họp báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã; luu trữ hồ sơ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định.

- Tham mưu soạn thảo, rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết một số nhiệm vụ khác khi Chánh Văn phòng phân công hoặc được ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về các lĩnh vực được phân công phụ trách thực hiện.

 
 
Bà Vũ Thị Phượng
Chức vụ: Cán bộ 
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: Vuthiphuong5@quangninh.gov.vn
SĐT: 0903455896

 

 

 

 

Bà Mạc Thị Hằng
Kế toán
Trình độ Chuyên môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LL Chính trị: Sơ cấp
ĐT: 0203 .32218437
Email: macthihang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Bà Lê Thị Tuyết Nhung  
Kế toán
Trình độ Chuyên môn: ĐH Kế Toán
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT:  01684604626
Email: lethituyetnhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông Nguyễn Đình Hoàng 
Chuyên viên CNTT
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân ĐTVT
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0916966938
Email: nguyendinhoang@quangninh.gov.vn

  

  

Bà Trần Thị Huệ
Chức vụ: Văn thư
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ LL Chính trị: Sơ cấp
ĐT: 0203.3875314 – 0945966413
Email: tranthihue.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Bà Nguyễn Minh Hằng 
Chức vụ: Nhân viên vi tính
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Kế toán, Văn thư luu trữ
Trình độ LL Chính trị: Sơ cấp
ĐT: 0203.3875561 - 0987533877
Email: nguyenthiminhhang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 2. Vị trí, chức năng:  

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã là cơ quan chuyên môn, là bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu tổng hợp, giúp Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân.

- Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân, điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân, bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân  trong hoạt động đối ngoại;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp Ban của Hội đồng nhân dân;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo công tác; phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn thiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

- Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;

- Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thị xã.

b) Tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân thị xã.

- Xây dựng, quản lý chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã trực thuộc thị xã, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thị xã và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Phối hợp thường xuyên với các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thị xã và các công việc khác do các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Ủy ban nhân dân thị xã.

- Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Là đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các các phòng, ban, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, bất thường, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của Ủy ban nhân dân thị xã, các cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý, vận hành quy trình tiếp nhận - xử lý - hoàn trả hồ sơ hành chính công của tổ chức, công dân theo cơ chế "Một cửa".

c) Tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, điều hành các các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trong từng thời gian nhất định.

- Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng cơ chế, các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản, báo cáo theo chương trình công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và các công việc khác do các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã xem xét, quyết định đối với những công việc thường xuyên khác.

- Chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã mà các các phòng, ban còn có ý kiến khác nhau theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đối với các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan để báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Đề nghị các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Được yêu cầu các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

d) Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; thông tin để các thành viên Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, xã, các Ban của Thị ủy và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cung cấp thông tin cho Báo chí về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học, Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã.

e) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

g) Tổ chức tiếp dân cho Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực thi hành;

h) Xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

i) Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của Hội đồng nhân dân,  Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

k) Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các phòng, ban, Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, xã.

l) Quản lý tổ chức bộ máy; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

m). Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

n). Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 716
Đã truy cập: 6050899