VĂN PHÒNG THỊ ỦY

 

 Văn phòng Thị ủy

 

 
 
 - Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 2 tầng, cơ quan Thị ủy Quảng Yên

- SĐT: 0203 3.875.238

- Email: vanphongtu.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 Ông Nguyễn Kiên Cường
Chức vụ: Chánh văn phòng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0384486139
Email: nguyenkiencuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông Bùi Tuấn Ninh
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LLVH
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0988254109
 
 
 
 
 

 

 

Bà Phạm Thị Thu Hà 
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Trình độ Chuyên môn: ĐH Thủy sản
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
 ĐT: 0346744029
Emai:  

 

 

 

 

 

 

 

   Vũ Thị Thúy Loan
Chức vụ: Chuyên viên Văn thư
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0988908707 - 0203.3875.238
Email: vuthithuyloan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bà Đinh Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Kế toán
 Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán
 Trình độ lý luận chính trị: Trung  cấp
Điện thoại: 0915035995 - 0203.3546.039
  Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bà Trần Thị Thúy

Chức vụ: Chuyên viên tổng hợp

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0946771018

Email:

 

 

 

 Ông Nguyễn Quang Phú
Chức vụ: Lái xe
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại: 0913400828
 Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Chiến Thắng
Chức vụ: Lái xe
Trình độ chuyên môn: Trung cáp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0974859988
Email:

 

 

 

 

 

 

 

 Bà Mai Thi Quỳnh
Chức vụ: Phục vụ
 Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Tin
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0979922395
Email: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ 

  

Điều 1. Chức năng

 
  1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ.
  2. Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy; trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thị uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Thị uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ.

Điều 2. Nhiệm vụ

1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Chủ trì giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy; phối hợp giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy. Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Thị ủy.

- Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Thị uỷ.

2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan Đảng trực thuộc Thị uỷ.

-  Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức Đảng, các cấp uỷ trực thuộc Thị uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3- Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thị uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ giao trước khi trình Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ.

4- Phối hợp:

- Các ban xây dựng Đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Thị ủy.

- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ.

- Các cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thị uỷ; nắm tình hình chung báo cáo kịp thời Thường trực và Ban Thường vụ Thị ủy.

- Các ban xây dựng Đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ giao:

- Là đầu mối giúp Thường trực Thị uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ.

- Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thị uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban Đảng, cơ quan thuộc Thị uỷ; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã.

-Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy và Thị uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở thị xã theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở thị xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi theo đúng quy định.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Thị uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thị uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ.

- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Thị uỷ và của Văn phòng Thị uỷ; giúp Thường trực Thị uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ và tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

- Là chủ sở hữu tài sản của Thị uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Thị uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thị uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị uỷ theo phân công, phân cấp.

- Quản ký tài chính, tài sản, công cụ, dụng cụ và phục vụ các lớp học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ giao.

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1285
Đã truy cập: 6216833