BAN DÂN VẬN

 

 Ban Dân vận

 

 


 

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 2 tầng, cơ quan Thị ủy Quảng Yên

- SĐT: 02033.875.521

- Email: bandanvan_tuqy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 1- Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 Ông NGUYỄN XUÂN LƯỢNG
Chức vụ: Trưởng ban
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0902 199 888
Email: nguyenxuanluong@quangninh.gov.vn    

 

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

 

- Chịu trách nhiệm trước cấp ủy về mọi hoạt động của Ban; phụ trách chung các hoạt động của Ban. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; công tác tài chính; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Ban; giữ mối liên hệ, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; là Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã.

- Theo dõi công tác dân vận của Đảng bộ Công an, Quân sự thị xã, Đảng bộ Khối Cơ quan Chính quyền; doanh nghiệp; Đảng bộ các xã, phường: Đông Mai, Minh Thành, Hà An, Tân An.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN KHANH
Chức vụ: Phó Trưởng ban 
Trình độ Chuyên môn: ĐH Luật Kinh tế
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0983996826

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà HOÀNG THỊ CHIẾN
Chức vụ : Phó Trưởng ban
Trình độ chuyên môn:  ĐH Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0936.686.630 
Email: 

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ chung; trực tiếp phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp, thông tin (thường xuyên, định kỳ, đột xuất) phục vụ hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy trên các lĩnh vực; tham mưu, tổng hợp báo cáo cấp ủy, báo cáo chuyên đề của ngành dọc cấp trên phục vụ cho hoạt động của cấp ủy về công tác dân vận; dự thảo các báo cáo giao ban hàng quý của Thường trực Thị ủy với Khối Dân vận thị xã.

- Giúp Trưởng Ban theo dõi việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; công tác kiểm tra giám sát của Ban; chương trình phối hợp công tác của MTTQ, các đoàn thể thị xã và các hội quần chúng.

- Phụ trách, theo dõi công tác giải quyết đơn thư, công tác giải phóng mặt bằng, tham gia phòng chống bão lụt.

- Theo dõi công tác dân vận của Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các hội quần chúng; Đảng bộ các xã, phường: Hiệp Hòa, Tiền An, Quảng Yên, Yên Giang, Nam Hòa, Sông Khoai, Cộng Hòa, Hoàng Tân.

 - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách hoặc được sự ủy quyền của Trưởng Ban.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

Bà NGUYỄN THỊ THẮM
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0934697957
Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Tổng hợp, soạn thảo báo cáo công tác tháng, quý, năm; báo cáo tình hình nhân dân; báo cáo chuyên đề, chương trình, kế hoạch công tác khi lãnh đạo Ban phân công; theo dõi, đề xuất công tác Thi đua-Khen thưởng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Đảng bộ các xã, phường: Cẩm La, Liên Hòa, Liên Vỵ, Tiền Phong, Phong Cốc, Phong Hải và Yên Hải.

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ của cơ quan (Quản lý con dấu; theo dõi, tiếp nhận và quản lý công văn đi-đến; thư điện tử của ban...).

- Phụ trách công tác Quản trị-hành chính, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động chung của cơ quan; tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được khoán chi và cơ sở vật chất được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

  2. Chức năng, nhiệm vụ

Điều 1. Chức năng

1.1. Ban Dân vận Thị uỷ là cơ quan tham mưu của Thị uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác tôn giáo, công tác dân tộc) của Thị ủy;

1.2. Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã.

 

Điều 2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình của thị xã, nghiên cứu đề xuất những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Thị ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác dân vận.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

 

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Thị ủy về công tác dân vận.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ thị xã.

 

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã.

 

2.4. Phối hợp:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy thực hiện các chương trình; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng thông tin ... về công tác dân vận; theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

- Phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng thị xã tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng Chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

 

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao:

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1009
Đã truy cập: 6216557