BTG

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

 

 

 

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 3 tầng, cơ quan Thị ủy Quảng Yên

 

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

 

 Bà Lê Thị Hay
  Chức vụ:  Trưởng ban
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
Trình độ LLCT: Cao cấp 
SĐT: 0984523155 
Email:  

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Trình độ chuyên môn: cử nhân sư phạm
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email: 
ĐT:  0982573099

 

 

Ông Đoàn Phú Long
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư thủy sản; Cử nhân Kinh tế
Trình độ LL Chính chị: Cao cấp
ĐT: 0203.3559224.  DĐ:0913.780001
 
 

 

 

 

Ông Vũ Mạnh Hường
Chức vụ: Chuyên viên 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0912673739 -   0203.3559.366
Email: vumanhhuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Bà Phạm Thị Thu Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tư tưởng
Trình độ LLCT: cao cấp chính trị
Email:
ĐT: 0974088682

 

 

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ 

 

Điều 1. Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu của Thị uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thị uỷ.

Điều 2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn thị xã; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cơ sở. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thị xã sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc thị xã trước khi trình Thường trực Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ.

2.4. Phối hợp:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy trong công tác xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị uỷ.

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối tuyên giáo và cán bộ tuyên giáo cấp ủy trực thuộc theo phân cấp quản lý.

-  Phối hợp với Ban Tổ chức Thị uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của thị xã.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Thị uỷ giao:

- Quản lý và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thị xã đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của Tỉnh uỷ và của Thị uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ thị xã.

 - Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, các cơ quan thuộc khối tuyên truyền thị xã đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-  Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1260
Đã truy cập: 2708081