Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

CƠ QUAN BAN TUYÊN GIÁO - TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ
THỊ ỦY QUẢNG YÊN 

 

 

 

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 3 tầng, cơ quan Thị ủy Quảng Yên

 

 

 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị Thị ủy Quảng Yên
(Ban hành kèm theo Quyết định số 112-QĐ/TU ngày 02/02/2021
của Ban Thường vụ Thị uỷ Quảng Yên)
 
 

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

  1. Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị thị xã Quảng Yên.
  2. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị thị xã Quảng Yên chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

  1. Cơ quan làm việc theo chế độ Thủ trưởng trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
  2. Mọi hoạt động của cơ quan phải tuân theo Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Quy chế làm việc của Thị uỷ và những quy định của Quy chế này; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy được năng lực của từng cán bộ, công chức, đề cao sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các thành viên cơ quan; bảo đảm dân chủ, kỷ cương, khoa học và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Điều 3. Ban hành văn bản, sử dụng con dấu

  1. Khi thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo thì sử dụng thể thức văn bản của Đảng. Các văn bản của ngành tuyên giáo phát hành thì sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Thị uỷ.
  2. Khi thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị theo quy định thì sử dụng con dấu của Trung tâm chính trị để cấp chứng chỉ hoàn thành lớp học.
  3. Khi thực hiện các nhiệm vụ chung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hoặc thực hiện các giao dịch công tác của cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh thì sử dụng con dấu chung của cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị thị xã.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị thị xã Quảng Yên được đảm bảo kinh phí hoạt động, thực hiện dự toán, quyết toán qua Văn phòng Thị uỷ.

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

 

 Bà Lê Thị Hay
 Chức vụ:  Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp
SĐT: 0984523155
Email:  
 
 
 
Phân công nhiệm vụ:
 
- Phụ trách chung mọi hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm trước Thị uỷ về toàn bộ hoạt động của cơ quan. Chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trước Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thị uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác chính trị tư tưởng, công tác thi đua - khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản cơ quan, chịu trách nhiệm về các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã.
- Trực tiếp phụ trách, theo dõi đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp thị xã và hoạt động báo cáo viên cơ sở. Tham mưu cho cấp uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thị xã và cơ sở theo quy định.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị theo nhiệm vụ của cơ quan và các nhiệm vụ của cấp ủy giao cho cơ quan tham mưu, thực hiện.
- Uỷ quyền cho Phó thủ trưởng thường trực cơ quan thay mặt điều hành, giải quyết công việc hàng ngày và thường xuyên của cơ quan khi vắng mặt.
- Là Phó trưởng ban chỉ đạo 35 thị xã. Tham gia một số Ban chỉ đạo của thị xã; hội đồng thi tuyển chức danh; hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm thi.
- Là báo cáo viên cấp tỉnh quản lý. Tham gia giảng bài theo chế độ của giảng viên kiêm chức.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của các chi bộ, đảng bộ: Đảng bộ khối cơ quan Thị uỷ, Đảng bộ khối cơ quan chính quyền, chi bộ khối dân, Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã, Đảng bộ trường Cao đẳng nông lâm Đông Bắc, Đảng bộ công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Yên Lập Quảng Ninh và Đảng bộ các phường: Quảng Yên, Yên Giang, Phong Cốc, Đông Mai.
- Là người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí về hoạt động của cơ quan.

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Phó trưởng ban
Trình độ chuyên môn: cử nhân sư phạm
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email: 
ĐT:  0982573099
 
 
 
Phân công nhiệm vụ:
 
- Tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan: Thường trực cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo công việc chung của cơ quan; chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan trong việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực được phân công.
- Trực tiếp phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chung và nhiệm vụ được giao theo lĩnh vực phụ trách. Dự các hội nghị theo sự uỷ quyền của thủ trưởng cơ quan. Giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy chế, nội quy cơ quan, công tác nội vụ, văn thư - lưu trữ của cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách và tham mưu xây dựng chương trình và triển khai công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản; Dư luận xã hội; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; công tác thông tin đối ngoại; công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Giúp thủ trưởng cơ quan xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, quy chế, quy định, quyết định, báo cáo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về lĩnh vực công tác được phân công. Chỉ đạo xây dựng các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm của cơ quan; tổng hợp các báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Thường vụ, Thường trực Thị ủy, của cấp trên theo lĩnh vực được phân công.
- Nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội trên địa bàn thị xã qua các báo cáo của cơ sở, kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội.
- Tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức các hội nghị triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.
- Ký các văn bản của cơ quan gửi các cấp uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và các phòng ban thị xã; các báo cáo tuần, tháng, quý và các báo cáo định kỳ, đột xuất khác khi được thủ trưởng uỷ quyền.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo đối với các chi, đảng bộ: Các phường, xã Hiệp Hoà, Cộng Hoà, Sông Khoai, Minh Thành; các chi bộ Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chi cục Thi hành án dân sự, Kho bạc nhà nước, Hạt kiểm lâm, Trung tâm khoa học kỹ thuật và sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh, Trung tâm khoa học kỹ thuật và sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh.
- Tham mưu tổ chức hội nghị giao ban định kỳ hàng quý trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Tham gia giảng bài theo chế độ của giảng viên kiêm chức. Thực hiện các nhiệm vụ được thủ trưởng phân công.
 
 
 
 
 

Bà Phạm Thị Thu Trang
Chức vụ: Phó trưởng ban
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tư tưởng
Trình độ LLCT: cao cấp chính trị
Email:
ĐT: 0974088682
 
Phân công nhiệm vụ:
 
- Tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công việc chung của cơ quan khi được uỷ quyền.
- Tham mưu xây dựng chương trình giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lịch sử Đảng; kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trình cấp uỷ phê duyệt. Xây dựng chương trình công tác khoa giáo; chương trình công tác văn hóa - văn nghệ; xây dựng và hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng, tham mưu cho Thủ trưởng các nội dung liên quan đến hồ sơ thi đua - khen thưởng của cơ quan.
- Giúp thủ trưởng điều hành các hoạt động ở trung tâm khi thủ trưởng đi vắng hoặc khi được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách công tác giáo vụ và công tác hành chính ở Trung tâm.
- Chỉ đạo tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng tháng; Tổng hợp các báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Thường vụ, Thường trực Thị ủy, của cấp trên theo lĩnh vực được phân công.
- Tham mưu tổ chức hội nghị giao ban định kỳ hàng quý trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Ký các văn bản của cơ quan gửi các cấp uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và các phòng ban thị xã; các báo cáo tuần, tháng, quý và các báo cáo định kỳ, đột xuất khác khi được thủ trưởng uỷ quyền.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo đối với các chi, đảng bộ: Đảng bộ các xã, phường Tiền An, Hà An, Tân An, Hoàng Tân; Đảng bộ Trường THPT Bạch Đằng; các chi bộ: Trường THPT Minh Hà, Trường THPT Đông Thành, Trường THPT Yên Hưng, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Trường THPT Ngô Gia Tự, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thị xã.
- Tham gia giảng bài theo chế độ của giảng viên kiêm chức. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 

 
 
 

 

Ông Vũ Mạnh Hường
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0912673739 -   0203.3559.366
Email: vumanhhuong@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp thủ trưởng, phó thủ trưởng thường trực xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản; Dư luận xã hội; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; công tác thông tin đối ngoại; công tác biên tập, tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương.
- Trực tiếp phụ trách các nhóm MOCHA 35 của Ban Chỉ đạo 35 thị xã. Giúp Phó thủ trưởng thường trực xử lý thông tin theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 35 thị xã và Ban chỉ đạo 35 tỉnh giao (huy động lực lượng báo xấu bài viết đăng tải thông tin sai trái, thù địch; đăng tải, chia sẻ bài viết hay, gương người tốt việc tốt..., trên các trang, nhóm của Ban chỉ đạo để giảm thiểu tin xấu độc nhất là tin bài phản ánh về thị xã Quảng Yên).
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo hàng tháng theo lĩnh vực được phân công, cập nhật các thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh về Thị xã gửi Thường trực Thị uỷ.
- Phối hợp tham mưu xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm của Ban; tham gia hoàn thiện hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng.
- Nắm và báo cáo số lượng đảng viên, cán bộ đoàn thể chính trị, quần chúng nhân dân tham gia các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng; quán triệt Nghị quyết các cấp của Đảng theo kế hoạch của Thị uỷ, Tỉnh uỷ.
- Trực tiếp làm công tác Văn thư - Lưu trữ, tiếp nhận công văn đến, chuyển công văn đi, lưu trữ các văn bản tài liệu liên quan đến hoạt động của cơ quan.
- Theo dõi một số chi bộ, đảng bộ: Đảng bộ xã, phường Nam Hoà, Yên Hải, Cẩm La; Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước; các chi bộ: Chợ Rừng, Ngân hàng chính sách xã hội, Công ty cổ phần giao thông công chính thị xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo cơ quan phân công.

 

 

 

Bà 
Chức vụ: 
Trình độ chuyên môn:  
Trình độ LLCT: 
Email:
ĐT: 

 

Phân công nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp thủ trưởng, phó thủ trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo; công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng bộ địa phương; công tác văn hóa, văn nghệ; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên; Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trực tiếp xây dựng các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của Ban; hoàn thiện hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng.
- Tham mưu xây dựng nội dung mở lớp theo kế hoạch được cấp ủy phê duyệt hàng năm.
- Theo dõi một số chi bộ, đảng bộ: Đảng bộ các phường, xã Phong Hải, Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong; các chi bộ: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bưu điện thị xã.
- Xử lý văn bản đi theo lĩnh vực được phân công, phối hợp với đồng chí Vũ Mạnh Hường thực hiện việc cập nhật, lưu trữ các văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực được giao hàng năm.
- Nắm và báo cáo số lượng báo cáo viên tham gia các kỳ hội nghị báo cáo viên của thị xã, Tỉnh uỷ và Trung ương.
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán tài chính các hoạt động của cơ quan và Ban Chỉ đạo 35 thị xã. Giúp thủ trưởng theo dõi và quản lý tài chính, tài sản sử dụng.
- Là thư ký các kỳ họp cơ quan hàng tháng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo cơ quan phân công.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi cần thiết cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị thị xã sẽ bổ sung, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho phù hợp./.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3095
Đã truy cập: 5596614