UBKT

 

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY 

 

 

 


 - Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 3 tầng, cơ quan Thị ủy Quảng Yên

- SĐT: 0203 3.680.096

- Email: uybankiemtra_tuqy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

I. Cơ cấu tổ chức

 


 

 

 

 

 

 

                    

   Ông Đống Văn Đô
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0912.643.488
Email: dongvando@quangninh.gov.vn
 

 

 

 

   

  

 

Ông Hoàng Mạnh Quân
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Thị ủy
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
Trình độ LL chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0963832165
Email:hoangmanhquan@quangninh.gov.vn

 

Ông Nguyễn Hữu Đức
Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ;
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân Luật;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐT: 0942291888; 0982999315

 

 

Ông Nguyễn Phi Hùng
Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ;
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐT: 0974884606

  

 

 

 

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ ( Theo Quy định số: 05-Qđi/TU (tạm thời)

 

 1. Chức năng

 

Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra thị xã Quảng Yên là cơ quan tham mưu giúp Thị ủy, Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Uỷ ban nhân dân thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định tại Điều 5, Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư; tại Khoản 9, Điều 7, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, Điều 7, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ công tác Nội chính; phòng chống tham nhũng; cải cách tư pháp và các nhiệm vụ khác do Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã giao. Chịu sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã trước mắt được sử dụng hai con dấu (của UBKT Thị ủy và Thanh tra thị xã) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, kế hoạch, đề án, nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật trình Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Uỷ ban kiểm tra Thị ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; phối hợp chuẩn bị các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, Nội chính, cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được cấp ủy, chính quyền phê duyệt.

- Tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định và khi được cấp ủy, UBND thị xã giao.

- Đề xuất, đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy đối với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật; công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

- Tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

- Sơ kết, tổng kết theo quy định.

2.2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát:

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức Đảng cấp dưới ; Ủy ban nhân dân các phường, xã; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2.3. Công tác thẩm định, thẩm tra:

Thẩm định, thẩm tra, tham gia góp ý vào các đề án, văn bản của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan được giao.

2.4. Công tác phối hợp:

Chủ động phối hợp với các Ban Đảng, phòng, ban chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, các chi, Đảng bộ trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ: Theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế quản lý công tác cán bộ, công chức, viên chức; công tác Nội chính; công tác cải cách tư pháp; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của Thị ủy và cấp uỷ trực thuộc Thị ủy; hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân và các nhiệm vụ khác do Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã giao.

2.5. Nhiệm vụ chuyên môn:

- Tham mưu với Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy phối hợp với các Ban Đảng giúp Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy thành lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

- Tham mưu với Ủy ban Kiểm tra Thị ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm (theo Điều 32, Điều lệ Đảng), Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân. Thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân thuộc thẩm quyền của Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra hoặc được cấp có thẩm quyền giao.

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định, và giúp cấp ủy theo dõi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tham mưu, giúp cấp ủy về công tác Nội chính; công tác cải cách tư pháp.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp với Ban Tiếp công dân thị xã thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trên địa bàn thị xã.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát do cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện.

- Quản lý biên chế, công chức, tài chính, tài sản được giao, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của thị xã.

2.6. Thực hiện nhiệm vụ khác:

Do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 612
Đã truy cập: 5594131