PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
 • - Địa chỉ:

  - Điện thoại văn phòng: 0203.3875275

  - Emai công vụ: 

 • 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 •  Vị trí, chức năng  
 • a) Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.
 • b) Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

   Nhiệm vụ, quyền hạn  

 • a) Trình Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của cấp trên; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi quản lý của Phòng.

  b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
 • c) Về lĩnh vực tài chính

   - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thị xã, Uỷ ban nhân dân xã, phường (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân thị xã dự toán ngân sách thị xã theo hướng dẫn của Sở Tài chính. 

  - Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thị xã và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách thị xã trình Uỷ ban nhân dân thị xã; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân thị xã; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. 

  - Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc thị xã. 

  - Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

  - Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thị xã quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thị xã; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân thị xã để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. 

  Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thị xã quản lý.

  - Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thị xã quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước. 

  - Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

  Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn

 •  d)Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  - Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã.

  - Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thị xã; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã. 

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

  - Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân 

  + Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;  

  + Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã;  

  + Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

  đ) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ được giao

 • e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

 • f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực chuyên môn được giao theo quy định của pháp luật.
 • g) Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thị xã.
 • h) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
 
 
Ông Vũ Đắc Cường 
Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
 Trình độ LLCT: Cao cấp 
SĐT: 0203.3681.815
 Email : vudaccuong@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ
  
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm tr­ước Uỷ ban nhân dân thị xã và trư­ớc pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ đư­ợc giao; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

a, Phụ trách công tác kế hoạch đầu t­ư, kế hoạch ngân sách. Trực tiếp tham m­ưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã công tác thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách thị xã theo phân cấp quản lý (bao gồm chi đầu t­ư xây dựng cơ bản, chi th­ường xuyên, chư­ơng trình mục tiêu phát triển kinh tế), quản lý kinh phí uỷ quyền ngân sách cấp trên và hoạt động tài chính ngân sách khối xã, ph­ường, đơn vị dự toán thuộc Thị xã.

b, Tham m­ưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách, các quy hoạch tổng thể và các quy hoạch phát triển ngành; Dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm của Thị xã; Tổng hợp xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và trung hạn; phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện Quy hoạch tổng thể Thị xã Quảng Yên đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

c, Trực tiếp phụ trách công tác quản lý ngân sách thị xã từ khâu lập dự toán, phân bổ dự toán, giao dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách theo quy định của Luật NSNN và Nghị quyết HĐND tỉnh, thị xã. Tổng hợp, kiểm duyệt các văn bản, báo cáo trình các kỳ họp HĐND thị xã thuộc nhiệm vụ cơ quan được giao.

d, Kiểm duyệt và ký “nháy” các văn bản của cơ quan tham mưu trước khi trình lãnh đạo UBND thị xã ký, ban hành thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng.

e, Tham gia Hội đồng đấu giá giao quyền sử dụng đất, thanh lý tài sản sung công quỹ nhà n­ước, đấu thầu, duyệt giá mua sắm tài sản từ công quĩ nhà n­ước; Hội đồng định giá tố tụng hình sự của Thị xã.

f, Tham gia Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết trên địa bàn Thị xã.

g, Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thư­ởng, quản lý sử dụng nguồn kinh phí của cơ quan theo qui định.

h, Phụ trách công tác cải cách hành chính của cơ quan; Trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công thị xã; Ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và đăng ký Hợp tác xã theo phân cấp quản lý hiện hành.

Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng phòng, cán bộ công chức cơ quan thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được UBND thị xã giao hàng ngày qua hộp thư công vụ và cổng công chức.

 
 
Bà  Nguyễn Thị Diệu Thúy
 Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học viện Hành chính quốc gia ngành Tài chính công
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 01662822080
 Email: Nguyenthidieuthuy.qy@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ:  

Tham mưu giúp việc cho Tr­ưởng phòng về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quản lý khối kinh tế khu vực ngoài nhà nước; phụ trách và trực tiếp thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

a, Giúp trư­ởng phòng dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hư­ớng dẫn thực hiện về công tác quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Thị xã.

b, Phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các xã, ph­ường, đoàn thể  tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quí, năm, giai đoạn theo qui định và theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Thị xã, Tỉnh; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và trung hạn theo qui định; Đồng thời hướng dẫn các xã, phư­ờng, các cơ quan đơn vị thuộc thị xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

c, Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các qui hoạch hàng năm và trung hạn.

d, Trực tiếp phụ trách trong công tác quản lý Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn thị xã;

 e, Trực tiếp phụ trách công tác quản lý ngân sách phường, xã trên địa bàn Thị xã từ khâu lập, chấp hành và quyết toán ngân sách cấp xã.

f, Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư­, phối hợp với các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư­ trong và ngoài nư­ớc đầu t­ư vào địa bàn Thị xã;

g, Giúp Trưởng phòng tổng hợp và theo dõi công tác thi đua khen thưởng của cơ quan; tổng hợp báo cáo thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng gửi các cơ quan chuyên môn theo quy định.

 
 
 
Ông Phạm Minh Hà
 Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
 Trình độ LLCT: Cao cấp lý luận
 ĐT: 0982882846
 Email: phamminhha@quangninh.gov.vn
   
 Phân công nhiệm vụ:
 

Tham m­ưu giúp việc cho Tr­ưởng phòng công tác tổng hợp kế hoạch đầu tư­, theo dõi các nguồn vốn đầu tư­ trên địa bàn (gồm cả nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước); phụ trách và trực tiếp thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

a, Tham m­ưu lập danh mục các dự án đầu tư­ xây dựng cơ bản hàng năm thuộc công trình thị xã làm chủ đầu tư theo phân cấp để trình HĐND thị xã phê duyệt danh mục; Thẩm định trình cấp kinh phí các nhiệm vụ chi đầu tư­ phát sinh từ nguồn ngân sách Thị xã và nguồn ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm.

b, Trực tiếp tổng hợp, giám sát các đơn vị thực hiện nguồn vốn đầu tư­ dự án công trình trên địa bàn Thị xã. Kiểm tra, rà soát việc tổng hợp tiến độ đầu tư­, giải ngân vốn đầu t­ư các nguồn vốn báo cáo Tỉnh, Thị xã theo quy định; Phát hành báo cáo định kỳ. 

c, Thực hiện công tác thẩm định nhiệm vụ đầu tư­, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư­ và nguồn vốn sự nghiệp các công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thị xã (Kiểm tra, rà soát quy trình, nội dung trình của cán bộ thuộc bộ phận được giao thực hiện trước khi trình Trưởng phòng và trình lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt).

d, Tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định hiện hành; theo dõi, rà soát và bổ sung kịp thời danh mục đầu tư công hàng năm và trung hạn để trình HĐND thị xã phê chuẩn; dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, Văn bản hư­ớng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật và các quy định của Uỷ ban nhân dân thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư­ về công tác kế hoạch - đầu t­ư trên địa bàn Thị xã.

e, Tổng hợp báo cáo các ch­ương trình, danh mục, dự án đầu tư­ trên địa bàn theo qui định và yêu cầu đột xuất, bao gồm: Các dự án thuộc danh mục đầu tư công; các dự án Chương trình xây dựng nông thôn mới; các dự án đầu tư sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp; các dự án thu hút đầu tư theo hình thức công tư (PPP). Trực tiếp hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư các các dự án vốn ngoài ngân sách theo phân cấp.

f, Tổ chức theo dõi, giám sát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, ch­ương trình, dự án, đề án đã đ­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt; h­ướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác đầu tư­ cấp xã, phư­ờng, đơn vị dự toán cấp thị xã.

g, Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư­; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu t­ư trên địa bàn Thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trách nhiệm đ­ược phân công.

h, Định kỳ lập báo cáo theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư­ gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đ­ược giao theo quy định.

Căn cứ nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ công chức cơ quan đã được giao các Phó trưởng phòng chủ động triển khai nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn được giao; có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của các cá nhân được giao việc phảo đáp ứng được yêu cầu: Tính chính xác về số liệu; đúng thời gian quy định; đảm bảo các quy định của Luật, nguyên tắc tài chính hiện hành. Ngoài nhiệm vụ nêu trên các Phó trường phòng được Trưởng phòng phân công thực hiện nhiệm vụ khác (nếu có); được ủy quyền phụ trách Phòng khi Trưởng phòng đi vắng và thực hiện dầy đủ chế độ thông tin báo cáo Trưởng phòng theo quy định

 

 Ông Vũ Mạnh Cường  
Chức vụ :Chuyên viên 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học viện Tài chính ngành Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875275 - 0978897809
Email: vumanhcuong.qy@quangninh.gov.vn

 

 

Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng và các Phó trường phòng các việc như sau:

a, Thực hiện cấp phát ngân sách bằng lệnh chi tiền. Chịu trách nhiệm chính trong việc nhập dữ liệu trên hệ thống quản lý tài chính TABMIS.

b, Thường trực và tiếp nhận hồ sơ về các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch tại Trung tâm hành chính công thị xã; thẩm định, trình thủ trưởng cơ quan phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và đăng ký Hợp tác xã theo quy định. Theo dõi và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

c, Theo dõi, quản lý giá tố tụng hình sự, giá mua sắm hàng hóa; Thẩm định kế hoạch chào hàng, hồ sơ chào hàng, kết quả chào hàng các gói hàng mua sắm tài sản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; tham gia Hội đồng đấu thầu, đấu giá, Hội đồng hủy vé xổ số… khi được Thủ trưởng cơ quan phân công.

e, Quản lý hoạt động tài chính ngân sách cấp xã gồm:

- Thẩm định dự toán chi đã phân khai chi tiết, thực hiện việc nhập TABMIS;

- Mùng 5 hàng tháng có trách nhiệm báo cáo số thu ngân sách cấp xã để tổng hợp báo cáo phục vụ giao ban thu NSNN của thị xã;

- Hướng dẫn, kiểm tra hỏa động thu – chi các quỹ; nguồn thu huy động đóng góp được quản lý ghi qua ngân sách và các hoạt động thu, chi khác tại xã, phường;

- Hướng dẫn các xã, phường sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính;

- Hướng dẫn các xã, phường xây dựng kế hoạch và hồ sơ gói thầu mua sắm tài sản.

 

 Bà Trần Kim Dung 
Chức vụ :Chuyên viên 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân ngành Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT: 0203.3875275 - 0987490682
Email: trankimdung@quangninh.gov.vn

 

 

Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng và các Phó trường phòng các việc như sau:

a, Thẩm định phân khai dự toán của các đơn vị, trình Thủ trưởng cơ quan cấp dự toán kinh phí hoạt động cho các đơn vị dự toán thuộc thị xã sau khi có Quyết định của UBND thị xã giao dự toán chi ngân sách năm cho các đơn vị thụ hưởng;

b, Thẩm định, trình cấp kinh phí các nhiệm vụ phát sinh từ nguồn ngân sách Thị xã và nguồn ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm.

c, Thẩm định hồ sơ dự toán, tham mưu cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành; Hàng quý thẩm định hồ sơ, tham mưu quyết định về cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng được hưởng theo quy định.

d, Làm kế toán thanh toán cho khối sự nghiệp y tế; Làm thủ quỹ, giao dịch thanh toán kinh phí hoạt động của cơ quan.

e, Hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện các chế độ quy định của nhà nư­ớc ban hành đối với ngư­ời làm công tác kế toán và kế toán trư­ởng.

  Bà Vũ Thanh Nga
 Chức vụ: Chuyên viên 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Viện Đại học Mở Hà Nội ngành Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT: 0203.3875275 - 0987394123
Email: vuthanhnga@quangninh.gov.vn    
 

Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng và các Phó trường phòng các việc như sau:

a, Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng trong công tác lập dự toán, phân bổ dự toán, giao dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách của toàn thị xã (bao gồm ngân sách cấp thị xã và cấp xã) theo quy định của Luật NSNN và Nghị quyết HĐND tỉnh; Tổng hợp báo cáo trình các kỳ họp HĐND thị xã thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Hàng tháng, quý, năm tổng hợp số liệu ngân sách của toàn thị xã báo cáo UBND thị xã, Sở Tài chính theo yêu cầu.

b, Mở sổ theo dõi các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, cấp thông tri dự toán, chi thanh toán các hạng mục công trình khi được lãnh đạo phòng phê duyệt. Hàng tháng tổng hợp báo cáo theo dõi nguồn vốn đầu tư gửi lãnh đạo phòng để phục vụ công tác điều hành giải ngân nguồn vốn.

c, Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đơn vị dự toán cấp I, gồm cả các Trường học).

d, Thực hiện việc nhập dữ liệu trên hệ thống quản lý tài chính TABMIS phần vốn đầu tư công và sự nghiệp có tính chất đầu tư..

e, Thực hiện công tác thẩm định giá tài sản tịch thu sung công quĩ Nhà n­ước.

f, Làm kế toán: Nguồn dự toán chi khác ngân sách thị xã; Tài khoản tạm giữ hàng phạt tịch; Tài khoản kinh phí ủy quyền.

g, Theo dõi và quản lý các loại quỹ: Đấu giá hàng tịch thu sung công quỹ Nhà nước; Kinh phí thẩm định quyết toán các công trình xây dựng.

 

 

 

 

  Bà Nguyễn Hải Yến

Chức vụ: Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh Doanh và Công nghệ ngành Tài chính ngân hàng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0203.3875275 - 0973990510

Email: nguyenthihaiyen.qy@quangninh.gov.vn

 

 Phân công nhiệm vụ:

 Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng và các Phó trường phòng các việc như sau:

a, Trực tiếp tổng hợp số liệu về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã, phường, đơn vị trên địa bàn để xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

b, Quản lý các đơn vị dự toán khối Chính quyền, khối Đảng, khối Vận thuộc Thị xã  và một số nhiêm vụ khác như sau:

- Theo dõi việc chấp hành dự toán ngân sách; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn về công tác tài chính, đầu tư, thẩm định các nội dung có liên quan đến hoạt động tài chính ngân sách và đầu tư các đơn vị dự toán được giao quản lý.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động thu - chi các Quỹ ngoài ngân sách tại các đơn vị được giao phụ trách.

- Xây dựng lịch, phối kết hợp với các đồng chí chuyên viên thuộc bộ phận để thực hiện việc thẩm tra quyết toán tài chính hàng năm của toàn bộ đơn vị dự toán thuộc thị xã; Tham mưu cho Trưởng phòng các Thông báo kết quả thẩm tra quyết toán tài chính năm của các đơn vị.

c, Tham mưu dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, Văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch – đầu tư trên địa bàn thị xã. Thẩm định quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

d, Tham gia công tác tổng hợp báo cáo các dự án đầu tư­ trên địa bàn theo qui định và yêu cầu đột xuất, bao gồm: Các dự án thuộc danh mục đầu tư công; các dự án Chương trình xây dựng nông thôn mới; các dự án đầu tư sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp; các dự án thu hút đầu tư theo hình thức công tư (PPP).

e, Theo dõi, tổng hợp các số liệu để phục vụ công tác cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư­; tham mưu xây dựng chương trình hoạt động xúc tiến đầu tư để phối hợp với các phòng ban chuyên môn có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư­ trong và ngoài nư­ớc đầu t­ư vào địa bàn Thị xã.

f, Quản lý biên lai, ấn chỉ; Làm công tác Văn thư, lưu trữ của cơ quan: Quản lý, theo dõi Hộp thư điện tử; công văn đi, công văn đến, giữ con dấu. Có trách nhiệm cập nhật thông tin kịp thời và chuyển thông tin cho Thủ trưởng cơ quan xử lý (theo giờ, 2 lần/ngày).

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Ngô Thị Liên 
Chuyên viên 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân ngành Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT: 0203.3875275 - 0976769469 
 Email: ngothilien@quangninh.gov.vn

 

  Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng các việc như sau:

a, Tham mưu dự thảo Quyết định, Chỉ thị xây dựng Kế hoạch trung hạn 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; Tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện việc thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí; các chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm của Phòng.

b, Trực tiếp quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã (không bao gồm đơn vị dự toán cấp I thuộc phòng Giáo dục); có trách nhiệm tổng hợp số liệu dự toán và quyết toán ngân sách tài chính của đơn vị sự nghiệp được giao quản lý; hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý tài chính; thẩm định quyết toán các nội dung có liên quan đến hoạt động tài chính ngân sách. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thu – chi tại các đơn vị phụ trách.

c, Thường trực công tác thu ngân sách: Trực tiếp theo dõi công tác thu tiền sử dụng đất; tham mưu cho Thị xã phương án, kế hoạch thu tiền sử dụng đất hàng tháng, quý, năm; phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết những vướng mắc trong công tác thu. Hàng tháng tổng hợp báo cáo để phục vụ công tác giao ban thu ngân sách. Phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà n­ước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

d, Theo dõi và tham mưu giúp Trưởng phòng việc cấp hỗ trợ các xã, phường kinh phí đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo Quyết định điều hành ngân sách của thị xã.

e, Phụ trách quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo giá cả thị trư­ờng trên địa bàn; kiểm tra việc niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tham m­ưu Uỷ ban nhân dân thị xã xây dựng hệ số giá đất trên địa bàn hàng năm theo quy định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định giá bồi thường giải phóng mặt bằng.

f, Thẩm định hồ sơ, tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - chuyển giao khoa học, công nghệ trên địa bàn Thị xã. Tham gia các Hội đồng thẩm định về hỗ trợ phát triển kinh tế từ nguồn ngân sách thị xã và ngân sách tỉnh, Trung ương (nếu có).

g, Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thị xã tăng cường công tác tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công theo hướng đấu thầu, đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công nhà nước trả tiền.

 

 

 

 

 

 Bà Vũ Thị Hà
Chức vụ :Chuyên viên 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học viện Tài chính ngành Kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0203.3875275 - 0945002899
Email:vuthiha@quangninh.gov.vn

 

 Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng và các Phó trường phòng các việc như sau:

a, Quản lý hoạt động tài chính ngân sách cấp xã, gồm:

- Hướng dẫn các xã, phường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu – chi ngân sách; lập dự toán thu – chi ngân sách xã, phường hàng năm chuyển bộ phận tổng hợp để tổng hợp chung toàn thị xã.

- Thẩm định quyết toán thi – chi ngân sách xã, phường; thực hiện lập báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách khối xã, phường theo quy định;

- Trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn về công tác tài chính, đầu tư và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; thẩm định các nội dung có liên quan đến hoạt động tài chính ngân sách và đầu tư cấp xã.

- Theo dõi quản lý, trực tiếp tham gia đốn đốc công tác thu ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ thu của khối xã, phường; tham mưu các biện pháp, giải pháp tăng thu ngân sách khối xã, phường.

b, Theo dõi tổng hợp quản lý tài sản công trên toàn thị xã; trực tiếp phụ trách việc tổng hợp, theo dõi quản lý, báo cáo theo quy định của Luật quản lý công sản, của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

c, Quản lý Khối kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hàng quý, năm và trung hạn về tình hình hoạt động của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp và Doanh nghiệp trên địa bàn; Hướng dẫn các HTX trên địa bàn chuyển đổi và giải thể theo Luật quy định; theo dõi việc thực thi hoạt động của các HTX theo Luật năm 2012; tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế t­ư nhân và các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ, thư­ơng mại và sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

d, Tổng hợp số liệu báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã định kỳ và đột xuất theo yêu cầu quản lý. Trực tiếp thực hiện và rà soát các thủ tục hành chính thuộc cơ quan, định kỳ báo cáo UBND thị xã theo quy định.

f, Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Chỉ số DDCI của toàn thị xã; báo cáo kết quả thực hiện thường kỳ theo quý, năm, giai đoạn và theo yêu cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2512
Đã truy cập: 6485926