PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên
- SĐT: 

 

 

 

A-  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ   

I -Vị trí, chức năng  

 Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển, hải đảo.  2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

II- Nhiệm vụ, quyền hạn  

 1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân thị xã ban hành.
 2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.
 3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.
 4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, phường (sau đây  gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thị xã.
 5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.
 6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.
 7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn;hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.
 8. Về công tác định giá đất
 9. a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các chương trình, đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của pháp luật;
 10. b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảng giá đất; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảng giá đất cho công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;
 11. c) Giải quyết các vướng mắc về xây dựng, điều chỉnh, thực hiện bảng giá đất tại địa phương;
 12. d) Điều tra, khảo sát, thống kê giá các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất;

đ) Cập nhật thông tin giá đất trong hệ thống thông tin đất đai và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất trong bảng giá đất của tỉnh;  

 1. e) Lập và gửi hồ sơ thẩm định bảng giá đất đến Sở Tài chính để thẩm định theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất;
 2. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 3. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
 5. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường.
 6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.
 7. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thị xã.
 8. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thị xã.
 9. Tổ chức thực hiện các dịch công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.
 10. Thường trực của Hội đồng giải phóng mặt bằng, thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

  

 

 

 

B- CƠ CẤU TỔ CHỨC

 I. Phòng Tài nguyên - Môi trường.

 

 

 

 

Ông TRẦN CÔNG NGUYÊN
 Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý đất đai
Trình độ LL chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0396392888
Email: trancongnguyen@quangninh.gov.vn
 


 

 

Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách chung, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của phòng, như công tác tổ chức, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của phòng về tài nguyên và môi trường, biển đảo, quản lý tài chính, tài sản, đối nội, đối ngoại,...

  

 

 

 

 

Bà ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HÀ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
ĐT: 0982332806
Email: doanthiphuongha@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

 Giúp Trưởng phòng trong lĩnh vực đăng ký biến động đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai; ký duyệt tất cả các hồ sơ hành chính về đất đai như: cấp quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất; cấp quyền sử dụng đất cho các trường hợp đấu giá thu cấp quyền sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất; các trường hợp không chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (trừ ký duyệt trình cấp CNQSD đất); Phụ trách công việc đối nội của cơ quan; theo dõi quản lý, tham mưu xác định giá đất trên địa bàn huyện; quản lý tài sản cố định của phòng; điều hành cơ quan khi trưởng phòng đi vắng, một số việc đột suất do trưởng phòng phân công. Những công việc phát sinh nếu thấy cần thiết phải giải quyết ngay làm lợi cho nhà nước, tổ chức và công dân thì quyết định giải quyết kịp thời, xong việc báo cáo với trưởng phòng. Những công việc khác phải được phép của trưởng phòng nếu tự ý làm gây hậu quả phải chịu trách nhiệm cá nhân trước trưởng phòng, tổ chức cấp trên và pháp luật.  

 

 

 

 

Ông PHẠM TUẤN CƯỜNG
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường
Trình độ LL Chích trị: Cao cấp
ĐT: 0982056558
 
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Trình độ LL chính trị:
ĐT: 0332218314 - 0968612868
Email: Nguyenthihanh@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
Bà PHẠM THU HUYỀN
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai 
Trình độ LL chính trị : Trung cấp
ĐT: 0332218314 - 0987551616
 
 
 
 
 
Bà CAO THỊ BỐN
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai - Đại học Khoa học môi trường
Trình độ LL chính trị:
ĐT: 02032218315 - 0974525171
 Email: caothibon@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Văn phòng Quản lý đất đai

 

 

 

 

 

 

Ông PHẠM MINH HẢI  
Chức vụ: Giám đốc Văn phòng QLDĐ
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai 
Trình độ LL chính trị: Trung cấp 
ĐT: 0203.6532886 - 0984221998 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN HỮU CHÍ
Chức vụ: P.Giám đốc Văn phòng QLDĐ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 Trình độ LL chính trị : Trung cấp
 ĐT: 0203.2218314 - 0912089458
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Chức vụ: Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế 
Trình độ LL chính trị :
ĐT: 0972031184
Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông DƯƠNG VĂN MẠNH

Chức vụ: Viên chức
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
Trình độ LL chính trị :
ĐT: 0396069888
Email: duongvanmanh@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN KIM QUYÊN
Chức vụ: Viên chức
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
 Trình độ LL chính trị: 
ĐT: 0348232999
Email: nguyenkimquyen@quangninh.gov.vn
 

 

 

 

Bà LÊ THỊ HIỀN
Chức vụ: Viên chức
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
Trình độ LL chính trị :
ĐT: 0966162013
Email: Lethihien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông LÊ QUANG TĨNH
Hợp đồng lao động
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
Trình độ LL chính trị :
ĐT: 0332638999
Email: 
 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
Hợp đồng lao động
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
Trình độ LL chính trị:
ĐT: 0348714258
Email: 

 

 

 

Bà TRẦN THỊ ĐỨC
Hợp đồng lao động
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai 
Trình độ LL chính trị :
ĐT: 0398808968
Email: 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 251
Đã truy cập: 6331038