PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

 Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên

- Điện thoại văn phòng: 0203.3875286

- Email công vụ: phongvhtt.qy@quangninh.gov.vn

 

 

Vị trí và chức năng

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên.  Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
 1. Chức năng: Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thông tin và truyền thông; thông tin đối ngoại trên địa bàn thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.
 3. Tổ chức thực hienejc ác văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biế, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông; thông tin đối ngoại trên địa bàn; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, phòng, chống bạo lực gia đình.
 4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch. Hướng dẫn thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
 5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công công. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn thị xã.
 6. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế ập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông, theo quy định của pháp luật.
 7. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh, truyền hình, mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
 8. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.
 9. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường.
 10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông trên địa bàn thị xã; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tốt cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
 11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông.
 12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 13. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
 14. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 15. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khách do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thĩ xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

Ông NGÔ ĐÌNH DŨNG
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý Văn hóa, bằng 2 Cử nhân kinh tế.
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0203.3 875 286 – 0912.091992
Email:

 

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Trực tiếp phụ trách công tác QLNN về Văn hóa, Văn nghệ quần chúng, Di sản văn hóa, Báo chí, Xuất bản. Phụ trách, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các lĩnh vực: Thông tin tuyên truyền; lễ hội, quảng cáo, thư viện và đọc sách, du lịch, dịch vụ văn hóa và thông tin; phụ trách công tác khoa học công nghệ, cải cách hành chính của cơ quan; phụ trách công tác khoa học công nghệ, cải cách hành chính của cơ quan.

 

 

 

 

Ông Lê Minh Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ, Kỹ sư CNTT
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT:0918856289

 

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các lĩnh vực: Bưu chính; Viễn thông; Công nghệ thông tin; Thể thao; Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (Xây dựng nếp sống mới, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa và công tác gia đình, thể dục thể thao);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông HOÀNG VÂN TRƯỜNG
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Ths Quản lý Văn hoá
Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: 
Điện thoại: 0915 355265

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 459
Đã truy cập: 6213152