Phòng quản lý đô thị

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

 

 

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên
- Điện thoại văn phòng: 0203.3872.280
- Email: phongqldt.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG 
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn : Thạc sỹ Thủy lợi 
Trình độ LLCT: Cao cấp 
ĐT: 0913075475 
Email: nguyenvancuong@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Ông ĐẶNG VĂN NINH
Chức vụ: Phó trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng dân dụng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0203. 3555668 - 0904744779
 
 
 
 
 

Ông PHẠM HUY HÙNG
Chức vụ: Phó trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng, Cử nhân, chuyên ngành Quản trị Tài chính - Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0904 499 848

 

 

 

 

 

Ông LÊ HÙNG TRƯỜNG 
Chức vụ: Chuyên Viên
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0878811118
Email:

 

 

 

Ông VŨ VĂN QUANG
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875280 - 0983471366

 

 

 

 

 

Ông LÊ SỸ ĐIỆP
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: ĐH luật, ĐH Xây dựng
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0979.330.818
Email: 

 

 

 

 

Ông Bùi Đức Thiện
Chức vụ: Chuyên Viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
Trình độ LLCT:
 ĐT: 0985982538

 

 

 

 

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

 

Vị trí, chức năng

 a) Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng;giao thông vận tải trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

b) Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Trình UBND thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn thị xã; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc chức năng chuyên môn của phòng.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải và xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng và giao thông vận tải.

c) Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND thị xã trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng, quảnlý giao thông vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

d) Những nhiệm vụ cụ thể lĩnh vực xây dựng

- Giúp UBND thị xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn thị xã theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

- Giúp UBND thị xã trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn thị xã theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu giữ hồ sơ, tài liệu quy hoạch, thiết kế xây dựng do phòng thẩm định thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND thị xã trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh;

- Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để UBND thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc UBND thị xã phê duyệt theo phân cấp;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới; chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn thị xã theo phân cấp.

đ) Những nhiệm vụ cụ thể lĩnh vực giao thông vận tải

- Tổ chức quản lý, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do thị xã chịu trách nhiệm quản lý;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông - Vận tải và chỉ đạo của UBND thị xã;

- Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông thị xã; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải xảy ra trên địa bàn thị xã.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh, UBND thị xã.

- Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, giao thông vận tải. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực do phòng quản lý.

f) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giaovới UBND thị xã, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

g) Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

h) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của phòng.

i) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực quản lý của phòng cho cán bộ, công chức xã, phường trên địa bàn.

k) Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thị xã. 

l) Thực hiện nhiệm vụ khác trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND thị xã và theo quy định của pháp luật.

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 923
Đã truy cập: 5784828