PHÒNG LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Phòng Lao động thương binh và xã hội

- Địa chỉ: 
-  SĐT:
 - Email: phongldtbxh.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 I -Chức năng, nhiệm vụ

 

Chức năng:

1.Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND thị xã và theo quy định của pháp luật.

 1.  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Trình UBND thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hon năm; đề án, ch­ương trình trong lĩnh vực lao động, ngư­ời có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao .
 2. Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, ngư­ời có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp thị xã.
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn thị xã sau khi được phê duyệt; hong tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, ngư­ời có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
 4. Giúp UBND thị xã quản lý nhà n­ước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế t­ư nhân; h­ướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, ng­ười có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
 5. Hư­ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thị xã theo phân cấp, uỷ quyền.
  6. H­ướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài t­ưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.
 6. Hư­ớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
 7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ ngư­ời có công và các đối t­ượng chính sách xã hội.
 8. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, ng­ười có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí trong hoạt động lao động, ng­ười có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.
 9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống hong tin, l­ưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà n­ước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội.
 10. Thực hiện chế độ hong tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đ­ược giao theo quy định của UBND thị xã và Sở Lao động – Th­ương binh và Xã hội.
 11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, đối với cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND thị xã.
 12. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.
 13. Phối hợp với Bệnh viện đa khoa và phòng Y tế thị xã trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; bảo vệ chăm sóc trẻ em tàn tật, mồ côi; vận động các nguồn tài trợ và quản lý, sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em ở thị xã; chỉ đạo và kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em ở các xã, phường.
 14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 II - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ông Vũ Đức Hào
 Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn: Th.s CTXH
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
SĐT: 01652.389.888
Email:
 
 
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao; trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, chính sách xã hội; quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức; tài chính - tài sản cơ quan, chế độ tiền lương; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư; thực hiện quy chế dân chủ; thường trực Ban quản lý đền ơn đáp nghĩa của thị xã kiêm Chủ nhiệm văn phòng Công tác xã hội thị xã theo Đề án thí điểm của tỉnh; giữ mối liên hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

 
 
Ông Nguyễn Văn Thuấn
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn:
 Trình độ LLCT:
Email:
SĐT: 0933031888 
 
 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Giúp việc cho Trưởng phòng; kiểm tra, thẩm định các văn bản trình ký các lĩnh vực: người có công; bảo trợ xã hội; BHYT cho các đối tượng xã hội; lao động - giải quyết việc  làm; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội; giữ mối liên hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Chí Bình  
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0203.3602965 - 0974670804
Email: vuchibinh@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Quản lý chính sách chế độ người có công, phòng chống tệ nạn xã hội; giải quyết đơn thư lĩnh vực được giao; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ xã, phường thực hiện chính sách được giao

 

 

 

 

 

 

Bà Bùi Thị Hoa Lệ  
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0203.3602965-0943378556
Email: buithihoale@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Quản lý chính sách lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề; giải quyết đơn thư lĩnh vực được giao.

 

 

 

 

Bà An Thị Thu Hoài
Chức vụ: Chuyên viên 
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Sơ cấp
ĐT: 0972481638

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công và chủ trì giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ Phòng; thẩm định hồ sơ đối tượng BTXH; phụ trách công tác văn thư, lưu trữ; tổng hợp, đôn đốc các bộ phận thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

 

 

Bà Dương Thị Thu
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
ĐT: 097682557
Email:
 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Quản lý chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; theo dõi dịch vụ chi trả nguồn bảo trợ xã hội cho các đối tượng chính sách; theo dõi tổng hợp các chương trình mục tiêu; hướng dẫn nghiệp vụ lĩnh vực được giao cho các xã, phường; giải quyết đơn thư lĩnh vực được giao.

 

 

  

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2032
Đã truy cập: 6224059