Phòng GD&ĐT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 • Địa chỉ: 61 Ngô Quyền - Phường Quảng Yên-Thị xã Quảng Yên-Tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại văn phòng: 02033875233
 •  Email công vụ: phonggddt.qy@quangninh.gov.vn

 

       Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý về giáo dục;Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

I - Chức năng, nhiệm vụ:

1 -Vị trí và chức năng:

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân thị xã; giúp úy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1.     Trình ủy ban nhân dân thị xã:

a)  Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uy ban nhân dân câp tỉnh vê hoạt động giáo dục trên địa bàn thị xã;

b)  Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thị xã;

c)    Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiếu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mâm non) trên địa bàn theo hướng dân của Sở Giáo dục và Đào tạo và ủy ban nhân dân thị xã.

2.2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) đối với: Trường trung học cơ sở; trường phố thông có nhiều cấp học trong đó không có cấp học trung học phố thông; trường tiếu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thấm quyền quản lý của ủy ban nhân dân thị xã.

2.3. Hướng dẫn, tố chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

2.4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phố cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân thị xã.

2.5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc ủy ban nhân dân thị xã khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phôi họp với Phòng Tài chính - KÌ hoạch thị xã xác định, cân đôi ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thâm quỵên phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguôn thu họp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc ủy ban nhân dân thị xã.

2.6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối họp với thanh tra thị xã, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

2.7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Mục 3, Khoản 3, Điều 1 Quyêt định này.

2.8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chưc các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân thị xã sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.9.     Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

2.10.  Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điến hình tiên tiên, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn thị xã.

2.11.  Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiếm tra, giải quyết khiêu nại, tô cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của úy ban nhân dân thị xã.

2.12.   Giúp ủy ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thấm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thâm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Úy ban nhân dân thị xã.

2.13.  Giúp Úy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các hội, tố chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

2.14.  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

2.15.  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của úy ban nhân dân thị xã.

2.16.  Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chât được giao theo quy định của pháp luật và của ủy ban nhân dân thị xã.

2.17.  Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và ủy ban nhân dân thị xã.

2.18.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch úy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

. lo chức và biên chê

3.1.     Tổ chức:

a)   Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

b)   Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân thị xã, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó;

-     Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quyết định này theo thẩm quyền và các công việc được Uy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phân công hoặc ủy quyên; thực hành tiêt kiệm chông lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

-     Có trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch ủy ban nhân thị xã về tổ chức, hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thị xã; phối họp với Trưởng phòng khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

-     Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Úy ban nhân dân thị xã: Quyết định bố nhiệm, bố nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc úy ban nhân dân thị xã; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thấm quyền quản lý nhà nước của úy ban nhân dân thị xã theơ quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c)   Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng;

d)  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyến, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Uy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật.

3.2.   Biên chế công chức của Phòng Giảo dục và Đào tạo:

a)  Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch úy ban nhân dân thị xã quyết định trong tổng biên chế công chức của thị xã do cơ quan có thẩm quyền giao.

b)  Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuân ngạch công chức và phâm chât, trình độ, năng lực của công chức.

c)   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chê công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thâm quyền phê duyệt.

3.3.    Các cơ sở giáo dục thuộc Uy ban nhân dân thị xã:

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp úy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đổi với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó không có cấp học trung học phô thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 (bẩy) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của ủy ban nhân dân thị xã về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân thị xã; Trưởng các Phòng: Nội vụ, Tài chính - Ke hoạch, Giáo dục và Đào tạo thị Chủ tịch úy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành

 

II - CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THÚY
Chức vụ : Trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ  
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
Trình độ Quản lý giáo dục: Cao cấp
ĐT: 0983117422
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
 
 •  Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ và chế độ chính sách, tài chính, thi đua, kế hoạch, cơ sở vật chất, cải cách hành chính của ngành Giáo dục thị xã.
 
 
 
 
 
 
 
 Bà NGUYỄN THỊ THÌN
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học  Sư phạm Toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
 ĐT : 0303.36800025 – 0974288580
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
 • Giúp Trưởng phòng theo dõi, quản lý hoạt động  nuôi - dạy và học của cấp học mầm non và cấp học tiểu học;- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các chuyên viên chuyên môn cấp học mầm non, tiểu học;- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng trường chuẩn Quốc gia của cấp học mầm non, tiểu học; xây dựng trường trọng điểm chất lượng cấp tiểu học; hoạt động dạy thêm học thêm;
 • Chỉ đạo việc tổng hợp báo cáo kết quả hàng tháng, kế hoạch và lịch công tác phục vụ hội nghị giao ban hàng tháng;
 • Là tổ trưởng tổ công tác chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 • Được Trưởng phòng ủy quyền chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể và các công việc chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo khi Trưởng phòng đi vắng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ  THÚY HỒNG 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0875571974
Email: nguyenthithuyhong@quangninh.gov.vn
 
 
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

 • Giúp Trưởng phòng theo dõi, quản lý hoạt động dạy và học của cấp trung học cơ sở;
 • Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các chuyên viên chuyên môn cấp học trung học cơ sở;
 • Phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng trường chuẩn quốc gia, hoạt động dạy thêm học thêm; xây dựng trường trọng điểm chất lượng của cấp trung học cơ sở;
 • Phụ trách các hoạt động giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, công tác học sinh sinh viên;
 •  Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thị xã;
 •  Phụ trách hoạt động nội vụ cơ quan;
 • Là tổ phó tổ công tác chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 Bà 
Chức vụ: Tổ chức cán bộ
Trình độ chuyên môn: 
 Trình độ LLCT: 
 ĐT : 
Email:

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

 • Tổng hợp nhu cầu biên chế của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; Tổng hợp, đề xuất phương án kiện toàn, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định; Thực hiện các quy định của pháp luật về việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; Lưu trữ, bảo quản, cập nhật hồ sơ viên chức toàn ngành; tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ của các cơ sở giáo dục; tham mưu và tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức ngành giáo dục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
 Chức vụ: Chuyên viên thi đua
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT : 0303.36800025–0913628066
Email: tdtt.qy.quangninh@moet.edu.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bà NGUYỄN HẢI BÌNH
 Chức vụ: Chuyên viên THCS
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT : 0303.36800025– 01653388688
Email: Cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
 • Tham mưu công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 6, lớp 10); phối hợp giải quyết học sinh chuyển đi, chuyển đến cấp THCS theo quy định.
 • Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình và hoạt động giáo dục THCS theo quy định ở các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật.
 • Dự thảo các văn bản chỉ đạo chuyên môn và các lĩnh vực liên quan của cấp học đối với cơ sở và báo cáo cấp trên, các cơ quan hữu quan... trình lãnh đạo duyệt và phát hành - Lưu các văn bản liên quan đến cấp học.
 • Theo dõi và tham mưu công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp THCS.
 • Tham mưu tổng hợp và dự trù kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn cấp học - Tổng hợp thanh toán chi cho các hoạt động của chuyên môn cấp THCS.
 • Tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nhiệm vụ năm học đối với cấp học; tổng hợp, đánh giá kết quả và chất lượng hoạt động chuyên môn THCS theo tháng hoặc đột xuất, báo cáo lãnh đạo quyết định.
 
 
 
 
Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN
Chức vụ :Chuyên viên tin học
Trình độ chuyên môn: Đại học tin học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT : 0303.36800025– 01656798530
Email : Toth.qy.quangninh@moet.edu.vn
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
 • Phụ trách quản trị mạng, trực tuyến và các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công;
 • Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện dạy học môn Tin học; phối hợp tham mưu các cuộc thi, giao lưu: Tin học trẻ, IOE…của cấp học.

 

                                       
 
Bà PHẠM THỊ HẢI YÊN
Chức vụ : Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại Học  Kế Toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT :0303.36800025–0384648700
Email: kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
 • Lập Kế hoạch dự toán ngân sách ngành GD, phân bổ ngân sách năm cho các đơn vị trực thuộc.
 • Theo dõi công tác xây dựng cơ bản ngành, tham mưu chủ trương đầu tư mua săm CSVC toàn ngành

 

Bà TRẦN THỊ TRUÂN
Chức vụ : Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT : 0303.36800025 - 0914554288
Email: kt.qy.quangninh@moet.edu.vn
 
 
 
 
 

 Ông VŨ ĐỨC ĐỘ
Chức vụ : Chuyên viên KHTH-CSVC
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT : 0303.36800025–02033609989
Email: khth.qy.quangninh@moet.edu.vn

 

 

 

 

Bà PHẠM THỊ KIM CHUNG
Chức vụ : Chuyên viên TH
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT : 0303.36800025–0974341250
Email: vp:cmth.qy.quangninh@moet.edu.vn
 
 
 
 

 

 
Bà 
Chức vụ : Chuyên viên mầm non
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT : 
Email: 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách 

 • Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình và hoạt động giáo dục GDMN theo quy định của bộ Giáo dục.
 • Dự thảo các văn bản chỉ đạo chuyên môn và các lĩnh vực liên quan của cấp học đối với cơ sở và báo cáo cấp trên, các cơ quan hữu quan... trình lãnh đạo duyệt và phát hành - Lưu các văn bản liên quan đến cấp học.
 • Theo dõi và tham mưu công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục cấp Mầm non.
 • Tham mưu tổng hợp và dự trù kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn cấp học - Tổng hợp thanh toán chi cho các hoạt động của chuyên môn cấp hoạc Mầm non.
 • Tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nhiệm vụ năm học đối với cấp học; tổng hợp, đánh giá kết quả và chất lượng hoạt động chuyên môn Mầm non theo tháng hoặc đột xuất, báo cáo lãnh đạo quyết định.
 • Tham  mưu xây dựng kế hoạch công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

 

 

 

Bà VŨ THỊ MAI HƯƠNG
Chức vụ : Chuyên viên THCS
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT : 0303.36800025- 0973608313
Email: Cmthcs.qy.quangninh@moet.edu.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách 

 • Tham mưu công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 6, lớp 10); phối hợp giải quyết học sinh chuyển đi, chuyển đến cấp THCS theo quy định.
 • Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình và hoạt động giáo dục THCS theo quy định ở các môn: Hóa học,Địa lý, Sinh học, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật… Toán, Vật lý, Công nghệ, Hoá học, Tự chọn
 • Dự thảo các văn bản chỉ đạo chuyên môn và các lĩnh vực liên quan của cấp học đối với cơ sở và báo cáo cấp trên, các cơ quan hữu quan... trình lãnh đạo duyệt và phát hành - Lưu các văn bản liên quan đến cấp học.
 • Theo dõi và tham mưu công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp THCS.
 • Tham mưu tổng hợp và dự trù kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn cấp học - Tổng hợp thanh toán chi cho các hoạt động của chuyên môn cấp THCS.
 • Tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nhiệm vụ năm học đối với cấp học; tổng hợp, đánh giá kết quả và chất lượng hoạt động chuyên môn THCS theo tháng hoặc đột xuất, báo cáo lãnh đạo quyết định.

 

Bà NGUYỄN THỊ MƠ
Chức vụ : Thủ Quỹ
Trình độ chuyên môn: Đại Học  Kế Toán
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT : 0303.36800025 - 0166826288
Email: nguyenthimopgdqy@gmail.com

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách 

 • Phụ trách các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công;
 • Phụ trách thủ quỹ, phát hành SGK

 

 Bà ĐẶNG THỊ MIẾN
Chức vụ : Nhân viên hành chính
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn thư
Trình độ LLCT: 
ĐT : 0303.36800025 - 0974460537
Email: Vanphong.qy.quangninh@moet.edu.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách 

 • Phụ trách các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công;
 • Phụ trách văn thư, tuyển sinh…

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 384
Đã truy cập: 6056307