TP

 

PHÒNG TƯ PHÁP

.

 

 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 3 tầng, khu liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên
- SĐT: 0203.3680.029  
- Email: phongtp.qy@quangninh.gov.vn

 

 

A-Chức năng, nhiệm vụ

Theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND thị xã Quảng Yên về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh”

I-Vị trí và chức năng

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật: theo dõi tình hình thi hành pháp luật: kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.

II-Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình UBND thị xã ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND thị xã: chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của HĐND và UBND thị xã trong lĩnh vực tư pháp; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp.

2.Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thị xã.

3.Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã, phường.

5.Thực hiện chức năng về xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật.

6.Theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

7.Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã ban hành; Giúp Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã, phường ban hành, quyết định biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định.

8.Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

9.Thực hiện nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở.

10.Giúp UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã.

11.Thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

12.Giúp UBND thị xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn.

13.Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định pháp luật.

14.Thực hiện chứng thực thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ về chứng thực đối với UBND cấp xã theo quy định pháp luật.

15.Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

16.Giúp UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

17.Giúp UBND thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật.

18.Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tư pháp.

19.Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và Sở Tư pháp.

20.Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định pháp luật và phân công của UBND thị xã.

21.Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tư pháp theo quy định pháp luật, theo phân công của UBND thị xã.

22.Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng Tư pháp theo quy định pháp luật và phân công của UBND thị xã.

23.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật./.

B. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc lan
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ Chuyên môn: Đại học
 Trình độ LL Chính trị: Cử nhân
ĐT:  0203.3683270 - 0916308157

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; trình UBND thị xã các văn bản tham mưu thuộc chức năng, nhiệm vụ; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quản lý và đăng ký hộ tịch; xây dựng văn bản QPPL; giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của phòng tại Trung tâm Hành chính công …

 

 

 Bà Nguyễn Thị Đông
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Cử nhân
ĐT: 0904760456 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; kiểm tra văn bản QPPL; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã, phường; công tác trợ giúp pháp lý; công tác quản lý về nuôi con nuôi; lĩnh vực bồi thường nhà nước…

             

 Bà Vũ Thị Hải Yến 
Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 0203.3680029-0932284969

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Rà soát, cập nhật thủ tục hành chính của cơ quan; công tác văn thư, lưu trữ; giúp Trưởng phòng tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo đột xuất khác; thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; đấu giá tài sản; tham gia giám sát hoạt động sổ xố…

 

 

 

                         

Bà Trần Thị Phương Thanh 
Chuyên Viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0203.3680029-0933313688

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Thường trực tiếp nhận, tham mưu giải quyết và trả kết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công thị xã gồm: lĩnh vực hộ tịch; dịch thuật; chứng thực. Tham gia giám sát hoạt động sổ xố; nghiệp vụ tài chính, tài sản của phòng

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 561
Đã truy cập: 5804992