PHÒNG Y TẾ

Phòng Y tế

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà B khu liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên
- Điện thoại văn phòng:  
- Email công vụ: phongyt.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ

 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
  ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên)

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

 1. Phòng Y tế thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện quản lý nhà nước về y tế: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã
 2. a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã;
 3. b) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế.
 4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo phân công về y tế trên địa bàn.
 5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về y tế sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tế.
 6. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 7. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
 8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tế đối với cán bộ, công chức xã, phường.
 9. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế.
 10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Y tế.
 11. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã. Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thị xã.
 12. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Y tế theo quy định của pháp luật.
 13. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật

 

II - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Ông VŨ HỒNG GƯƠNG
Chức vụ:  Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0203.3683.435 – 0915.188.828
 
 
 
 

 

 

Bà MẠC THỊ TUYẾT MAI
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y tế công cộng
Trình đô LL chính trị : Trung cấp
ĐT : 0967663900
 
 
 
 
 
 

 

Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:Cao đẳng dược
Trình đô LL chính trị : Trung cấp
ĐT : 0203.3683435 - 0916099394
Email : nguyenthihuong@quangninh.gov.vn

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 611
Đã truy cập: 6060370