YTE

Phòng Y tế

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà B khu liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên
- Điện thoại văn phòng:  
- Email công vụ: phongyt.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ

1- Vị trí, chức năng:

 • Phòng Y tế thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế Quảng Ninh.

 • Phòng Y tế thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định. Trụ sở làm việc của Phòng Y tế thị xã đặt tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

 2 -Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

 • Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chị thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các văn bản khác, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã trong lĩnh vực y tế, dân số.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 • Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực y tế theo quy định của Pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 • Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế, dân số trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
 • Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với trạm y tế xã, phường; phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã chỉ đạo các trạm y tế xã, phường thực hiện công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khỏe và triển khai các chương trình mục tiêu y tế, dân số nhằm nâng cao sức khẻo nhân dân, nâng cao chất lượng dân số.
 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với những hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố về lĩnh vực y tế, dân số và cán bộ, viên chức trạm y tế xã, phường.
 • Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
 • Thực hiện công tác thông tin, báo cáo đinh kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Y tế.
 • Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách, tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 • Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chưc, viên chức của Phòng Y tế và cán bộ, viên chức và người lao động tại các trạm y tế xã, phường theo quy định, theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy đinh của pháp luật.

II - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Ông Vũ Hồng Gương
Chức vụ:  Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0203.3683.435 – 0915.188.828
 
 

 

 

Bà Mạc Thị Tuyết Mai
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y tế công cộng
Trình đô LL chính trị : Trung cấp
ĐT : 0967663900
 
 

 

Bà Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn:Cao đẳng dược
Trình đô LL chính trị : Sơ cấp
ĐT : 0203.3683435 - 0916099394
Email : nguyenthihuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 472
Đã truy cập: 4880122