HND

HỘI NÔNG DÂN

 

 

  •   Địa chỉ: Số 44 Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên.
  •   Email công vụ: hnd.qy@quangninh.gov.vn
  •   SĐT:

 

I - Chức năng nhiệm vụ

  1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong một nhiệm kỳ. Có chức năng lãnh, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Thị ủy và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên. Đồng thời, thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Hội cấp trên và nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Quảng Yên.
  2. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và đề ra biện pháp để tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên, xây dựng tổ chức Hội các cấp trong thị xã vững mạnh, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  3. Phát động các phong trào hành động cách mạng trong hội viên nông dân, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CTXH thị xã, và các ban, ngành, hướng dẫn hội viên nông dân thi đua thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  4. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Hướng dẫn sơ, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến; làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy trong công tác lãnh đạo giai cấp nông dân; hướng dẫn các cấp Hội Nông dân trong thị xã tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  5. Bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã và xem xét quyết định việc bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành khi cần thiết. Quyết định và khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân cán bộ Hội thuộc cấp mình quản lý.
  6. Quyết định triệu tập Đại hội, Hội nghị Đại biểu Hội Nông dân thị xã chuẩn bị nội dung, nhân sự và tổ chức Đại hội cấp mình khi hết nhiệm kỳ.

 

 

II - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Vịnh
 Chức vụ: Chủ tịch Hội 
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư thương phẩm, Cử nhân kinh tế, 
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0982.875623
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
- Là người lãnh đạo cao nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã. Phụ trách chung và chịu trách nhiệm chính trước Thị uỷ, Hội Nông dân tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã về mọi mặt công tác Hội và phong trào nông dân toàn thị xã, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, công tác đối ngoại, công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng. Trực tiếp tuyên truyên, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phụ trách phong trào xây dựng Nông thôn mới.
- Thường xuyên giữ vững mối quan hệ với HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ngành liên quan, Đoàn thể, các ban Đảng, các tổ chức KT-XH của thị xã, để chỉ đạo các hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước; Chương trình công tác của Hội. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động của Hội, các chuyên đề công tác; thay mặt BCH, BTV báo cáo với Ban Thường vụ Thị ủy, Hội Nông dân tỉnh và thông báo cho BCH những vấn đề quan trọng của công tác Hội và phong trào nông dân thị xã, ký các văn bản của BCH, BTV.
 - Xử lý công văn đến hàng ngày của Hội nông dân thị xã. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và chủ trì kết luận các cuộc làm việc, cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nông dân thị xã.
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại các xã, phường: Minh Thành, Đông Mai, Sông Khoai, Cộng Hòa, Hiệp Hòa
 
 
 
Ông Nguyễn Đức Thuận 
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội 
Trình độ Chuyên môn:  Đại học nông nghiệp
Trình độ LL Chính trị: Cử nhân
ĐT: 0904351525
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
 - Cùng chịu trách nhiệm các mặt hoạt động phong trào nông dân thị xã
 - Điều hành, giải quyết công việc của tổ chức Hội khi  được phân công hoặc uỷ quyền. Giúp chủ tịch, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình, Kế hoạch công tác năm đã được BCH, BTV thông qua. Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của tổ chức Hội.
 - Phụ trách công tác tuyên truyền chuyển giao KHCN, phụ trách phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 - Xây dựng báo cáo quý, năm của cơ quan.
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại các xã, phường: Quảng Yên, Yên Giang, Tiền An, Hà An, Hoàng Tân và Tân An.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công và ủy quyền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông Phạm Chiến Thắng
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0912224363
Email: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phùng Thị Quyên
Ủy viên BTV, Cán bộ Hội
Trình độ Chuyên môn:  Đại học  kế toán
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0203.3875169 - 01666828116
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ chung của Ủy viên Ban Thường vụ theo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành.
- Phụ trách công tác Quản trị, hành chính, hậu cần; Tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí và cơ sở vật chất được giao; Theo dõi việc thực hiện quy định về quản lý tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thăm viếng của cơ quan.
- Tổng hợp số liệu dự thảo các văn bản liên quan đến hoạt động tài chính của cơ quan. Kế toán chi thường xuyên, Kế toán Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn thu khác của Hội. Chịu trách nhiệm đôn đốc việc xây dựng quỹ hội, thu nộp hội phí;
- Thư ký ghi chép các nội dung các cuộc họp BCH, BTV và Thường trực Hội nông dân thị xã.
- Phụ trách nghiệp vụ công tác tổ chức- Kiểm tra của Hội. Phụ trách mảng công việc phối hợp với công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh…
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại các xã, phường: Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, Cẩm La.
- Phối hợp thực hiện  một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 

 Vũ Thị Loan
Ủy viên BTV, Cán bộ Hội
Trình độ Chuyên môn:  Đại học chuyên ngành Chế biến thuỷ sản
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0975.629.598

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
- Trực tiếp thực hiện công tác hành chính- Văn thư Lưu  trữ của Cơ quan. Phụ trách công tác kinh tế xã hội: Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Quản lý các nguồn vốn vay ñy th¸c qua tổ chức Hội Nông dân; theo dõi các mô hình kinh tế, xã hội của Hội Nông dân; Hướng dẫn cơ sở lập các dự án vay vốn, quỹ phát triển sản xuất; trực tiếp làm thủ quỹ Quỹ Hỗ trợ nông dân.Phụ trách và theo dõi công tác thi đua khen thưởng của Hội;
- Chuẩn bị các nội dung báo cáo, văn bản cho hội nghị chuyên đề của BCH, BTV và  thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của cơ quan.
- Theo dõi và thống kê tình hình công tác tổ chức cơ sở Hội, hội viên nông dân; Trực tiếp xây dựng dự thảo báo cáo tháng, quý.
- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại các xã, phường: Phong Hải, Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong.
- Phối hợp thực hiện  một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1049
Đã truy cập: 2707870