HỘI NÔNG DÂN

HỘI NÔNG DÂN

 

 

 •   Địa chỉ: Số 44 Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên.
 •   Email công vụ: hnd.qy@quangninh.gov.vn
 •   SĐT:

 

I - Chức năng nhiệm vụ

 1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong một nhiệm kỳ. Có chức năng lãnh, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Thị ủy và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên. Đồng thời, thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Hội cấp trên và nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Quảng Yên.
 2. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và đề ra biện pháp để tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên, xây dựng tổ chức Hội các cấp trong thị xã vững mạnh, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 3. Phát động các phong trào hành động cách mạng trong hội viên nông dân, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể CTXH thị xã, và các ban, ngành, hướng dẫn hội viên nông dân thi đua thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 4. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Hướng dẫn sơ, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến; làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy trong công tác lãnh đạo giai cấp nông dân; hướng dẫn các cấp Hội Nông dân trong thị xã tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 5. Bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã và xem xét quyết định việc bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành khi cần thiết. Quyết định và khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân cán bộ Hội thuộc cấp mình quản lý.
 6. Quyết định triệu tập Đại hội, Hội nghị Đại biểu Hội Nông dân thị xã chuẩn bị nội dung, nhân sự và tổ chức Đại hội cấp mình khi hết nhiệm kỳ.

 

 

II - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG
 Chức vụ: Chủ tịch Hội 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 020333.875.521
 Email: nguyenthihoaihuong@quangninh.gov.vn
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Điều 2, Quy chế hoạt động của cơ quan Hội Nông dân thị xã Quảng Yên.

2. Theo dõi, chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của cơ quan Thường trực Hội Nông dân;

  

 
 
 
 
 
 
 
 NGUYỄN THỊ LÝ
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội 
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật 
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0981153228
Email: 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
 1. Đảm nhận nhiệm vụ kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân, quản lý, theo dõi các nguồn kinh phí của Hội Nông dân thị xã; Hàng quý lập báo cáo, đề xuất thu, chi các nguồn tài chính được giao;
 2. Theo dõi phát triển Chi hội, hội viên; tham mưu tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến tổ chức cơ sở hội, hội viên; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Hội; thực hiện công tác tổ chức, hậu cần cho các hội nghị, tập huấn nghiệp vụ cán bộ cơ sở; thực hiện nhiệm vụ thư ký, tổng hợp;
 3. Theo dõi, chịu trách nhiệm hoạt động của Hội Nông dân các xã, phường: Phong Cốc, Yên Hải, Cẩm La; Hoàng Tân, Tân An, Hà An, Tiền An, Minh Thành, Đông Mai,  Liên Vị, Tiền Phong, Liên Hòa, Phong Hải, Sông Khoai;
 4. Phụ trách phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề nông dân; Xây dựng chỉ tiêu, hướng dẫn cơ sở thành lập các Câu lạc bộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã phục vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
 5. Phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền, hoạt động các phong trào (nông thôn mới, nhà nông đua tài, văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội...)
 6. Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông dân; Kiểm soát nội bộ nguồn vốn, thu, chi Quỹ hỗ trợ nông dân.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
 
 
 
 

 

 VŨ THỊ LOAN
Chức vụ: Ủy viên BTV, Cán bộ Hội
Trình độ Chuyên môn:  Đại học chuyên ngành Chế biến thuỷ sản
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0975.629.598

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
 1. Thực hiện công tác văn phòng của Hội, gồm quản lý, phát hành công văn đi, tiếp nhận công văn đến, lưu trữ văn thư, phát hành và cất giữ, bảo quản dấu cơ quan;
 2. Tổng hợp xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên môn thuộc lĩnh vực giao (gồm đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các chi hội cơ sở; phối hợp với các cơ quan liên quan khác); báo cáo sơ, tổng kết của Hội; báo cáo được giao khác.
 3. Theo dõi, quản lý các nguồn vốn vay, vốn ủy thác; thủ quỹ Quỹ hỗ trợ nông dân; hướng dẫn cơ sở công tác sổ sách, lập dự án, theo dõi phối hợp quản lý nguồn vốn.
 4. Theo dõi, chịu trách nhiệm hoạt động của Hội Nông dân các xã, phường: Quảng Yên, Yên Giang, Nam Hòa, Cộng Hòa;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác./.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2972
Đã truy cập: 6218520