TRUNG TAM TRUYEN THONG VA VAN HOA

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ  VĂN HÓA 

 

 

Trụ sở


 - Địa chỉ: số 35 - P.Ngô Quyền - P. Quảng Yên - TX Quảng Yên
 -  SĐT:  0203.3875315
 - Email: ttttvvh.qy@quangninh.gov.vn

 

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN.

Điều 1. Chức năng.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Quảng Yên(sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thị xã Quảng Yên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ của UBND thị xã Quảng Yên; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh.

Trung tâm có trụ sở tại: Số 35- Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tại Kho bạc Nhà nước thị xã hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn.

 Để thuận tiện cho công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Trung tâm và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm thành lập 4 bộ phận có nhiệm vụ cụ thể như sau:

  1. Bộ phận hành chính, Tổng hợp – Thư viện.

- Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ các dịch vụ của Trung tâm; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi thu, chi và thanh quyết toán các đề án, dự án, hợp đồng của cơ quan; cấp phát lương, chi trả tiền điện nước, vệ sinh môi trường và các chế độ khác cho cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm, Tổng hợp, hạch toán các khoản thu -chi từ nguồn Dịch vụ.

- Công khai kinh phí hoạt động hàng năm như: Nguồn kinh phí ngân sách thị xã cấp, nguồn kinh phí thu từ dịch vụ của Trung tâm; công tác thanh quyết toán hàng năm, xây dựng kế hoạch tài chính năm sau;

- Quản lý tiền mặt, cơ sở vật chất và theo dõi, quản lý tài sản chung của cơ quan. Đón tiếp khách đến giao dịch, liên hệ công tác;

- Tham mưu kế hoạch hoạt động, tổng hợp báo cáo từng tháng, quý, năm của cơ quan trình lãnh đạo ký duyệt;

- Quản lý con dấu, nhận vào sổ theo dõi công văn đến, đi và lưu trữ theo quy định;

-Mua và cấp phát văn phòng phẩm, photo tài liệu, văn bản, tuyên truyền….thuộc phạm vi  củaTrung tâm;

- Tổ chức phòng đọc, phòng mượn cho độc giả và đáp ứng các yêu cầu chính đáng của độc giả, tuyên truyền thu hút ngày càng đông độc giả tới thư viện. Đảm bảo nguồn thu của thư viện.

- Duy trì, phát triển số lượng, số đầu sách báo, tạp chí và các tư liệu cần thiết khác thường xuyên theo yêu cầu chung của Thị xã

- Hướng dẫn và phát triển các Thư viện, phòng đọc ở các cơ sở trong thị xã; Tổ chức các cuộc thi đọc sách ở thị xã và tham gia với Tỉnh.

-  Tổng hợp báo cáo tháng, quý của các bộ phận và xây dựng báo cáo chung của cơ quan trước ngày 20 hàng tháng, trước ngày15 của  tháng cuối mỗi quý chuyển cho lãnh đạo Trung tâm ký duyệt.

  1. Bộ phận Truyền thanh - Truyền hình.

 Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng  tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

-  Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

-  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

-  Quản lý, Trạm phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với TrạmTruyền thanh các xã, phường trên địa bàn.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo theo quy định của pháp luật.  

-  Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên, thông tin viên, người vận hành máy, cán bộ văn hóa các xã, phường.

  1. Bộ phận Văn hóa, Thông tin, Thể thao.

 Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền cổ động, vui chơi, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, khai thác và quản lý các hoạt động Nhà văn hoá thị xã.

 - Tham mưu xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, tranh cổ động, tuyên truyền kịp thời các sự kiện của thị xã và của tỉnh, đất nước, xây dựng kịch bản tuyên truyền; tổ chức các hoạt động thông tin lưu động, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ Chính trị - Kinh tế - Xã hội của địa phương.

- Tuyên truyền trực quan, cắt, treo, dán băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tuyên truyền lưu động, các hoạt động lưu diễn văn nghệ tại các xã, phường trên địa bàn thị xã

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; Tổ chức tập huấn đội tuyển các môn thể thao của thị xã tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh và khu vực.

- Tổ chức Đại hội TDTT, các cuộc liên hoan văn nghệ, hội thi, hội diễn, thi đấu ở TX và tỉnh, hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở.

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao.

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật. 

 - Quản lý, bảo vệ các tài sản vật chất được giao.

  1. Bộ phậnBan quản lý DTLS Bạch Đằng, Bảo tàng, Du lịch.

- Quản lý, bố trí sắp xếp báo vệ các hiện vật trưng bày trong nhà Bảo tàng

- Tổ chức và phục vụ các hoạt động tham quan nhà Bảo tàng, thuyết minh giới thiệu các hiện vật, các di tích lịch sử trên địa bàn cho khác đến tham quan và nghiên cứu.

- Tổ chức sưu tầm hiện vật, bổ sung hiện vật làm phong phú nội dung trong nhà Bảo tàng.

- Tổ chức các Cuộc triển lãm Chuyên đề.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm báo cáo lãnh đạo thị xã về các nội dung có liên quan tới công tác quản lý, tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý di tích lịch sử Bạch đằng.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật. 

- Bảo vệ, quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà Bảo tàng , khu di tích và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 I - BAN GIÁM ĐỐC

 

  

  

 Ông Vũ Trọng Thanh
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa, ĐH Luật Kinh tế 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
Email: vutrongthanh@quangninh.gov.vn 
ĐT: 0989083088

 

 

 

 Ông
Chức vụ: Phó Giám đốc
( Phụ trách Văn hóa thông tin - Thể thao )
Trình độ Chuyên môn: 
Trình độ LL Chính trị: 
Email:  

 

 

 

  

Bà Ngô Thị Mai Hoa
Chức vụ: Phó Giám đốc
( Phụ trách Bảo tàng - Du lịch - Thư viện)
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
Email: ngothimaihoa@quangninh.gov.vn
ĐT: 01693843868

 

 

II - BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

Bà Lê Ngọc Hà  
Chức vụ: Kế toán
Trình độ Chuyên môn: ĐH Kế toán
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email:
ĐT: 0915584582

 

  

 

III -  BỘ PHẬN TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

 

 

 

Ông Lê Văn Báo
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ Chuyên môn:  Cao Đẳng Bách Khoa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
 Email: levabao@quangninh.gov.vn
ĐT: 0904655333

 

 

 

Ông Phan Hồng Quảng
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ Chuyên môn: TC PTTH, ĐH Luật 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: phanhongquang@quangninh.gov.vn
ĐT: 0983181973

 

 

 

Ông Đặng Ngọc Linh
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng ĐTVT
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: dangngoclinh@quangninh.gov.vn
ĐT: 0916571781

 

 

 

Bà Bùi Thị Niên
 Chức vụ: Phóng viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học báo chí
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email:
ĐT: 0912541346

 

  

 

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
Chức vụ: Phóng viên
Trình độ Chuyên môn: TC PTTH, ĐH Kinh tế
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email:
ĐT: 0989725988

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Túc
 Chức vụ: Phóng viên
Trình độ Chuyên môn: CĐ PTTH 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email:
ĐT: 0973274732

 

 

 

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết
 Chức vụ: Phóng viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học XHNV
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email:
ĐT: 0977417488

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thái
Chức vụ: Phát thanh viên
Trình độ Chuyên môn: ĐH Kế toán, ĐH Luật KT
Trình độ LL Chính trị: 
 Email: nguyenthithai@quangninh.gov.vn
ĐT: 0986670171
 

 

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Linh
Chức vụ: Nhân viên 
Trình độ Chuyên môn: 
Trình độ LL chính trị:
 Email:  
SĐT: 0327707020 
 
 
 

IV -BỘ PHÂN VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Quyền
Chức vụ: Nhân viên - TDTT
Trình độ Chuyên môn: ĐH TDTT
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email:
ĐT: 0976518782

 

 

 

Ông Vũ QuangVinh
Chức vụ: Nhân viên Văn hóa thông tin
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
 Email:
ĐT: 0982603184

 

  

 

Ông Vũ Văn Phong
Chức vụ: Nhân viên Văn hóa thông tin
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
 Email:
SĐT:  01668056668
 
 
 

 

 

Ông Hoàng Vân Trường
Chức vụ: 
Trình độ Chuyên môn: Ths Quản lý Văn hoá
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0915 355265
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

V - BỘ PHẬN BẢO TÀNG - DU LỊCH - THƯ VIỆN 

 

 

 

Bà ĐàoThị Hương Thủy 
Chức vụ: Nhân viên Bảo tàng 
Trình độ Chuyên môn: ĐH chuyên ngành lịch sử Đảng
Trình độ LL Chính trị:  
 Email: Đaothihuongthuy@quangninh.gov.vn
SĐT: 01674691791

 

 

 

Bà Thái Thị Thanh Thủy  
Chức vụ: Nhân viên Thư viện
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: Thaithithanhthuy@quangninh.gov.vn
SĐT: 0977756626

 

  


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2461
Đã truy cập: 2614049