TRUNG TAM TRUYEN THONG VA VAN HOA

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ  VĂN HÓA 

 

 

Trụ sở


 
 - Địa chỉ: số 35 - P.Ngô Quyền - P. Quảng Yên - TX Quảng Yên
 -  SĐT:  0203.3875315
 - Email: ttttvvh.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN.

 

Điều 1. Chức năng.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Quảng Yên(sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thị xã Quảng Yên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ của UBND thị xã Quảng Yên; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm có trụ sở tại: Số 35- Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tại Kho bạc Nhà nước thị xã hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn.

 Để thuận tiện cho công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Trung tâm và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm thành lập 4 bộ phận có nhiệm vụ cụ thể như sau:

  1. Bộ phận Hành chính, Tổng hợp.

- Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ các dịch vụ của Trung tâm; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi thu, chi và thanh quyết toán các đề án, dự án, hợp đồng của cơ quan; cấp phát lương, chi trả tiền điện nước, vệ sinh môi trường và các chế độ khác cho cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm, tổng hợp, hạch toán các khoản thu -chi từ nguồn Dịch vụ.

- Công khai kinh phí hoạt động hàng năm như: Nguồn kinh phí ngân sách thị xã cấp, nguồn kinh phí thu từ dịch vụ của Trung tâm; công tác thanh quyết toán hàng năm, xây dựng kế hoạch tài chính năm sau;

- Quản lý tiền mặt, cơ sở vật chất và theo dõi, quản lý tài sản chung của cơ quan. Đón tiếp khách đến giao dịch, liên hệ công tác;

- Tham mưu kế hoạch hoạt động, tổng hợp báo cáo từng tháng, quý, năm của cơ quan trình lãnh đạo ký duyệt;

- Quản lý con dấu, nhận vào sổ theo dõi công văn đến, đi và lưu trữ theo quy định;

         - Mua và cấp phát văn phòng phẩm, photo tài liệu, văn bản, tuyên truyền thuộc phạm vi của Trung tâm;

-  Tổng hợp báo cáo tháng, quý của các bộ phận và xây dựng báo cáo chung của cơ quan trước ngày 10 hàng tháng, trước ngày10 của tháng cuối mỗi quý chuyển cho lãnh đạo Trung tâm ký duyệt.

- Tổ chức phòng đọc, phòng mượn cho độc giả và đáp ứng các yêu cầu chính đáng của độc giả, tuyên truyền thu hút ngày càng đông độc giả tới thư viện. Đảm bảo nguồn thu của thư viện.

- Duy trì, phát triển số lượng, số đầu sách báo, tạp chí và các tư liệu cần thiết khác thường xuyên theo yêu cầu chung của Thị xã

- Hướng dẫn và phát triển các Thư viện, phòng đọc ở các cơ sở trong thị xã; Tổ chức các cuộc thi đọc sách ở thị xã và tham gia với Tỉnh.

  1. Bộ phận Truyền thanh - Truyền hình.

 Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng  tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Truyền thông cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

-  Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

-  Phối hợp với Trung tâm Truyền thông  tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng truyền hình tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với TrạmTruyền thanh các xã, phường trên địa bàn.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo theo quy định của pháp luật.  

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên, thông tin viên, người vận hành máy, cán bộ văn hóa các xã, phường.

  1. Bộ phận Thông tin-tuyên truyền, Thể dục -Thể thao.

-Tổ chức các hoạt động thông tin cổ động-thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động, vui chơi, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về  thể dục-thể thao, khai thác và quản lý các hoạt động Nhà văn hoá thị xã, sân vận động thị xã;

 - Tham mưu xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền kịp thời các sự kiện của thị xã và của tỉnh, đất nước, xây dựng kịch bản tuyên truyền; tổ chức các hoạt động thông tin lưu động, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ Chính trị - Kinh tế - Xã hội của địa phương;

- Tuyên truyền trực quan, cắt, treo, dán băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tuyên truyền lưu động trên địa bàn thị xã;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; Tổ chức tập huấn đội tuyển các môn thể thao của thị xã tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh và khu vực;

- Hướng dẫn phong trào thể dục-thể thao cho cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể dục-thể thao.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật. 

 - Quản lý, bảo vệ các tài sản vật chất được giao.

  1. Bộ phận Thư viện-Văn hóa quần chúng.

- Tổ chức phòng đọc, phòng mượn cho độc giả và đáp ứng các yêu cầu chính đáng của độc giả, tuyên truyền thu hút ngày càng đông độc giả tới thư viện. Đảm bảo nguồn thu của thư viện;

- Duy trì, phát triển số lượng, số đầu sách báo, tạp chí và các tư liệu cần thiết khác thường xuyên theo yêu cầu chung của Thị xã;

- Hướng dẫn và phát triển các Thư viện, phòng đọc ở các cơ sở trong thị xã; Tổ chức các cuộc thi đọc sách ở thị xã và tham gia với Tỉnh;

- Hàng năm tham gia tổ chức các cuộc liên hoan văn nghệ, hội thi, hội diễn. với tỉnh và ở địa phương;

- Duy trì và phát triển các câu lạc bộ sở thích văn hóa văn nghệ;

- Hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ cho cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ theo quy định của pháp luật; 

 - Quản lý, bảo vệ các tài sản vật chất được giao.

 

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 I - BAN GIÁM ĐỐC

 

  

  

 Ông VŨ TRỌNG THANH
Chức vụ: Giám đốc
( Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách HCTH - TTTH )
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa, ĐH Luật 
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
Email: vutrongthanh@quangninh.gov.vn 
ĐT: 0989083088
 
Nhiệm vụ đảm trách
- Chỉ đạo, phụ trách chung, nắm vững Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nghị quyết của cấp uỷ các cấp; nghị quyết và các chương trình công tác, Chương trình hành động của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và của cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện

- Thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời khi có công việc   dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Đảng bộ Khối CQCQ thị xã và của Chi bộ cơ quan.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn, các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể thị xã để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo Bộ phận Hành chính, Tổng hợp- Truyền thanh, truyền hình; Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, tài chính; Phó ban Thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần thị xã.

- Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Là người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Trung tâm về quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Là chủ tài khoản, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cơ quan trực tiếp duyệt và ký các báo cáo và các hợp đồng và các văn bản của Trung tâm.

- Giải quyết chế độ nghỉ phép, nghỉ chế độ, nghỉ ốm, nghỉ khi gia đình cán bộ, viên chức có việc riêng theo quy định.

 

 

 

 

  

Bà NGÔ THỊ MAI HOA
Chức vụ: Phó Giám đốc - 
( Phụ trách: Thư viện - Văn hóa QC )
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
Email: ngothimaihoa@quangninh.gov.vn
ĐT: 01693843868

 Nhiệm vụ đảm trách

- Giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp phụ trách bộ phận: Thư viện-Văn hóa quần chúng; quản lý, giải quyết công việc của bộ phận và tham mưu cho Giám đốc giải quyết các công việc của lĩnh vực mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công;

- Tham mưu giúp Giám đốc phụ trách xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hàng tháng, quý, năm của bộ phận phụ trách; tham mưu công tác phát triển phong trào văn hóa quần chúng, các câu lạc bộ sở thích văn hóa; phát triển Thư viện thị xã; tổ chức các hoạt động văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của thị xã và các cơ quan ban ngành.Tổng hợp viết báo cáo theo định kỳ của cơ quan, ký các báo cáo chuyên ngành phụ trách, báo cáo cơ quan và một số văn bản khác khi được Giám đốc ủy quyền; 

- Quản lý, theo dõi đôn đốc cán bộ, viên chức, người lao động của bộ phận phụ trách, thực hiện nghiêm túc việc chấp hành Quy chế làm việc cơ quan.

- Phụ trách công tác Nội vụ của cơ quan;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công việc của Bộ phận phụ trách; Thực hiện một số công việc khác khi được Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Phụ trách công tác công đoàn của Trung tâm.

 

 

 

 

 

Ông BÙI THANH HẢI
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0989630588
Email:

 Nhiệm vụ đảm trách

Giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp phụ trách bộ phận: Truyền thanh-Truyền hình; tham mưu trực tiếp giúp việc cho Giám đốc giải quyết công việc của bộ phận phụ trách và nhiệm vụ chung của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công phụ trách. - Biên tập Cổng TTĐT thành phần thị xã; - Duyệt bản tin phát thanh hằng ngày; - Phụ trách công tác tổng hợp chung cơ quan; - Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của cơ quan; - Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận; - Phối hợp với các bộ phận trong Trung tâm khi thực hiện hoạt động chung… - Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hàng tháng, quý, năm lĩnh vực phụ trách; Tổng hợp viết báo cáo theo định kỳ của cơ quan, ký các báo cáo chuyên ngành, báo cáo của Trung tâm và một số văn bản khác của bộ phận mình phụ trách khi được Giám đốc ủy quyền. - Quản lý, theo dõi đôn đốc cán bộ, viên chức, người lao động bộ phận mình phụ trách thực hiện nghiêm túc việc chấp hành, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan . - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công việc của Bộ phận phụ trách; Thực hiện một số công việc khác khi được Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. 

 

 

II - BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

Bà 
Chức vụ:
Trình độ Chuyên môn: 
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 
Email:

 

  

 

III -  BỘ PHẬN TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

 

 

 

Ông LÊ VĂN BÁO
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ Chuyên môn:  Cao Đẳng Bách Khoa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
 Email: levabao@quangninh.gov.vn
ĐT: 0904655333

 

 

 

Ông PHAN HỒNG QUẢNG
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ Chuyên môn: TC PTTH, ĐH Luật 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: phanhongquang@quangninh.gov.vn
ĐT: 0983181973

 

 

 

 

Ông ĐẶNG NGỌC LINH
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng ĐTVT
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: dangngoclinh@quangninh.gov.vn
ĐT: 0916571781

 

 

 

Ông LÊ VĂN DƯƠNG
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học Bách Khoa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Email: 
Điện thoại: 0352686838
 
 
 
 
 
 

 

Bà BÙI THỊ NIÊN
 Chức vụ: Phóng viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học báo chí
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: buithinien@quangninh.gov.vn
ĐT: 0912541346

 

 

 

 

Bà NNGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Chức vụ: Phóng viên
Trình độ Chuyên môn: TC PTTH, ĐH Kinh tế
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: nguyenthithuyduong@quangninh.gov.vn
ĐT: 0989725988

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ TÚC
 Chức vụ: Phóng viên
Trình độ Chuyên môn: CĐ PTTH 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: nguyenthituc@quangninh.gov.vn
ĐT: 0973274732

 

 

 

 

Bà PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT
 Chức vụ: Phóng viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học XHNV
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: phamthianhtuyet@quangninh.gov.vn
ĐT: 0977417488

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THÁI
Chức vụ: Phát thanh viên
Trình độ Chuyên môn: ĐH Kế toán, ĐH Luật 
Trình độ LL Chính trị: 
 Email: nguyenthithai@quangninh.gov.vn
ĐT: 0986670171
 

 

 

 
 

IV -BỘ PHÂN THÔNG TIN CỔ ĐỘNG - THỂ THAO

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN QUYỀN
Chức vụ: Trưởng bộ phận
Trình độ Chuyên môn: ĐH TDTT
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email:
ĐT: 0976518782

 

 

 

Ông VŨ QUANG VINH
Chức vụ: Viên chức văn hóa thông tin
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
 Email:
ĐT: 0982603184

 

 

  

 

Ông VŨ VĂN PHONG
Chức vụ: Viên chức văn hóa thông tin
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
 Email:
SĐT:  0368056668
 
 
 
 
 
 
Ông NGUYỄN MẠNH LINH
Chức vụ: Viên chức văn hóa thông tin
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị:
 Email:  
SĐT: 0327707020 
 
 
 
 
 
 
 Ông NGUYỄN TÙNG HẢI
Chức vụ: Viên chức thể dục thể thao
Trình độc chuyên môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
Email:
SĐT: 0967822694

 

 

 
 
 
 
 
 
 

V - BỘ PHẬN THƯ VIỆN - VNQC

 

 

 

 

 

Bà THÁI THỊ THANH THỦY  
Chức vụ: Viên chức thư viện 
Trình độ Chuyên môn: ĐH Văn hóa
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 Email: Thaithithanhthuy@quangninh.gov.vn
SĐT: 0977756626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ KIỀU LY
Chức vụ: Viên chức VHQC
Trình độ Chuyên môn: Đại học Giáo dục chính trị
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email: 
Điện thoại: 0915563422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 650
Đã truy cập: 6069956