TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

 

Địa chỉ cơ quan:

Số điện thoại:

Địa chỉ Email:

 

 

I - Chức năng nhiệm vụ 

1 - Vị trí, chức năng: 

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên có chức năng: Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2 - Chức năng, quyền hạn

a) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

b) Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

c) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức phát triển các điểm, khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án; Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất đã được giao quản lý để đấu giá;

e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã được chuyển nhượng; quỹ đất đã được tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định.

f) Tham mưu tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

g) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định

h) Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

i) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

 

 II - Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông NGUYỄN TIẾN HƯNG
Chức vụ: Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0904389292
 Email: nguyentienhung@quangninh.gov.vn


  

 

 

 

 Ông VŨ TRỌNG CHUNG 
Chức vụ : Phó giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
 Trình độ LL chính trị: Trung cấp
ĐT: 0912401926

 
 
 
 
 
 
Ông NGUYỄN CAO SƠN
Chức vụ : Phó giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0398095842
 
 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN TIẾN NHẬT
Chức vụ : Phó giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0379830556

 

 

 

 

 

 

 

 Ông VŨ SƠN LÂM 
Chức vụ: Nhân viên
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành kế toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0902.221.403

 

 

 

 

 

 

Bà ĐINH THỊ ĐỊNH
 Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT:
SĐT: 0919907967

 

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC PHONG
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT:
SĐT: 0972621683

 

 

 

 

 

 

Bà LÊ THỊ MINH QUYÊN
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp lý luận
SĐT: 0974787728

 

 

 

Ông DƯ ĐỨC THỊNH
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp lý luận
Email: 
SĐT: 0385612666

 

 

 

 

Ông PHẠM MINH HIỆP
 Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp lý luận
Email: 
 SĐT: 0983070588

 

  

 

 

Bà ĐỖ THANH KIM VÂN
Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
Email: 
 SĐT: 0982425368

 

 

Ông NGUYỄN THÀNH TÔ
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
Email: 
ĐT: 0934697766

 

 

Bà VŨ THỊ THANH THẢO
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
trình đok LLCT :
ĐT: 0933135229

 

 

 

Ông NGUYỄN HOÀNG LONG
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT :
ĐT: 0382086088

 

 

 

Bà BÙI THỊ MỊN
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT :
ĐT:0912.035.502

 

 

 

 

Ông NGUYỄN HUY THÁI
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT :
ĐT: 0986640613

 

 

 

 

Bà DƯƠNG THỊ HIÊN
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT : Đ
T: 0961020383

 

 

 

 

Ông HÀ QUÝ TÁM
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT : 

ĐT:0986.613.681

 

 

 

Ông VŨ ĐÌNH CHUNG
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT :
 ĐT:01633228999

 

 

 

Ông VŨ VĂN LONG
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT :
 ĐT: 0945.399.583

 

 

 

 

Bà BÙI THỊ THẮNG
Nhân viên
 Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0979058123
Email: 

 

 

Ông ĐẶNG VĂN LẬP
lái xe
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT :
 ĐT: 0989609399

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1360
Đã truy cập: 6303674