CAM LA

UBND XÃ CẨM LA

 

 

 

 

- Địa chỉ: Thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại văn phòng: 0203 3680 871

- Email công vụ:  ubndcamla.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ông NGUYỄN THÁI SƠN
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT:  0912370429
Email: nguyenthaison@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và cấp trên về các công việc theo quy chế. Trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác đối ngoại, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh, quốc phòng.

- Chủ trì các kỳ họp của Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và kết luận hội nghị. Đảm bảo các hoạt động của Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được tiến hành đúng chế độ và quy chế đã đề ra, giữ vững đoàn kết  nội bộ.

- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy. Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của xã. Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý tài chính Đảng.

- Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ ký các Nghị quyết và văn bản quan trọng của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy. Chỉ đạo các Phó Bí thư điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của tổ chức Đảng cấp trên và của Đảng ủy trong các lĩnh vực công tác; ủy nhiệm để Phó Bí thư Thường trực chủ trì công việc khi cần thiết.

- Tham gia phụ trách công tác quân sự, là Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự xã. 

 

 

 

 

 

Ông ĐẶNG VĂN VŨ
Chức vụ: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT : 0986607693
Email: dangvanvu@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

  - Đảm nhiệm công tác Tổ chức Đảng uỷ, chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đảng viên, dấu của Đảng bộ, triển khai các hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng theo quy định. Phụ trách Khối Dân vận, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban Thường vụ về công tác vận động quần chúng, nắm diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về công tác điều hành hoạt động kiểm tra, giám sát theo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Tiếp nhận và tham mưu cho Đảng ủy giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên.

- Được Bí thư Đảng ủy ủy quyền điều hành các công việc của Ban Thường vụ khi đồng chí Bí thư Đảng ủy đi vắng, chịu trách nhiệm về các công việc mình được ủy quyền giải quyết và phải báo cáo lại với Bí thư Đảng ủy.

- Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ ký các văn bản của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy theo sự phân công.

 

  

 

 

  Bà DƯƠNG THỊ DUNG
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0355098345
Email: duongthidung@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

 Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Điều 35, 36 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tài chính ngân sách; xây dựng cơ bản; an ninh - quốc phòng; tổ chức và cán bộ; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.

Trực tiếp làm Chủ tịch hội đồng hoặc trưởng ban chỉ đạo (theo quyết định cụ thể), như sau:

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự;

- Hội đồng thi đua khen thưởng;

- Hội đồng kỷ luật;

- Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy

- Ban chỉ đạo công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình;

- Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm thiên tai;

- Ban an toàn giao thông;

- Ban vì tiến bộ phụ nữ;

Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan.

- Ban chỉ huy quân sự xã;

- Ban công an xã;

- Tài chính - ngân sách xã;

- Địa chính và XDCB.

- Văn phòng HĐND-UBND xã;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

- Giữ mối quan hệ làm việc với TT Đảng, TT HĐND xã, tổ đại biểu HĐND thị xã ứng cử tại xã. Phụ trách trực tiếp và giải quyết các công việc nảy sinh hàng ngày đối với thôn Cẩm Thành và thôn Cẩm Liên.

 

 

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN CHỨC
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND 
Trình độ chuyên môn: ĐH Hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0354056322
Email: phamvanchuc@quangninh.gov.vn

 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

 

 

 

 

 

 

  Ông NGÔ ĐÌNH ĐỊNH
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
        ĐT: 0982450 287
Email: ngodinhdinh@quangninh.gov.vn
 
Nhiệm vụ đảm trách

- Xử lý công việc, điều hành hoạt động của UBND xã khi Chủ tịch UBND xã đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quốc Phòng; Sản xuất nông lâm ngư nghiệp; Giáo dục và đào tạo; Thống kê; Trật tự đô thị; Vệ sinh môi trường; Y tế; Thú y; Thuế; Công tác kiểm tra của cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

- Trực tiếp làm Chủ tịch hội đồng hoặc trưởng ban chỉ đạo (theo quyết định cụ thể), như sau:

Hội đồng tư vấn thuế;

Ban chỉ đạo quản lý lâm sản và bảo vệ rừng;

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh;

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Ban xây dựng;

- Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Ban chỉ huy Quân sự; Hợp tác xã nông nghiệp; Văn phòng - thống kê; khuyến nông; Trạm y tế; Trường học.

- Giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch trực tiếp phân công.

- Phụ trách trực tiếp và giải quyết các công việc nảy sinh hàng ngày đối với thôn Cẩm Lũy.

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN TUYỀN
Chúc vụ: Phó chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: ĐH Hành chính; Thạc sỹ Quản lý công
Trình Độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0917292862
Email: nguyenvantuyen.qy@quangninh.gov.vn
 
Nhiệm vụ đảm trách:

- Xử lý công việc, điều hành hoạt động của UBND xã khi Chủ tịch UBND xã đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa thông tin - TDTT; Lao động việc làm; Đào tạo nghề; Gia đình và trẻ em; Giảm nghèo; Tôn giáo; Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

- Trực tiếp làm Chủ tịch hội đồng hoặc trưởng ban chỉ đạo (theo quyết định cụ thể), như sau:

Hội đồng chính sách;

Hội đồng phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật;

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự;

- Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Tư pháp - hộ tịch; Văn phòng – HĐND-UBND; Văn hóa thông tin; Lao động thương binh và xã hội.

- Giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch trực tiếp phân công.

- Phụ trách trực tiếp và giải quyết các công việc nảy sinh hàng ngày đối với thôn Cẩm Tiến.

 
 

 

 

 

Ông DƯƠNG THANH HẢI
Chức vụ: Chủ tịch MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
        ĐT: 0979888562
Email: duongthanhhai@quangninh.gov.vn
 
 
 
 

 

Ông LÊ QUYỀN ANH
Chức vụ: Chủ tịch Hội ND
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Trình độ LLCT: 
        ĐT: 0928422844
Email: 

 

 

 

 

Bà DƯƠNG THỊ LEN
Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
        ĐT: 0374226 997
Email: duongthilen@quangninh.gov.vn

     

 

 

 

 

 

Ông DƯNG VĂN MẠNH
Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Trung cấp
        ĐT:  0395135 666
Email: duongvanmanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

   Bà BÙI THỊ THỦY
Chức vụ: Bí thư Đoàn TN
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
        ĐT: 0356866912
Email: buithithuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

   Bà ĐOÀN THỊ TRANG
Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT:
        ĐT: 0974709358
Email: doanthitrang@quangninh.gov.vn

 

 

 

  


   Bà NGUYỄN THỊ NGA
 Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND-UBND
Trình độ chuyên môn: ĐH Hành chính; Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
        ĐT: 0988482848
Email: nguyenthinga10@quangninh.gov.vn

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ MÃO
Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động XH
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số điện thoại:0363395502
Email: nguyenthimao@quangninh.gov.vn  

 

 

 

 

 

 

     Ông NGUYỄN VĂN TÔN
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp  
        ĐT: 0983723089  
Email: nguyenvanton@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Ông Đinh Văn Ninh
Chc vụ: Địa chính - XD
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0348438866
Email: dinhvanninh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

   Bà NGUYỄN THỊ NGHIÊN
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0983452818
Email: nguyenthinghien@quangninh.gov.vn
                                                   

  


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1004
Đã truy cập: 6223031