HIEP HOA

UBND XÃ HIỆP HÒA

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 Bà Đào Thị Hương Giang
  Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy
Trình độ Chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế TN-MT
Trình độ LL Chính tri: Cao cấp
SĐT: 
 
 
 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

 -Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và cấp trên về các công việc theo quy chế. Trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác đối ngoại, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh, quốc phòng

 -Chủ trì các kỳ họp của Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và kết luận hội nghị. Đảm bảo các hoạt động của Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được tiến hành đúng chế độ và quy chế đã đề ra, giữ vững đoàn kết  nội bộ.

-Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy. Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của xã. Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý tài chính Đảng.

-Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ ký các Nghị quyết và văn bản quan trọng của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy. Chỉ đạo các Phó Bí thư điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của tổ chức Đảng cấp trên và của Đảng ủy trong các lĩnh vực công tác; ủy nhiệm để Phó Bí thư Thường trực chủ trì công việc khi cần thiết.Tham gia phụ trách công tác quân sự, là Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự xã. 

 

 Ông Đoàn Quang Thắng
Chức vụ:  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
Trình độ chuyên môn:  Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: Cao cấp
SĐT: 0169.515.6995
Email:  

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

- Đảm nhiệm công tác Tổ chức Đảng uỷ, chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đảng viên, dấu của Đảng bộ, triển khai các hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng theo quy định. Phụ trách Khối Dân vận, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban Thường vụ về công tác vận động quần chúng, nắm diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về công tác điều hành hoạt động kiểm tra, giám sát theo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Tiếp nhận và tham mưu cho Đảng ủy giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên.

- Được Bí thư Đảng ủy ủy quyền điều hành các công việc của Ban Thường vụ khi đồng chí Bí thư Đảng ủy đi vắng, chịu trách nhiệm về các công việc mình được ủy quyền giải quyết và phải báo cáo lại với Bí thư Đảng ủy.Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ ký các văn bản của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy theo sự phân công.

Ông Đàm Quốc Toản Chủ tịch UBND
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT:  0913.010.166 
 Email: damquoctoan@quangninh.gov.vn

 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND. Chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện và điều hành chung các mặt công tác của UBND xã. là thủ trưởng cơ quan UBND xã.

- Trực tiếp phục trách: Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính ngân sách,xây dựng cơ bản của xã; trực tiếp điều hành về ngân sách và các nguồn lực đầu tư phát triển khác; Quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn khác; Trực tiếp chỉ đạo Ban Công an, Ban Quân sự, Ban tài chính, Trực tiếp phụ trách khối kinh tế, quản lý nhà đất, tài nguyên đất đai và công tác giải phóng mặt bằng.

-Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự; Chủ tịch Hội đồng thi đua-Khen thưởng; Trưởng ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới; Trưởng ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng ban Dân số-Kế hoạch hóa Gia đình; Chủ tịch Hội đồng tư vấn Thuế; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt nguồn gốc đất.

-Giữ mối liên hệ với Thường trực Đảng ủy-HĐND, các đại biểu HĐND và các cơ quan chuyên môn cấp trên.

 

Ông Đinh Tuân Thụy
Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0203.3875367 – 0948.509.300
Email:  

 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Xử lý công việc, điều hành hoạt động của UBND xã khi Chủ tịch đi vắng. Thay mặt UBND xã trong quan hệ phối hợp hoạt động MTTQ và các đoàn thể

Trực tiếp là chủ tịch hội đồng, trưởng ban chỉ đạo: Chủ tịch Hội đồng giáo dục xã;chủ tịch hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật; trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trưởng ban an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã; Phó ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các bộ phận sau: Bộ phận tư pháp, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, chính quyền điện tử của xã; công tác tôn giáo, công tác cải cách hành chính, Bộ phận văn hóa xã hội, bộ phận văn phòng, y tế, giáo dục, giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường, quản lý nghĩa trang.

Phối hợp chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã

Ông Đinh Đức Long
Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0974.709.307
Email:  

 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Bà Bùi Thị Hải Yến
Chức vụ:  Trưởng khối MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0977.257.734
Email:  

Ông Bùi Thanh Hải
Chức vụ:  Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0902.260.987
Email:  

Ông Nguyễn Thành Lam
Chức vụ:  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0978.202.050
Email:  

Ông Triệu Khắc Đoàn
Chức vụ:  Bí thư Đoàn TN
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: 
SĐT: 0965.041.794
Email:  

 

Ông Nguyễn Khắc Hải
Chức vụ:  Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: TC quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 01697.872.322
Email:  

Ông Bùi Thượng Huân
Chức vụ:  Chỉ huy Trưởng quân sự
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng quân sự
Trình độ LLCT:  trung  cấp
SĐT: 01656.110.117
Email:  

Bà Nguyễn Thị Nga
 Chức vụ:  Công chức tài chính kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT:  trung  cấp
SĐT: 0976.330.768
Email:  Ông Đoàn Phúc Vịnh
 Chức vụ:  Công chức tài chính kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT:  trung  cấp
SĐT: 01659.062.689
Email:  

Bà Đinh Thanh Loan
 Chức vụ:  Công chức Văn hóa xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
Trình độ LLCT:  trung  cấp
SĐT: 01665.043.248
Email:  

Ông Nguyễn Đại Hiền
Chức vụ:  Công chức văn hóa xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
Trình độ LLCT:  Trung  cấp
SĐT: 0968.218.123
Email:  

Bà Đinh Thị Xuyên
Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT:  Sơ cấp
SĐT: 01669.678.807
Email:  

 

Bà Đặng Thị Hường
Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân
Trình độ LLCT:  Sơ cấp
SĐT: 01685.069.305
Email:  

Ông Đinh Văn Ninh
Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Trình độ LLCT:  Trung cấp
SĐT: 01648.438.866
Email:  

Ông Hoàng Thái Đông
Chức vụ: CCông chức Địa chính môi trường
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Trình độ LLCT:  Sơ cấp
SĐT:0976.027.326
Email:

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2575
Đã truy cập: 3704764