TT HCC

 

 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

 

 

  • Địa chỉ: Số 179, Ngô quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại văn phòng: .0203.3681088. Số điện thoại tổng đài hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính: 0203.3682066
  • Email công vụ: tthcc.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

1- Chức năng: Trung tâm Hành chính công thị xã là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hành chính.Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 

2 - Nhiệm vụ:  Trung tâm Hành chính công thị xã với nhiệm vụ đảm bảo mọi điều kiện về: Cơ sở vật chất; phương tiện, môi trường làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin… để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân khi đến Trung tâm Hành chính công để liên hệ, giải quyết TTHC theo yêu cầu. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…), mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Phối hợp rà soát, kiểm tra tính hợp lệ, theo quy định những hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được UBND thị xã phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm đối với những TTHC có lưu lượng giải quyết thấp.  Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức (CC,VC) các cơ quan, đơn vị được cử đến Trung tâm để tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ của CC, VC tại Trung tâm theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo. Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã phường và Trung tâm hành chính công tỉnh thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã phường, Trung tâm hành chính công thị xã. Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin điện tử, tổng hợp, báo cáo đề xuất với Uỷ ban nhân dân thị xã việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến (dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan  nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng) theo các mức độ quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/11/2011 và các quy định khác có liên quan.  Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các cá nhân và tổ chức; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường và Trung tâm hành chính công thị xã. Bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ cá nhân và tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Thực hiện theo lộ trình việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; Cung cấp các dịch vụ có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính công khi được tổ chức, cá nhân yêu cầu và được cơ quan có thẩm quyền thông qua, không trái quy định của nhà nước. Kiểm tra, giám sát, theo dõi đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết TTHC nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết TTHC; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết TTHC chậm so với quy định trước khi có văn bản báo cáo Chủ tịch uỷ ban nhân dân thị xã (nếu cần thiết). Đánh giá, nhận xét về việc tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của công chức, viên chức tại Trung tâm; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ quản khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm; quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định và theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã; Chủ động báo cáo, đề xuất với UBND thị xã quyết định điều động hoặc luân chuyển công chức, viên chức vi phạm Quy chế làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao sau khi thống nhất với cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức.

 

 

3 - Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

  

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THỦY
Chức vụ: Giám đốc
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT : 0344638869

 

 

                Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ Nhà nước quy định, đồng thời trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm báo cáo kết quả công tác trước Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ mối quan hệ thường xuyên với các phòng chuyên môn, các ngành liên quan trên địa bàn thị xã, tỉnh.

- Chỉ đạo chuẩn bị và chủ trì các hội nghị, các buổi làm việc theo nhiệm vụ của Trung tâm và các nhiệm vụ của UBND thị xã giao; cùng các đồng chí Phó Giám đốc giải quyết các công việc của Trung tâm. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, các báo cáo và kế hoạch công tác tháng, quý, năm.

- Phối hợp cùng Thanh tra viên tổ chức trả lời việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân đến giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm.

- Phụ trách công tác tài chính, công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm.

 

 

 

Ông ĐINH CÔNG ĐƯỢC
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: Trung cấp
ĐT:  0986.622.875

 

          Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Giúp đồng chí Giám đốc điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm; các nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch UBND phụ trách Trung tâm. Chủ trì các cuộc làm việc khi được ủy quyền của Giám đốc Trung tâm. Tham mưu, đề xuất việc đổi mới, cải  tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và công dân.  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến các mức độ đối với các thủ tục hành chính tại Trung tâm theo chỉ đạo của tỉnh.

- Chủ trì kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, thành phần hồ sơ, tiến độ và thời hạn trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; chủ động trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại phát sinh liên quan đến TTHC, quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết TTHC; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết TTH quá hạn. Theo dõi, đôn đốc công chức các cơ quan làm việc tại Trung tâm trong việc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt thủ tục hành chính hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; báo cáo kịp thời lãnh đạo Trung tâm đề nghị Thủ trưởng các cơ quan điều chuyển hoặc xử lý đối với trường hợp cán bộ vi phạm quy chế làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc năng lực không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chủ trì phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường thực hiện những công việc liên quan đến quá trình giải quyết TTHC liên thông, trao đổi công tác nghiệp vụ. Theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường.

-  Tham gia việc hướng dẫn công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền.

 

 

 

 

 

Ông ĐỖ HẢI ĐĂNG
Chức vụ: Phó giám đốc
Trình độ Chuyên môn : Đại học
Trình độ LL Chính tri: Trung cấp
Email: dohaidang@quangninh.gov.vn
SĐT: 0984052666

 

            Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Giúp đồng chí Giám đốc điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm; các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch 

UBND thị xã phụ trách Trung tâm. Chủ trì các cuộc làm việc khi được ủy quyền của Giám đốc Trung tâm. Tham mưu, đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và công dân.

- Chỉ đạo công tác tổng hợp số liệu, tham mưu các báo cáo đột xuất, báo cáo tháng, quý, năm theo quy định. Chủ trì tổng hợp, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm; quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; đề xuất việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác khi cần thiết. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Trung tâm.

- Tham mưu cho Giám đốc trình UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã các văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ của Trung tâm; các quy chế, quy định khác theo sự phân công của Giám đốc. Tham mưu cho Giám đốc công tác cán bộ: Tiếp nhận, hợp đồng lao động; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ; bổ; thực hiện các chính sách đối với cán 

bộ, người lao động theo quy định.

- Chủ trì thực hiện công tác kiểm tra nội bộ; theo dõi việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định của Trung tâm; thu thập, khảo sát nắm bắt tình hình phản ánh của tổ chức, các nhân đối với hoạt động của các Trung tâm qua phiếu đánh giá sự hài lòng. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với tất cả cán bộ làm việc tại Trung tâm. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ làm việc tại Trung tâm. Chủ trì tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính tại Trung tâm; chỉ số cải cách hành chính; thực hiện Quy chế dân chủ

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật; thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động (xếp lương, nâng lương, 

nâng ngạch, chế độ phụ cấp, chế độ hưu trí, bảo hiểm, các chính sách xã hội khác); Tham mưu thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, công khai niêm yết kịp thời bộ TTHC, quy định thu phí - lệ phí (bao gồm một số cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ) bảo đảm nội dung và danh mục thủ tục theo quy định. Chỉ đạo công tác thông  tin tuyên truyền giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích….Tham mưu và tổ chức thực hiện cung ứng các dịch vụ được tại Trung tâm theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân, không trái với quy định của pháp luật.

- Trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các xã, phường; tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan; tham mưu trang bị 

các trang thiết bị cần thiết để phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ, giải quyết TTHC tại Trung tâm.

- Chỉ đạo công tác lễ tân, tổ chức đón tiếp khách đến làm việc với cơ quan; đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các buổi làm việc của Trung tâm; trang trí khánh tiết các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội,… Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ; in ấn tài liệu và cấp phát văn phòng phẩm; an ninh trật tự; môi trường; cảnh quan; phòng cháy chữa cháy tại cơ quan theo quy định. 

- Thực hiện việc đón tiếp, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến liên hệ, giải quyết TTHC tại Trung tâm và các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Trung tâm phân công.

 

 

Ông HOÀNG XUÂN CẢNH
Chức vụ: Công chức
Trình độ Chuyên môn : Thạc sỹ
Trình độ LL Chính tri: Trung cấp
SĐT: 0984805568
Email: hoangxuancanh@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 

 

Ông TRẦN HỮU THIỆN
Chức vụ: Công chức
Trình độ Chuyên môn : Đại học
Trình độ LL Chính tri: Sơ cấp
 SĐT: 0904163368 

 

              Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu, tham mưu, soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường; các báo cáo chuyên đề, 

báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

- Định kỳ hàng tháng lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với công chức làm việc tại Trung tâm. Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã phường tổng hợp kết quả lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân và tổ chức; số liệu giải quyết thủ tục hành chính hàng tháng, quý, năm báo cáo lãnh đạo Trung tâm.

- Phụ trách Quầy tổng hợp để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa - Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Phối hợp với cán bộ, công chức các phòng chuyên môn để bàn giao hồ sơ theo quy trình cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định về thu phí, lệ phí. Trực tiếp phụ trách trả kết quả; thu phí, lệ phí lĩnh vực: Đất đai- Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn đồng chí Mai Thị Thùy Linh thu phí, lệ phí các lĩnh vực còn lại đảm bảo theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm tổ chức niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính; phí, lệ phí mới ban hành đảm đảm kịp thời đầy đủ, đúng quy định

- Tổ chức cấp phát văn phòng phẩm cho các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm. Thường trực và hướng dẫn các cuộc gọi của tổ chức, cá nhân qua Tổng đài 02033.682.066.

- Theo dõi việc chấp hành nội quy làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử cán bộ và tinh thần, trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân đối với CCVC làm việc tại Trung tâm. Đôn đốc, nhắc nhở công chức các cơ quan làm việc tại Trung tâm thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; mặc trang phục, đeo thẻ công chức theo quy định. Tham mưu kịp thời với lãnh đạo Trung tâm đề xuất với cơ quan chủ quản thay thế công chức không thực hiện nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo công chức các cơ quan vắng mặt tại Trung tâm để lãnh đạo Trung tâm cho ý kiến. Theo dõi, số lượng cán bộ đoàn tham gia hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục lĩnh vực Quản lý cư trú; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Trung tâm những trường hợp cán bộ đoàn vắng mặt.

- Tham gia hướng dẫn tổ chức và công dân đến giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

 

 

 

Ông 
Chức vụ:
Trình độ Chuyên môn : 
Trình độ LL Chính tri: 
Email: 

 

   Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý văn bản, tài liệu gửi đến Trung tâm và quản lý, tổ chức việc phát hành các văn bản của Trung tâm theo Quy chế văn thư lưu trữ. Quản lý, sử dụng con dấu của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu lưu trữ chung của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành;  bảo quản tài liệu lưu trữ ngăn nắp, thuận tiện cho việc tra cứu sử dụng tài liệu lưu trữ. Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ nội bộ cơ quan. Theo dõi việc phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy nổ; điện, nước của Trung tâm.

- Phụ trách chính trong việc theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các lĩnh vực trên hệ thống phần mềm, lập danh sách tham mưu, báo cáo lãnh đạo Trung tâm để đôn đốc kịp thời theo đúng quy trình, đúng thời gian trả kết quả; tổng hợp danh sách cụ thể những hồ sơ quá hạn trong từng tháng, quý, năm để báo cáo lãnh đạo Trung tâm. Thường xuyên rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vaò phần mềm Một cửa điện tử.

- Quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công , vận hành hệ thống đường truyền trực tuyến, hệ thống camera giám sát của Trung tâm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chung; tích hợp dữ liệu hoạt động; thực hiện công tác an ninh mạng đảm bảo theo quy định. Quản lý, bảo trì định kỳ, đề xuất thay thế, bổ sung các thiết bị, công nghệ thông tin còn thiếu. Khi máy tính hỏng hay cần sửa chữa, thay thế phụ tùng phải gỡ thiết bị lưu trữ hoặc xoá hết dữ liệu và phần mềm ứng dụng liên quan đến công tác điều hành quản lý của cơ quan trước khi giao cho đơn vị sửa chữa.

- Phối hợp cùng bộ phận trả kết quả của Trung tâm để đưa kết quả hồ sơ đã giải quyết xong của tổ chức, công dân lên Cổng dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Hướng dẫn tổ chức và công dân thực hiện việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến các mức độ đối với các thủ tục hành chính tại Trung tâm.

- Phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn để bàn giao hồ sơ theo quy trình cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Phối hợp, hướng dẫn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường thực hiện những công việc liên quan đến quá trình giải quyết TTHC liên thông, trao đổi công tác nghiệp vụ. Theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường.

- Có trách nhiệm trả kết quả; thu phí, lệ phí khi đồng chí Mai Thị Thùy Linh vắng mặt. Tham gia hướng dẫn công dân đến giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

 

 

 MAI THỊ THÙY LINH
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ Chuyên môn : Đại học
Trình độ LL Chính tri: Sơ cấp
ĐT: 01632941991
Email:

 

            Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

- Phụ trách chính việc tiếp và hướng dẫn công dân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Định kỳ hàng tháng lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với công chức làm việc tại Trung tâm.

- Phụ trách Quầy  trả kết quả; thu phí, lệ phí thủ tục hành chính theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc trích để lại từ các khoản thu phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm theo đúng quy định. Tổng hợp số liệu báo cáo thu, 

nộp phí, lệ phí hàng tháng, quý, năm báo cáo lãnh đạo Trung tâm.

-Phối hợp với Kế toán Trung tâm chốt sổ, báo cáo thuế theo quy định. Chịu trách nhiệm nhập, xuất kho văn phòng phẩm; chi trả kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm. Trực tiếp làm thủ quỹ của cơ quan.

-Theo dõi việc bảo đảm môi trường, cảnh quan, vệ sinh nơi làm việc và khu vực trụ sở của cơ quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Trung tâm phân công.      

 

 

 

 

Bà TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0974391831
Email:


 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1376
Đã truy cập: 6318927