Tổ chức bộ máy CCT

 

CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

 

- Địa chỉ: Số 174, đường Ngô Quyền phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại văn phòng: 02033.682.070

- Email công vụ: cct.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

I - Chức năng, nhiệm vụ:

1 - Chức năng

 • Chi cục Thuế thị xã Quảng Yên là đơn vị hành chính trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2 - Nhiệm vụ và quyền hạn

Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo qui định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

 • Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản qui phạm pháp luật về thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn;
 • Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo qui định của pháp luật thuế và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của ngành; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 • Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn;
 • Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế;
 • Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật;
 • Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước;
 • Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế;
 • Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.
 • Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
 • Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
 • Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Thuế.
 • Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.
 • Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

 

 

II - TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 ông Trần Đình Thanh 

Phó Chi cục trưởng trực tiếp phụ trách     

  Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 02033.680.298; 0912182298

Email: tdthanh.qni@gdt.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách

Lĩnh vực phụ trách: lãnh đạo, chỉ đạo và phụ trách điều hành chung các mặt công tác của Chi cục Thuế và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành các công tác sau:

Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; Công tác dự toán thu NSNN; Công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế; công tác tuyên truyền-hỗ trợ người nộp thuế; công tác quản lý các khoản thu về đất; công tác pháp chế thuế; công tác quản lý thu lệ phí trước bạ; công tác quản lý ấn chỉ thuế; công tác thi đua, khen thưởng.

Thực hiện giải quyết các công việc của đồng chí Bùi Quang Hùng khi đồng chí Hùng đi công tác.

 

 

ông Bùi Quang Hùng  

Chức vụ Phó Chi cục trưởng   

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 02033.681.667; 0913087487

Email:bqhung.qni@gdt.gov.vn

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách 

Lĩnh vực phụ trách: Công tác kiểm tra; công tác thuế ngoài quốc doanh; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; công tác thuế thu nhập cá nhân; công tác kê khai- kế toán thuế và tin học; công tác quản lý thu phí , lệ phí và thu khác ngân sách; công tác ủy nhiệm thu và Hội đồng tư vấn thuế; công tác hành chính, văn thu, lưu trữ; công tác quản lý tài chính, quản trị.

Thực hiện giải quyết các công việc của đồng chí Trần Đình Thanhkhi đồng chí Thanh đi công tác.

 

 

 

CÁC ĐỘI TRỰC THUỘC

 

 

1 - Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ

Số điện thoại : 02033.682.070;

Đội trưởng: Vũ Thị Huê 

 

2 - Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền

Số điện thoại 02033.682.726

Đội trưởng:  Phạm Thị Ngọc Anh

 

3- Đội Kiểm tra thuế

Số điện thoại : 02033.683.998

Đội trưởng:  Nguyễn Thanh Hiền.

Phó đội trưởng: Nguyễn Minh Thoan

 

4- Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học

Số điện thoại : 02033.875.740;

Đội trưởng: Ngô Mạnh Hoài.

 

5- Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác

Số điện thoại : 02033.546.000

Đội trưởng:  Mạc Minh Huyên.

Phó đội trưởng: Vũ Thị Bích Hạnh

 

6- Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

Số điện thoại : 02033.681.668

Phó đội trưởng: Phạm Văn Lai

 

7- Đội Thuế số liên phường, xã

Số điện thoại : 02033.680.299

Đội trưởng:  Đồng Quang Thắng.

Phó đội trưởng: Phạm Sỹ Cường

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 291
Đã truy cập: 6053477