BAN QUẢN LÝ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT BẠCH ĐẰNG

24/11/2020

 

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
BẠCH ĐẰNG, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 
 
 
 
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:

 

I - Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1- Chức năng

Ban Quản lý di tích lịch quốc gia đặc biệt Bạch Đằng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý di tích Bạch Đằng thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ đối với các di tích thuộc cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng trên địa bàn thị xã Quảng Yên theo quy định của pháp luật.

2 - Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Căn cứ chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thị xã để xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm về công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ đối với các di tích thuộc cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng trên địa bàn thị xã Quảng Yên, trình Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên phê duyệt. Triển khai công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy hoạch, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt theo thẩm quyền;

b) Quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích theo phân cấp và theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, y tế…; Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và du khách tham gia giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích;

c) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, trùng tu, tôn tạo di tích do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với chính quyền cơ sở và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị của di tích; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nhằm phát huy các giá trị lịch sử của di tích đến các tầng lớp nhân dân địa phương và du khách trong nước, quốc tế theo quy định của Luật di sản văn hóa và các quy định hiện hành; hướng dẫn tham quan và tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ đối với các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng trên địa bàn thị xã Quảng Yên theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khảo cổ, sưu tầm, bảo quản, trưng bày các giá trị văn hóa, lịch sử, quản lý hồ sơ, tài liệu, hệ thống trưng bày và các nội dung trưng bày chiến thắng Bạch Đằng phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích;

g) Tổ chức học tập, nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hộ. Tổ chức khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của di tích để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; Tổ chức tiếp nhận nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, thị xã; huy động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn lực của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích theo quy định;

h) Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật; lập kế hoạch sử dụng các nguồn thu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

i) Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động và thực hiện các chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan theo quy định;

l) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư trong công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên giao và theo quy định của pháp luật.

II - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Ông PHẠM CHIẾN THẮNG
Chức vụ: Trưởng Ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0912224363
Email: 
 
 

 

 
 
Bà LÊ NGỌC HÀ
Chức vụ: Kế toán
Trình độ Chuyên môn: ĐH Kế toán
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0915584582
Email:
 
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ Chuyên môn: ĐH chuyên ngành bảo tồn bảo tàng
Trình độ LL Chính trị: 
Trung cấp  
Email:
ĐT: 01684648896
 
 
 
 
 
 

Ông NGUYỄN VĂN THOẠI
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ Chuyên môn:
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
 Email:
ĐT: 0912224609

 
 
 
Bà ĐÀO THỊ HƯƠNG THỦY
Chức vụ: Viên chức thư viện 
Trình độ Chuyên môn: ĐH chuyên ngành lịch sử Đảng
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp  
 Email: Đaothihuongthuy@quangninh.gov.vn
SĐT: 01674691791
 
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2408
Đã truy cập: 6230081