CV 112/UBND-TD V/v trả lời đơn thư của một số công dân phường Phong Hải kiến nghị liên quan đến việc đòi họp lại chợ Cốc cũ tại Đình Cốc

28/01/2016 00:00

Tài liệu tải về: CV 112

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng