Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Quyết định số 554/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện Ba Chẽ
02/03/2022 15: 00:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 554/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 553/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ba Chẽ
02/03/2022 14: 50:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 553/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 552/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Ba Chẽ
02/03/2022 14: 45:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 552/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 551/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Ba Chẽ
02/03/2022 14: 40:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 551/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 550/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Ba Chẽ
02/03/2022 14: 35:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 550/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng,...
Quyết định số 118/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/01/2022 14: 30:00
Ngày 02/3/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 118/2022/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm...
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân huyện ban hành
05/01/2022 11: 00:00
Ngày 05/01/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về...
Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ
28/03/2021 16: 00:00
Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 27/TB-UBND ngày 19/3/2021 về việc công bố công...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ
10/06/2020 10: 30:00
Ngày 10/6/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc công bố công khai Kế...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3457
Đã truy cập: 6605742