Các phòng ban

13 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: 

      1. Văn phòng HĐND và UBND

      1. Cơ cấu tổ chức: 

 Ông Trần Văn Dũng: Chánh Văn phòng 
Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng:  033.3888.223
Số điện thoại di động:      0945.095.165
E-mail: tranvandung_ubbc@quangninh.gov.vn

 Ông Đinh Văn Ngọc: Phó Chánh Văn phòng 
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  0333.888.384
Số điện thoại di động:      0942.784.814
E-mail:

           

      2. Vị trí, chức năng 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, là bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.   

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.  

3.  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh.

 

3.  Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND và UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện sau khi được phê duyệt; công tác phối hợp của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐND và UBND huyện. 

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND huyện. 

3. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. 

4. Giúp HĐND và UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện. 

5. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND và UBND huyện; đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện. 

6. Trực tiếp thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa", cổng thông tin điện tử; triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; thường trực tiếp công dân theo quy định. 

7. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND và UBND huyện giao.       

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

      2.1. Cơ cấu tổ chức:

 

1.jpg

 Bà Phạm Thị Hằng: Trưởng phòng

Năm sinh: 1967
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Giáo dục chính trị
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng: 0333.888.267
Số điện thoại di động:     0949.876.816
E-mail: phamthihang_ubndbc@quangninh.gov.vn

Bà Phạm Thị Huệ: Phó Trưởng phòng
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng: 0333.888.357
Số điện thoại di động:     0912.402.195
E-mail:

   

Ông Lưu Minh Thắng: Phó trưởng phòng 
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng: 0333.790.829
Số điện thoại di động:     0916.855.423
E-mail:  thangpgdbc@gmail.com

 2.2. Chức năng, nhiệm vụ: 

* Chức năng:

 

      Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

      Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

* Nhiệm vụ:

 

      1. Trình UBND huyện:

      a, Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và có trách nhiệm tổ chức và thực hiện sau khi được ban hành.

      b, Dự thảo quyết định, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dụng cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

      c, Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường tiểu học, trường tiểu học và THCS, trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

      d, Xây dựng các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: các trường THCS, trường Tiểu học, trường Tiểu học và THCS, trường Mầm non, cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện, trình UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

      2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

      3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

      4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

      5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiệ công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

      6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

      7. Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục đào tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

      8. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. và Sở Tài chính.

      9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

      10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, tham mưu cho UBND huyện về công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

      11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

      12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

     13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

    3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

      3.1. Cơ cấu tổ chức: 

 

hoan.jpg

 Ông Nịnh Quốc Hoàn: Trưởng phòng 
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng:  033.3888.318
Số điện thoại di động:     
E-mail: ninhquochoan@quangninh.gov.vn

 

 Ông Hồ A Lộc: Phó Trưởng phòng 
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Số điện thoại văn phòng:  033.3790.816
Số điện thoại di động:     
E-mail: hoaloc@quangninh.gov.vn

Bà Nguyễn Thanh Tâm: Phó Trưởng phòng 
Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại văn phòng:  033.3888.251
Số điện thoại di động:   
E-mail: nguyenthanhtam.tcbc@gmail.com


 3.2. Chức năng, nhiệm vụ:

 Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật:

1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn huyện.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định.

3. Lập dự toán thu NSNN đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND để trình HĐND huyện quyết định. Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để UBND trình HĐND quyết định, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Lập quyết toán thu, chi NSNN trình UBND để trình HĐND phê chuẩn. Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã.

4. Phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu NSNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình UBND huyện xem xét gửi Sở Tài chính; báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách gửi Sở Tài chính sau khi được HĐND huyện phê chuẩn.

6. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên.

7. Giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

8. Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch UBND huyện về các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn.

9. Hướng dẫn người đăng ký kinh doanh về ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó.

10. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với hộ kinh doanh cá thể trong các trường hợp cần thiết.

 11. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

 

  

      4. Phòng Nội vụ:

      4.1. Cơ cấu tổ chức: 

 

Ông Vi Thanh Vinh: Trưởng phòng 
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng:  033.2243.828
Số điện thoại di động:     
E-mail: vithanhvinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Phó Trưởng phòng 
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng:  033.3888.203
Số điện thoại di động:     
E-mail: nguyenthanhtung_ubbc@quangninh.gov.vn

 

4.2. Chức năng, nhiệm vụ:

*/ Chức năng:
   1. Phòng Nội vụ huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành ở huyện. 
   2. Phòng Nội vụ huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh. 
  */ Nhiệm vụ: 
   1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 
   2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao. 
   3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 
   4. Về tổ chức, bộ máy: 
       a/ Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
       b/ Trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định hoặc Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; 
       c/ Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định; 
       d/ Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật. 
   5. Về quản lý sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp: 
       a/ Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm; 
       b/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; 
      c/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã. 
   6. Về công tác xây dựng chính quyền: 
      a/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
      b/ Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân cấp xã; giúp Uỷ ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật; 
     c/ Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện; 
     d/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng thôn, bản, khu phố. 
   7. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
  8. Về cán bộ, công chức, viên chức: 
     a/ Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; 
     b/ Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp. 
  9. Về cải cách hành chính: 
    a/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương; 
    b/ Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện; 
    c/ Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện và tỉnh. 
  10. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn. 
  11. Về công tác văn thư, lưu trữ: 
     a/ Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; 
     b/ Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Lưu trữ huyện. 
  12. Về công tác tôn giáo: 
      a/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn huyện; 
      b/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của huyện và phối hợp với cơ quan chức năng của huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới tôn giáo theo quy định của pháp luật. 
     c/ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 
  13. Về công tác thi đua, khen thưởng: 
      a/ Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện. Xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. 
      b/ Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện. 
      c/ Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện và cơ sở. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện. 
      d/ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của Pháp luật; quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng, thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định; 
 14. Phối hợp Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Nội vụ theo thẩm quyền. 
 15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn huyện. 
 16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về công tác Nội vụ trên địa bàn huyện. 
 17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện. 
 18. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan mua sắm hoặc được trang bị, cấp phát theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện. 
 19. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban  nhân dân xã, trị trấn về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 
  20. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.  

      5. Phòng Văn hoá và Thông tin:

      5.1. Cơ cấu tổ chức:

 

NguyenDung.JPG

 

Bà Nguyễn Phương Dung: Trưởng phòng 
Năm sinh: 1968
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.109
Số điện thoại di động:    
E-mail:  nguyenphuongdung@quangninh.gov.vn

 Ông Vi Văn Dũng: Phó phòng 
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục - Thể thao
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng: 033.3790.830
Số điện thoại di động:     0942.905.568
E-mail: vivandung@quangninh.gov.vn


      5.2. Chức năng, nhiệm vụ:

      * Vị trí và Chức năng:

      - Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn; về báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn.

      - Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

      - Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Trình UBND cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triẻn thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông,

      - Trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện, dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

      - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi dược phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

      - Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập TDTT; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH; xây dựng GĐVH, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá...

      - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 


      6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

      6.1. Cơ cấu tổ chức: 

 

NguyenThiMai.JPG

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai: Trưởng phòng 
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.305
Số điện thoại di động:     0987.395.509
E-mail: nguyenthithuymai@quangninh.gov.vn

 

 

 Bà Khúc Thị Loan: Phó phòng 
Năm sinh: 1964
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.390
Số điện thoại di động:     01238.247.413
E-mail: khucthiloan@quangninh.gov.vn

 

 Ông Nguyễn Văn Bắc - Phó phòng

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại cơ quan: 0333.888.908

Email: bacbache@gmail.com

 

 Ông Vũ Văn Anh - Phó phòng

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại cơ quan: 0333.888.742

Số điện thoại di động: 0914.818.250

Email: vananhva5h@yahoo.com

      6.2. Chức năng nhiệm vụ:

 

      - Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, nước sinh hoạt nông thôn, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

      Tổ chức công tác di dân tái định cư, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.

 

 

 

      7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

      7.1. Cơ cấu tổ chức: 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0333.888.394
Điện thoại di động:
Email:
nguyentiendung_ubndbc@quangninh.gov.vn


 Ông Nguyễn Tiến Trường: Phó Trưởng phòng 
Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.209
Số điện thoại di động:     0914.664.684
E-mail:  nguyentientruong@quangninh.gov.vn

 
      7.2. Chức năng nhiệm vụ: 

      Phòng Hạ tầng - Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyên, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; phát triển Đô thị; Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); Giao thông; Khoa học và công nghệ. 

 

     8. Phòng Tư pháp: 

      8.1. Cơ cấu tổ chức:
 

 

8.JPG

 Ông: Hoàng Văn Thắng - Trưởng phòng 
Năm sinh:
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.317
Số điện thoại di động:     
E-mail:  hoangvanthang_ubndbc@quangninh.gov.vn

 

 Phó phòng
Số điện thoại văn phòng:
Số điện thoại di động:     
E-mail:

 

 

      8.2. Chức năng nhiệm vụ:

 a, Chức năng:

      Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện Quản lý nhà nước các công việc về lĩnh vực tư pháp trong toàn huyện. Chịu sự chỉ đạo quản lý toàn diện của UBND huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

b, Nhiệm vụ:

      * Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

      - Trình UBND huyện ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn huyện;

      - Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành theo quy định của pháp luật;

      - Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và  hướng dẫn của Sở Tư pháp.

      - Rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành;

      * Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

      - Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành; hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

      - Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật; trình UBND huyện quyết định biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật;

      * Về phổ biến giáo dục pháp luật:

      - Xây dựng, trình UBND huyện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

      - Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị khác ở đị phương theo quy định của pháp luật;

      - Làm thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện;

      - Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, khu phố, cụm dân cư trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;

      * Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hòa giải trên đị bàn theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và UBND huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở địa phương theo hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;

      * Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác Thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật;

      * Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND cấp xã; thực hiện chứng thực một số việc theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật;

      * Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý các sổ sách; biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật;

      * Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật

      * Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã;

      * Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp;

      * Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND huyện giao. 

 

 

      9. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

      9.1. Cơ cấu tổ chức:
 

 

25.JPG

Ông Phạm Văn Đăng: Trưởng phòng 
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.509
Số điện thoại di động:    
E-mail: phamvandang@quangninh.gov.vn

   Ông Khúc Thanh Nghị: Phó Trưởng phòng 
Năm sinh:
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại văn phòng:
Số điện thoại di động:    
E-mail:
 

Ông Hoàng Tiến Dương: Phó Trưởng phòng 
Năm sinh: 1968
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng: 0333.888.509
Số điện thoại di động:     0948.960.165
E-mail:

 

      9.2. Chức năng, nhiệm vụ:

 

a) Vị trí và chức năng:

Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thuộc UBND huyện Ba Chẽ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; Việc làm; Dạy nghề; Tiền lương; Tiền công; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới.

Phòng Lao động-Thương binh và xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao Động -TB&XH.

b) Nhiệm vụ:

Trình Uỷ ban Nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các Hội và Tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, uỷ quyền.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện  quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp huyện.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND cấp huyện và Sở Lao Động-TB&XH.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND huyện.

Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 
      10. Thanh tra huyện: 

       10.1. Cơ cấu tổ chức: 

 

18.jpg

 

Bà Lan Thị Thu: Chánh Thanh tra 
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng:  033.3888.256
Số điện thoại di động:   
E-mail:
lanthithu@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

       10.2. Chức năng, nhiệm vụ:
 a) Chức năng:

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh.

3. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

b) Nhiệm vụ:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

6. Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân thường xuyên.

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, công tác thường trực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

      11. Phòng Tài nguyên – Môi trường:

      11.1. Cơ cấu tổ chức:
 

 

 

Ông Đoàn Văn Khánh: Trưởng phòng 
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.283
Số điện thoại di động:     
E-mail:
doanvankhanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Đàm Quang Thành: Phó Trưởng phòng 
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm nghiệp
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.283
Số điện thoại di động:     0949.913.929
E-mail: thanhqn16lh@gmail.com

 

      11.2. Chức năng nhiệm vụ:

 

a, Chức năng:

      - Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; môi trường.

      - Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

      - Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

b, Nhiệm vụ:

      1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND cấp huyện ban hành.

      2. Xây dựng, trình UBND huyện quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

      3. Trình UBND huyện quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác tài nguyên, sử dụng nguồn nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện; tổ chức thực hiện việc giao đất cho tổ chức, cá nhân theo quyết định của UBND huyện và theo sự uỷ quyền của cấp có thẩm quyền.

      4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức Địa chính - Xây dựng ở xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính.

      5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất; thực hiện công tác bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

      6. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn theo phân cấp; quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn.

      7. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường.

      8. Hướng dẫn và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ xã làm công tác Địa chính - Xây dựng.

      9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

      10. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn trong việc tổ chức chỉ đạo quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên trên địa bàn. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường đối với các xã, thị trấn, các tổ chức và mọi công dân; tham mưu giúp UBND huyện xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Thu thập tài liệu và giúp UBND huyện trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

      11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, UBND huyện theo quy định của pháp luật.

      12. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

 


      12. Phòng Y tế:
 

      12.1. Cơ cấu tổ chức:
                     

 

15.jpg

 

Ông Ngô Văn Vinh: Trưởng phòng 
Năm sinh: 1960
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.792
Số điện thoại di động:     0983.069.828
E-mail: ngovanvinh@quangninh.gov.vn


 

 

 

  

      12.2. Chức năng, nhiệm vụ:      

 

 Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ba Chẽ có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế.

 

 

      13. Phòng Dân tộc:

     

            13.1. Cơ cấu tổ chức:

24.JPG

 

Ông Nịnh Minh Quang: Trưởng phòng 
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.578
Số điện thoại di động:     0943.762.989
E-mail: ninhminhquang@quangninh.gov.vn

 

NongTienLam.JPG

 

Ông Nông Tiến Lâm: Phó phòng 
Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại văn phòng: 033.3888.578
Số điện thoại di động:     01694.294.472
E-mail:

 


  

            13.2. Vị trí và chức năng:

1. Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tỉnh không đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc).

13.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Thường trực giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở những tỉnh không đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc).

8. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức của người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2992
Đã truy cập: 7270070