Cơ quan TC-NV

11/09/2020

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:   Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện.

Địa chỉ:           Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:      0203 3888 259

Email:              bantc.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:   

Đồng chí: Nguyễn Thái Phong

Thủ trưởng cơ quan 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:     0945 005 468

Email: nguyenthaiphong@quangninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan trước Cấp uỷ, chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước về Tổ chức - Nội vụ và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Quảng Ninh.

Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của cơ quan và về thi hành nhiệm vụ, công vụ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong cơ quan. chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác:

- Tổ chức, bộ máy biên chế; Quản lý đảng viên, quản lý sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Huyện ủy, UBND huyện và của cơ quan; Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; Công tác xây dựng chính quyền; Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Công tác Thanh niên; Công tác Văn thư, lưu trữ; Cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và Quy chế dân chủ, Dân vận; Công tác Thi đua - Khen thưởng; Công tác Tôn giáo; Công tác Hội và tổ chức Phi Chính phủ.

- Chỉ đạo công tác Cải cách hành chính của Cơ quan.

 Là người phát ngôn của Cơ quan. Trực tiếp tiếp công dân theo quy định.

- Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác Tổ chức - Nội vụ trên địa bàn huyện theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của huyện theo phân công.

- Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại.

- Phụ trách công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.  

- Quản lý tài sản công của cơ quan, trực tiếp điều hành, quản lý ngân sách, các nguồn tài chính tự chủ, không tự chủ và các nguồn kinh phí khác (nếu có) của cơ quan. 

- Có trách nhiệm xem xét, trình Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các đề nghị của đơn vị, cá nhân thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Cơ quan.

Đồng chí: Triệu Thị Đạt

Phó Thủ trưởng Thường trực

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0336 565 650

Số điện thoại di động: 0384 748 386

Email: trieuthidat@quangninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng cơ quan và trước quy định của Đảng, pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Làm Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan, thay mặt Thủ trưởng cơ quan điều hành, giải quyết những công việc thường xuyên hoạt động của cơ quan theo lĩnh vực được phân công. Ký các văn bản của cơ quan về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công và thay mặt Thủ trưởng cơ quan trình cấp trên ký các văn bản tham mưu khi được lãnh đạo Huyện đồng ý, được Thủ trưởng cơ quan ủy quyền. Đối với những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao khi chưa có văn bản quy định cụ thể hoặc có khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan trước khi ký ban hành.

- Thay mặt Thủ trưởng cơ quan điều hành, thực hiện chương trình công tác thường xuyên của cơ quan.

- Giúp Thủ trưởng cơ quan phụ trách và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ:

Công tác xây dựng chính quyền; Công tác Thanh niên; Công tác Văn thư, lưu trữ; Cải cách hành chính và Quy chế dân chủ, Dân vận, Chính quyền; Công tác Thi đua - Khen thưởng; Công tác Tôn giáo; Công tác Hội và tổ chức Phi Chính phủ…

- Phối hợp tham mưu và thực hiện các chế độ chăm sóc cán bộ theo quy chế của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Thực hiện tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ trưởng cơ quan phân công.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo phân công.

Đồng chí: Phạm Văn Chức

Phó Thủ trưởng

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiểu học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động: 0945 005 364

Email: phamvanchuc@quangninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng cơ quan và trước quy định của Đảng pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Thủ trưởng cơ quan điều hành, giải quyết những công việc thường xuyên hoạt động của cơ quan theo lĩnh vực được phân công. Ký các văn bản của cơ quan về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công và và thay mặt Thủ trưởng cơ quan trình cấp trên ký các văn bản tham mưu khi được Thủ trưởng cơ quan ủy quyền. Đối với những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao khi chưa có văn bản quy định cụ thể hoặc có khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan trước khi ký ban hành. 

- Trực tiếp phụ trách theo dõi, tham mưu về lĩnh vực công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cơ sở Đảng, đảng viên, công tác phát triển đảng viên. Phối hợp triển khai việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức gắn với công tác đánh giá chất lượng TCCS đảng, đảng viên hàng năm.

 - Tham mưu xây dựng ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu theo dõi thực hiện đề án 25 của các xã, Thị trấn: nhất thể hóa chức danh thôn, khu; công tác xây dựng củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, tổ chức đảng cơ sở.

- Tham mưu xây dựng báo cáo, văn bản của chi bộ cơ quan.

- Theo dõi hoạt động của các Chi bộ, Đảng bộ: Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm, Thi hành án dân sự; Đồn Đạc, Thị trấn; các chi bộ: Kho bạc, Ngân hàng CSXH; Đội Quản lý thị trường số 15.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ trưởng cơ quan phân công.

 - Tham gia các Ban Chỉ đạo theo phân công.

Đồng chí: Trần Thị Thắm

Chuyên viên

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02036 565650

Số điện thoại di động: 0985 581 575      

Email: tranthitham@quangninh.gov.vnNhiệm vụ:

Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp tham mưu công tác xây dựng chính quyền; Công tác cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Làm hành chính của cơ quan.

- Thực hiện tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Kiểm tra xử lý văn bản trên phần mềm khi đồng chí văn thư đi công tác hoặc xin phép nghỉ có lí do.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức, bộ máy biên chế; Quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện (Khối Đảng, Đoàn thể và Khối Chính quyền); Tham mưu thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ khối Đảng - Đoàn thể, Khối chính quyền; tham mưu thực hiện công tác thi tuyển cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý (trình bày đề án, kế hoạch theo quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của BTV huyện ủy) cán bộ phòng ban cấp huyện và tương đương (nếu có).

- Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo cơ quan.

Đồng chí: Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 02033 888203

Số điện thoại di động: 0974 748 194

Email: nguyenthilien.bc@quangninh.gov.vnNhiệm vụ:

Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu công tác văn thư cơ quan Tổ chức - Nội vụ, lưu trữ tài liệu lĩnh vực Nội vụ.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; Cán bộ, công chức cấp xã.

- Trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính, giải pháp nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; Công tác Dân vận và Quy chế Dân chủ.

- Công tác Tôn giáo.

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu công tác Hội và Tổ chức Phi Chính phủ;

- Quản lý con dấu cơ quan.

- Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo cơ quan.

Đồng chí: Tô Văn Hon

Chuyên viên

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Sư phạm.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02036 565650

Số điện thoại di động: 0911 206 566

Email: tovanhon@quangninh.gov.vnNhiệm vụ:

Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu công tác quản lý Nhà nước về công tác Thanh niên; Công tác đào tạo cán bộ khối Chính quyền, khối Đảng- Đoàn thể, các xã, thị trấn.

- Tham mưu, tổng hợp, theo dõi công tác Thi đua - Khen thưởng của huyện; tham mưu công tác thi đua khen thưởng của cơ quan;

- Tham mưu phụ trách công tác Công nghệ thông tin, ISO của cơ quan.

- Theo dõi, chấm công đối với CC cơ quan.

- Kiêm công tác thủ quỹ cơ quan.

- Theo dõi tổng hợp công tác tiếp công dân. Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Theo dõi chế độ thăm hỏi ốm đau, viếng cán bộ công chức.

- Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo cơ quan.

Đồng chí: La Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm lịch sử.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:      0975 241 076


​​Nhiệm vụ:

- Phân công theo dõi, tạo nguồn phát triển Đảng; phối hợp tham mưu thực hiện công tác thi tuyển cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý (trình bày đề án, kế hoạch theo quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của BTV huyện ủy) cán bộ phòng ban cấp huyện và tương đương (nếu có).

- Xây dựng dự thảo báo cáo tháng, quý, năm; tham mưu, tổng hợp, theo dõi báo cáo kết quả thực hiện Đề án 25; Chương trình xây dựng Nông thôn mới...

- Ghi nghị quyết các cuộc họp cơ quan.

- Chịu trách nhiệm phụ trách cơ sở giữ liệu Đảng viên để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý cán bộ đảng viên; Cập nhật, bổ sung thường xuyên về giữ liệu về Hồ sơ cán bộ, Đảng viên đảm bảo đầy đủ, chính xác; Thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo mật hồ sơ giữ liệu Đảng viên theo quy định.

Đồng chí: Nông Văn Bình

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Sư phạm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:     0865 5353 68


* Ngoài những nhiệm vụ chuyên môn đã được phân công nêu trên, khi có những công việc đột xuất, trọng tâm của Huyện, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải giải quyết kịp thời, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức cơ quan phải nghiêm túc chấp hành sự phân công của Lãnh đạo cơ quan với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bổ sung.
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3567
Đã truy cập: 4868952