Ban Tổ chức Huyện uỷ

03/01/2023

BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:   Ban Tổ chức Huyện uỷ Ba Chẽ.

Địa chỉ:           Khu phố 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại:      0203 3888 259

Email:              bantc.bc@quangninh.gov.vn 

2. Cơ cấu tổ chức:   

Đồng chí: Nguyễn Thái Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

Năm sinh: 1968.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:     0945 005 468

Email: nguyenthaiphong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: 

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan trước Cấp uỷ, chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và trước các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Tổ chức và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

- Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của cơ quan về thi hành nhiệm vụ, công vụ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong cơ quan, chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác: (1) công tác Tổ chức, cán bộ; (2) công tác xây dựng đảng, đảng viên; (3) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (4) quản lý hồ sơ đảng viên (5) Vị trí việc làm, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể; (6) công tác thi đua, khen thưởng; (7) đào tạo, bồi dường; (8) công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ của huyện.

- Là người phát ngôn, phụ trách công tác đối nội, đối ngoại của Cơ quan.

- Trực tiếp tiếp công dân theo quy định.

- Thực hiện việc kiểm tra, giải quyểt các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ trên địa bàn huyện theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Huyện ủy.

- Thẩm định báo cáo tháng, quý, năm cơ quan.

- Có trách nhiệm xem xét, trình Thường trực Huyện ủy giải quyết các đề nghị của đơn vị, cá nhân thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức.

- Theo dõi Đảng bộ, chi bộ cơ sở: Lương Mông; Minh Cầm; Khối chính quyền; Tòa án; Viện Kiểm sát; Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Ba Chẽ; Kho Bạc; Bảo Hiểm XH.


Đồng chí: Phạm Văn Chức

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

Năm sinh: 1974.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động: 0945 005 364

Email: phamvanchuc@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: 

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng ban và trước quy định của Đảng pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ được phân công. Làm Phó trưởng ban Thường trực cơ quan, thay mặt Trưởng ban điều hành, giải quyết những công việc thường xuyên của cơ quan theo lĩnh vực được phân công. Ký các văn bản của cơ quan về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công và thay mặt Trưởng ban trình cấp trên ký các văn bản tham mưu khi được Trưởng ban ủy quyền. Đối với những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao khi chưa có văn bản quy định cụ thể hoặc có khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến của Trưởng ban trước khi ký ban hành.

- Trực tiếp phụ trách theo dõi, tham mưu về lĩnh vực công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công tác phát triển đảng viên. Phối hợp triển khai việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức gắn với công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm.

- Phụ trách tham mưu thực hiện chính sách đối với cán bộ khối Đảng, đoàn thể (nghỉ việc, nghỉ hưu, theo dõi chế độ, nâng lương, khen thưởng cán bộ, quản lý sức khoẻ, nghỉ dưỡng . . .); công tác phòng chống tham nhũng, tham mưu theo dõi, chỉ đạo kê khai tài sản thu nhập, những nội dung liên quan tài sản thu nhập của cán bộ; tham mưu và thực hiện các chế độ chăm sóc cán bộ theo quy chế của Ban Thường vụ Huyện ủy.

 - Quản lý tài sản công của cơ quan, trực tiếp điều hành, quản lý ngân sách, các nguồn tài chính tự chủ, không tự chủ và các nguồn kinh phí khác (nếu có) của cơ quan.

- Trực tiếp tham mưu phụ trách chế độ tang lễ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý.

- Thực hiện tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ trưởng cơ quan phân công.

- Theo dõi Đảng bộ, chi bộ cơ sở: Đạp Thanh; Thanh Lâm; Đồn Đạc; Quân sự; Trường THPT; Trường phổ thông DTNT; Hạt Kiểm lâm.


Đồng chí: Lê Thị Hồng

Chuyên viên

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động: 0945 356 245

Email: lethihong2@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: 

Trực tiếp tham mưu cho Trưởng ban, Phó trưởng ban một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu: (1) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (2) công tác quy hoạch cán bộ; (3) Nghiệp vụ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên;

- Phụ trách công tác hành chính của cơ quan, công tác văn thư (xử lý phần mềm văn bản, lưu trữ văn bản phát hành cơ quan).

- Dự thảo Chương trình công tác năm, báo cáo tháng, quý, năm của cơ quan.

- Theo dõi Đảng bộ, chi bộ cơ sở: Thanh Sơn; Nam Sơn; Cơ quan huyện ủy; Thi hành án dân sự; MTTQ - Đoàn thể;

 - Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.


Đồng chí: La Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

Năm sinh: 1987.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, chuyên ngành lịch sử.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:      0975 241 076

Email:

Nhiệm vụ: 

Trực tiếp tham mưu cho Trưởng ban, Phó trưởng ban một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu: (1) Công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ; (2) Công tác xây dựng đảng, đảng viên; Quản lý dữ liệu Đảng viên; (3) công tác thi đua, khen thưởng; Đào tạo bồi dưỡng; Phụ trách tham mưu công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ.

- Ghi nghị quyết các cuộc họp cơ quan.

- Theo dõi Đảng bộ, chi bộ cơ sở: Thị trấn; TT Y tế; Công an; Bưu điện; Ngân hàng CSXH; Ngân hàng NN& PTNT;

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2037
Đã truy cập: 7733300