Cơ quan TC-NV

14/07/2022

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:   Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện.

Địa chỉ:           Khu phố 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại:      0203 3888 259

Email:              bantc.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:   

Đồng chí: Nguyễn Thái Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ,
Thủ trưởng cơ quan
 

Năm sinh: 1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:     0945 005 468

Email: nguyenthaiphong@quangninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan trước Cấp uỷ, chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước về Tổ chức - Nội vụ và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Quảng Ninh.

- Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của cơ quan về thi hành nhiệm vụ, công vụ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong cơ quan, chỉ đạo chung các lĩnh vực công tác: (1) công tác Tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; (2) công tác xây dựng đảng, đảng viên; (3) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (4) quản lý hồ sơ đảng viên (5) công tác quản lý tổ chức bộ máy; (6) Vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; (7) tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; (8) Cải cách hành chính (9) công tác tổ chức chính quyền địa phương; (10) công tác địa giới hành chính (11) công tác cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; (12) Công tác và tổ chức phi chính phủ; (13) công tác văn thư, lưu trữ; (14) công tác tín ngưỡng, tôn giáo; (15) công tác thanh niên (16) công tác thi đua, khen thưởng; (17) đào tạo, bồi dưỡng; (18) công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ của huyện; (19) công tác Quy chế dân chủ; (20) công tác dân vận chính quyền.

- Chỉ đạo công tác Cải cách hành chính của Cơ quan.

- Là người phát ngôn của Cơ quan.

- Trực tiếp tiếp công dân theo quy định.

- Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác Tổ chức - Nội vụ trên địa bàn huyện theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.

- Thẩm định báo cáo tháng, quý, năm cơ quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của huyện theo phân công.

- Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại.

- Phụ trách công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

- Có trách nhiệm xem xét, trình Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các đề nghị của đơn vị, cá nhân thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Cơ quan.

Đồng chí: Triệu Thị Đạt

HUV, Phó Thủ trưởng Thường trực

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0336 565 650

Số điện thoại di động: 0384 748 386

Email: trieuthidat@quangninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng cơ quan và trước quy định của Đảng, pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Ký các văn bản của cơ quan về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công và thay mặt Thủ trưởng cơ quan trình cấp trên ký các văn bản khi được lãnh đạo Huyện đồng ý, được Thủ trưởng cơ quan ủy quyền. Đối với những vấn đề khi chưa có văn bản quy định cụ thể hoặc có khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan trước khi ký ban hành.

- Là Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan, thay mặt Thủ trưởng cơ quan điều hành, giải quyết những công việc thường xuyên của cơ quan theo lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thủ trưởng cơ quan phụ trách và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ: (1) Công tác Tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; (2) Vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; (3) tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; (4) công tác tổ chức chính quyền địa phương; (5) công tác quản lý tổ chức bộ máy; (6) công tác địa giới hành chính; (7) Cải cách hành chính; (8) Quy chế dân chủ; (9) công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ của huyện.

- Thẩm định công tác hành chính cơ quan.

- Chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan.

- Quản lý tài sản công của cơ quan, trực tiếp điều hành, quản lý ngân sách, các nguồn tài chính tự chủ, không tự chủ của cơ quan. 

- Thực hiện tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ trưởng cơ quan phân công.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo phân công.

Đồng chí: Phạm Văn Chức

Phó Thủ trưởng

Năm sinh: 1974.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiểu học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động: 0945 005 364

Email: phamvanchuc@quangninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng cơ quan và trước quy định của Đảng, pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Ký các văn bản của cơ quan về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công và thay mặt Thủ trưởng cơ quan trình cấp trên ký các văn bản khi được lãnh đạo Huyện đồng ý, được Thủ trưởng cơ quan ủy quyền. Đối với những vấn đề khi chưa có văn bản quy định cụ thể hoặc có khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan trước khi ký ban hành.

- Giúp Thủ trưởng cơ quan phụ trách và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ: (1) công tác xây dựng đảng, đảng viên; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) quản lý hồ sơ đảng viên; (4) công tác thanh niên; (5) cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; (6) Công tác Hội và tổ chức phi chính phủ; (7) công tác văn thư, lưu trữ; (8) công tác tín ngưỡng, tôn giáo; (9) đào tạo, bồi dưỡng; (10) công tác thi đua, khen thưởng; (11) công tác dân vận chính quyền.

- Thực hiện tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ trưởng cơ quan phân công.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo phân công.

Đồng chí: Trần Thị Thắm

Chuyên viên

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02036 565650

Số điện thoại di động: 0985 581 575      

Email: tranthitham@quangninh.gov.vnNhiệm vụ:

Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu quản lý Nhà nước về: (1) Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; (2) Vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; (3) Chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Theo dõi sinh hoạt Đảng bộ Thị trấn Ba Chẽ.

- Phối hợp xử lý văn bản trên phần mềm khi đồng chí văn thư đi công tác hoặc xin phép nghỉ có lí do.

- Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.

- Xử lý văn bản chính quyền điện tử của cơ quan khi đồng chí Trinh đi vắng.

Đồng chí: La Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

Năm sinh: 1987.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm lịch sử.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:      0975 241 076
Nhiệm vụ:

Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu quản lý Nhà nước về: (1) công tác tổ chức chính quyền địa phương; (2) cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; (3) công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ của huyện.

- Phụ trách công tác hành chính của cơ quan.

- Tổng hợp báo cáo công tác Nông thôn mới của cơ quan.

- Kiểm tra xử lý văn bản trên phần mềm khi đồng chí văn thư đi công tác hoặc xin phép nghỉ có lí do.

- Theo dõi sinh hoạt Đảng bộ xã Đồn Đạc.

- Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.

Đồng chí: Tô Văn Hon

Chuyên viên

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Sư phạm.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02036 565650

Số điện thoại di động: 0911 206 566

Email: tovanhon@quangninh.gov.vnNhiệm vụ:

Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu quản lý Nhà nước về  (1) công tác thanh niên; (2) công tác thi đua, khen thưởng; (3) đào tạo, bồi dưỡng.

- Phụ trách công tác Công nghệ thông tin, ISO của cơ quan.

- Là thủ quỹ cơ quan.

- Theo dõi, tổng hợp tài sản công cơ quan.

- Theo dõi sinh hoạt Đảng bộ xã Thanh Lâm, Minh Cầm.

- Theo dõi, tổng hợp công tác tiếp công dân.

- Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.

Đồng chí: Đoàn Diệu Trinh

Chuyên viên

Năm sinh: 1997.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:      0978 590 198

Email: doandieutrinh@quangninh.gov.vn


​​Nhiệm vụ:

Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu quản lý Nhà nước về: (1) Công tác Cải cách hành chính (2) công tác văn thư, lưu trữ; (3) công tác Quy chế dân chủ; (4) công tác dân vận chính quyền.

- Phụ trách công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ của cơ quan.

- Theo dõi sinh hoạt Đảng bộ xã Thanh Sơn.

- Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.

Đồng chí: Nguyễn Đình Tri

Chuyên viên

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động:     0919 585 219


Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu: (1) công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (2) Công tác xây dựng đảng, đảng viên; (3) quản lý hồ sơ đảng viên (4) công tác địa giới hành chính.

- Theo dõi sinh hoạt Đảng bộ xã Lương Mông, Đạp Thanh.

- Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.

Đồng chí: Lê Thị Hồng

Chuyên viên

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 259

Số điện thoại di động: 0945 356 245

Email: lethihong2@quangninh.gov.vn


Trực tiếp tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan một số lĩnh vực sau:

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu: (1) công tác quản lý tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ; (2) Quản lý dữ liệu Đảng viên (3) Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; (4) Công tác Hội và Tổ chức phi chính phủ.

- Dự thảo Chương trình công tác năm, báo cáo tháng, quý, năm của cơ quan.

- Ghi nghị quyết các cuộc họp cơ quan.

- Theo dõi sinh hoạt Đảng bộ xã Nam Sơn.

- Tiếp công dân theo phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ động phối hợp với công chức trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1249
Đã truy cập: 5522544